Szydło

Szydło

Czytaj Dalej

Test z operacji bankowych- Pani prof szydło

1. Do czynności bankowych wykonywanych wyłącznie przez banki na mocy ustawy Prawo Bankowe zaliczamy: a) udzielanie kredytów b) udzielanie pożyczek pieniężnych c) udzielanie poręczeń d) terminowe operacje finansowe 2. Do operacji czynnych (aktywnych)banku zaliczamy: a) udzielenie kredytów b) gromadzenie wkładów na rachunku c) przyjmowanie lokat oszczędnościowych d) prowadzenie rachunków 3. Do operacji biernych (pasywnych) banku zaliczamy: a) emitowanie własnych papierów ...

Pan Prof. Szydło- test

A 1. Papiery wartościowe 1 Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na: - formalne X - dyskontowe 0 - premiowe 0 - giełdowe X 2 Papiery wartościowe SA dokumentami - nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe X - nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe X - nośnikami stwierdzającymi określone prawa mniejszościowe 0 - nośnikami stwierdzającymi określone prawa korporacyjne 0 3. Wierzytelności pieniężne to: - akcje 0 - dowody osobiste ...