Sztuka egejska

Sztuka egejska – termin, który obejmuje twórczość artystyczną basenu Morza Egejskiego w okresie od około 2600 p.n.e. do 1100 p.n.e., czyli w epoce brązu. W tym czasie istniały i oddziaływały na siebie nawzajem: Chronologia względna sztuki egejskiej w najogólniejszych zarysach prezentuje się następująco: okres wczesnoegejski (2600—2001 p.n.e.), średnioegejski (2000—1600 p.n.e.) i późnoegejski...

Czytaj Dalej

NAUKA I PRAKTYCZNO-INTUICYJNA WIEDZA ARTYSTÓW

Rola tych wszystkich materialnych czynników, tak wielka w malarstwie,jeszcze wyraźniejsza jest w tkaninie, witrażu, mozaice — dziełach sztuki, któredały największe artystyczne osiągnięcia, jeśli chodzi o sztukę zespołów barwnych.

APOSTOLAT SZTUKI SAKRALNEJ

Odbiór dzieła sztuki sakr. piękna, co z kolei wpływa na jakość odbioru sztuki sakr.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

, przy wpływie sztuki najeźdźców germ, oraz sztukiiryjskiej i koptyjskiej; jej architektura nacechowana różnorodnościąplanów (także c e n t r .

Egejska sztuka

Egejskiego od okresu neolitu (6000 p. ); obejmuje: sztukęcykladzką, kreteńską (minojską) i helladzką, którejostatni etap stanowiła sztuka mykeńska. teżgrecka sztuka.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

Nauka, kultura, sztuka na przełomie XIX i XX wieku

W 1909 roku Ford produkował 12 tysięcy sztuk rocznie, w 1910 roku -19 tysięcy sztuk, a w 1915 roku przekroczył milion sztuk rocznie. Sztuka filmowa była bez ustanku udoskonalana zarówno pod względem technicznym , jak i artystycznym.

Sztuka Mezopotami

), zwana sumeryjskim renesansem, nawiązywała do tradycji okresu wcześniejszego, podniósł się natomiast jej poziom artystyczny i techniczny; wyróżniała się rzeźba portretowa (posągi Gudei z Lagasz); sztuka sumeryjska, przez wpływ na sztukę babilońską i asyryjską, oddziałała na sztukę późniejszych cywilizacji Mezopotamii.

Twórcy sztuki

Ta pierw­sza jest hołubiona przez krytyków i często niemal zupełnie nieznana, sztuka popularna zaś cieszy się powodzeniem wśród publiczności, krytycy nato­miast zwykle wręcz odmawiają jej miana sztuki. Sztuka staje się, na przykład, nośnikiem wo­jennej propagandy.

DRAMAT W LITERATURZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

SztukiS. Kabaretowatechnika komediopisarska stanowiła i siłę, i słabość sztukB. Sztuki Papierowy kochanek, Ptak, —»Żeglarz (1925), Adwokat i róże, Most, Dziewczyna z lasu nosiłypewne znamiona stylu A.

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. malarstwa i rzeźby na tle nowoczesnych kierunków sztuki europejskiej. i wypowiedzi o sztuce, m.

Teatr współczesny

Uderzający był fakt, że żaden z nich nie tworzył sztuk realistycznych w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Sztuka popularna, zdobnictwo

Sztuka masowa Większość dzieł sztuki popularnej tego rodzaju pochodzi z wieku dziewiętnastego, czyli z czasów, gdy analfabetyzm był wciąż zjawiskiem powszechnym.

Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

sztuki takie, jak Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza czy Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego, towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom politycznym i kształtowały właściwe postawy obywatelskie.

BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA - GENEZA i DZIEJE

do końca okresu przedmongolskiego)i mieściły się w ramach wielkiej sztuki bizant. Kalinowski, Sztuka Słowian po przyjęciu chrześcijaństwa w zasięgu sztuki bizantyjskiej, w: Mały słownik kultury dawnych Słowian, Wwa 1972, 621-628; C.

CHINY - SZTUKA SAKRALNA

Miajin-sy z 1279 w Pekinie) ; w rzeźbie i malarstwie lamaickie kanony ikonograficzne z elementami tantrycznymi ( -» tantryzm) wprowadziły formy zbliżone do sztuki Tybetu (skalne rzeźby w Feilaifeng k. Za dynastii Ming (1368-1644) nie wytworzono w sztuce sakr.

ESTETYKA - DZIEJE

Hegel, wynosząc piękno sztuki (rozumianej jako realizacja idei w formie zmysłowej) ponad piękno natury i gruntownie opracowując teorie poszczególnych sztuk; wg niego rozwój sztuki odbywa się zgodnie z prawami dialektyki, przechodząc od stadium symbolicznego (kiedy idea nie znajduje jeszcze doskonałego uzewnętrznienia w materiale zmysłowym) przez klasyczny (doskonała zgodność idei i jej materialnego wyrazu) do romantycznego (idea i ...

ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

i świecka wzajemnie się przenikały i dlatego trudno również w sztuce dokonać między nimi wyraźnego rozgraniczenia, tym bardziej że świątynne posągi kultowe nie dochowały się, a przedmioty codziennego użytku, nawet najbardziej banalne, wchodziły w sferę sztuki sakr. wywołała zjawisko paralelizmu dziejów sztuki w obydwu krajach i dlatego w sztuce E.

FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

osiągnęło rangę dzieł sztuki dzięki ścisłej więzi z malarstwem(np. R z e ź b a - Także rzeźba flamandzka, malownicza,pełna rozmachu i realizmu, ukształtowała się pod wpływemsztuki Rubensa; najzdolniejsi rzeźbiarze - E.

Stanisław Konarski (1700-1773)

Istniał w szkołach zwyczaj (wprowadzony jeszcze przez jezuitów w wieku XVI), że uczniowie podczas mięsopustu grywali pod kie­runkiem nauczycieli teatr amatorski zarówno dla rozrywki, jak dla zbudowania, sztuki bowiem szkolne miały dążność bądź religijną, bądź w ogóle moralną (a czę­sto panegiryczną - dla uczczenia jakiej znakomitej osobistości, na przykład dobro­dzieja szkoły); otóż przez ciąg wieku XVII i te ...

GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

jest bardzosłabo znana (najwięcej informacji o archaicznej sztuce jońskiejdostarcza Etruria), a większość zachowanej rzeźby z tejepoki pochodzi z ateńskiego Akropolu (tzw. ° Sztuka k l a s y c z n a w I V w .