Sztuki walki

Czytaj Dalej

„WALKA ZE SZTUKĄ” - ZENON PRZESMYCKI

Podkreślenie elitarności dostępu do sztuki, jako ludzi wybranych, mogących zrozumieć sztukę. Hasło: „Sztuka dla sztuki”  „Confiteor” Sztuka i artysta: 1.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Bohaterowie Camusa dowodzą, że wybierając walkę ze złem nie trzeba rezygnować ze szczęścia, nie trzeba wybierać między urodą życia i walką, szczęście można znaleźć w spełnianiu obowiązku.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu (“Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju (“Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

" Tę bezwzględną walkę o przetrwanie w obozie wygrywa silniejszy i sprytniejszy, pozbawiony moralnych skrupułów więzień, który potrafi kraść i oszukiwać, a będąc głodnym, żyjąc w stanie ustawicznego zagrożenia i lęku przed śmiercią pozostaje obojętny na cudzy głód, cierpienie i śmierć.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

" Tę bezwzględną walkę o przetrwanie w obozie wygrywa silniejszy i sprytniejszy, pozbawiony moralnych skrupułów więzień, który potrafi kraść i oszukiwać, a będąc głodnym, żyjąc w stanie ustawicznego zagrożenia i lęku przed śmiercią pozostaje obojętny na cudzy głód, cierpienie i śmierć.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

BIRMA - walki 1941-45

Siły brytyjskie, które można by wykorzystać do obrony Birmy, były niewielkie: obejmowa­ły 1 dywizję burmańską i przerzu­coną w ostatniej chwili 17 dywizję hinduską, wyszkoloną do walk na pustyni . Przewidywano, że do walk włączą się 5 i 6 armie chiń­skie, wezwane w razie potrzeby.

CHAŁCHYN-GOŁ - walki 1939 r.

Po czterech dniach walk wojska japoń­skie zostały okrążone, a po tygo­dniu zniszczone.

CHASAN - walki 1938 r.

Japonia zareago­wała na to wysyłając do walki prze­ciwko Związkowi Radzieckiemu od­działy Armi i *Kwantuńskiej . przystąpi­ły do kontrataku i po krwawych bo­jach trwających do 11 sierpnia wy­parły Japończyków z zajętego terenu(*Chałchyn-goł, walki 1939 r.

CHINY - walki 1941-45

żołnierzy) prowa­dzące walkę partyzancką.

DIEPPE - walki 1942 r.

Po 6 godzinach walk oddziały, które wdarły się na brzeg, zostały zmu­szone do ewakuacji.

EGIPT - walki 1940-41

W dniu wybuchu II wojny świato­wej do Egiptu wkroczyły wojska brytyjskie. Podstawę prawną do ta­kiego kroku dawał traktat egipsko-brytyjski z sierpnia 1936 r. stano­wiący (art. 7), że w przypadku woj­ny władze „udostępnią wszelkie obiekty... a zwłaszcza porty, lotni­ska, środki komunikacji".

Działanie...

KIJÓW - walki 1941-43

Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km.

MADAGASKAR - walki 1942 r.

W tej sytuacj i dowództwo wojsk brytyj­skich zdecydowało się opanować bazę morską Diego Suares na pół­nocnym krańcu Madagaskaru, kie­rując do walki dwie brygady oraz No. 29 września wojska alianckie zajęły stolicę Ma­dagaskaru Tananariwę, a 6 listopada garnizon francuski przerwał walkę.

MERSA MATRUH - walki 1942 r.

po zacię­tych walkach Mersa Matruh zosta­ło zdobyte przez *Afrika Korps, oddziały 8 armii zaś (dowodzone już przez gen.

SINGAPUR - walki 1942 r.

Do walki w sektorze południowym wy­znaczył trzy brygady ochotników; zachodniego miały bronić australij­ska 8 dywizja (dwie brygady) i hin­duska 44 brygada piechoty; północ­nego - III korpus, w skład którego weszła hinduska 11 dywizja obej­mująca również pozostałości hindu­skiej 9 dywizji (2 brygady).

TOBRUK - walki 1941 - 1942

Miasto i port we wschodniej Cyre-najce w odległości 150 km od grani­cy libijsko-egipskiej. W latach trzy­dziestych Włosi wybudowali tu linię umocnień o łącznej długości ok. 50 km, biegnącą dookoła miasta i opierającą się skrzydłami o brzeg morza. 21 stycznia 1941 r. miasto zdobyła australijska 6...

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

powstała sztuka nie służąca Bogom, na charakter rzeźby miał wpływ sport przyzwyczajający hellenów do oglądania nagich ciał i podziwiania ich. Osiągnięcia sztuki portretowej można śledzić na monetach, często bedących dziełami sztuki.

UZUPEŁNIENIE - SZTUKA

Malarstwo:

−  Hans Merling „Wizja sądu ostatecznego”

−  Albert Durer

−  Hieronim Bosck

SZTUKA BAROKU - CECHY

−  przepych, bogactwo ozdób i złoceń

−  kontrastowość

−  alegoryczność

−  celem miało być zaskoczenie, oszołomienie i olśnienie odbiorcy