Szlak handlowy

Szlak handlowy

Czytaj Dalej

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal.

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Pojecie : Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia Rodzaje : Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej: - polityka liberalna → wolnego handlu, państwo zapewnia wolny rynek - polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj.

Strategiczna polityka handlowa

Narzędzia PH Istnieją różne sposoby klasyfikacji polityki handlowej , w podręcznikach akademickich najczęściej dzieli się je na : - taryfowe - cła - pozataryfowe -kontyngenty, dobrowolne ograniczenia eksportu i importu, zakazy, licencje eksportowe i importowe - parotaryfowe - podatki, opłaty wyrównawcze, subsydia, dumping Można je podzielić również na : - bezpośrednie - pośrednieNarzędzia możemy również podzielić ( wg podejścia ...

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

133: wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach zwłaszcza w odniesieniu do : - zmian stawek celnych - zawierania umów celnych i handlowych - ujednolicania środków liberalizacyjnych - polityki eksportowej - handlowych środków ochronnych podejmowanych w wypadku dampingu i subsydiów (damping: sprzedaż na eksport poniżej ceny wewnątrz kraju eksportującego lub sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia – ...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy handlowe

Domy handlowe powstają zarównow centrach, jak i na obrzeżach miast (głównie domy meblowe).

RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

majsterkowicze)   Lokalizacja jest jednym z czynników istotnie wpływających na efektywność centrum handlowego o efektywności przesądzają czynniki: dostępność komunikacyjna identyfikacja wizualna struktura sklepów zlokalizowanych w centrum atrybuty dodatkowe w centrum   Domy towarowe (GB 1868) – 100 lat do osiągnięcia dojrzałości Centra handlowe (USA – 1950) – 40 lat do ...

Zwyczaj handlowy

  Zwyczaje handlowe są traktowane jako domniemana wola stron w tych przypadkach, gdy brak jest wyraźnie sformułowanych i uzgodnionych przez strony warunków umownych lub też brak jednolitych, wiążących dla obu stron, norm prawa pisanego.

Bilans handlowy

W latach 1990 saldo bilansu handlowego jest ujemne i wynosiło : w 1996r – około 12 mld dolarów ; w 1997r – 16 mld dolarów ; 1998r – 18mld a za 3 kwartał 1999 ponad 13 mld dolarów.

Polityka handlowa i jej narzędzia

leki, narkotyki względne–po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia środki pozataryfowe koncesje i licencje importowe lub eksportowe pozwolenia przywozu lub wywozu licencjonowanie obrotów zmierza do zmniejszenia ilości podmiotów handlujących danym towarem licencje najczęściej towarzyszą kontygentom ilościowym licencje wprowadza się na towary strategiczne dla kraju licencje importowe wspierają krajową produkcję zagrożoną ...

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

pobudzać eksport Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu Argumenty ogólne Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę Cło optymalne - pojawiło się wraz z myślą, że istnieje taki poziom restrykcji handlowych, które umożliwią poprawę terms of trade kraju Groźba zniszczenia rynku krajowego - ...

Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

Dochód narodowy w gospodarce otwartej

Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Przedstawicielstwa handlowe

Polskie przedstawicielstwa – wydziały ekonomiczno-handlowe będące integralna częścią ambasad, sekcje i wydziały handlowe przy konsulatach.

Magazyny handlowe

Magazyny te mogą mieć charakter składów przyfabrycznych, połączonych organizacyjnie z określonym zakładem przemysłowym lub mogą stanowić jednostke organizacyjną aparatu handlowego b) magazyny hurtowe – przeznaczone do gromadzenia przerobu handlowego i przechowywania zapasów towarów oraz zaopatrywania w nie handlu detalicznego c) magazyny detaliczne – przeznaczone do przyjmowania towarów oraz przygotowanai ich do ...

Magazyny handlowe - ODBIÓR TOWARÓW

Polega na stwierdzeniu ilości otrzymanych towarów, porównaniuustalonej ilości z danymi dokumentów przewozowych lub specyfikacji dostawy oraz na stwierdzeniu, że zewnętrzny stan przesyłki nie nasuwa podejrzenia kradzieży, że nie ma śladów uszkodzenia towarów lub opakowania. Przy odbiorze materiału magazyn...

Magazyny handlowe - PRZYJMOWANIE TOWARÓW

Prace związane z przygotowaniem odpowiedniego miejsca na składowanie towarów, które mają nadejśc do magazynów oraz prace związane z ich przyjęciem do magazynów. Przyjmowanie towarów obejmuje: kontrolę dostaw, przyjecie materiału w stan zapasu magazynowego i może być dokonane tylko na polecenie działu...

Magazyny handlowe - ROZMIESZCZENIE I UKŁADANIE TOWARÓW

Obowiązuje tu zasada stałych miejsc o określonych warunkach dla określonych grup towarowych. Bierze się także pod uwagę względy bezpieczeństaw i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem towarów sprawuje dział zaopatrzenia i komórki kontroli technicznej.

1) w...

Magazyny handlowe - PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

W magazynach mogą być też również wykonywane czynności związane z PRZYGOTOWANIEM TOWARÓW DO SPRZEDAŻY, określane mianem PRZEROBU HANDLOWEGO TOWARÓW.