Szkoła Ateńska

Szkoła Ateńska

Szkoła Ateńska – malowidło ścienne namalowane przez Rafaela w latach 1509–1510, na zlecenie papieża Juliusza II. Fresk Szkoła Ateńska znajduje się w Pałacu watykańskim w części apartamentów papieskich nazywanych Stanza della Segnatura. Rafael ukazał na nim spotkanie wielkich filozofów starożytności. W centrum stoją Platon i Arystoteles. Platon, z podobizną Leonarda da Vinci, pokazuje palcem...

Czytaj Dalej

Szkoły eksperymentalne Mi-temps

Mi – temps Eksperyment mi – temps zrodził się w 1941 roku we Francji, w atmosferze protestu przeciwko przeciążaniu uczniów pracą umysłową, przetrzymywaniu ich przez wiele godzin w ławkach szkolnych, przeciwko całej tradycyjnej szkole, która nie zawsze umiała zadbać o rozwój fizyczny swoich wychowanków. Twórcą owego eksperymentu jest Max Fourestier, lekarz – inspektor szkolny. Na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań i obserwacji stwierdził, że stosowane w ...

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Żaneta Gregorczyk Warszawa 30.XII.2005r Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Grupa: 360 Cykl „B” SOCJOLOGIA Temat : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej STATUS Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 roku a jej otwarcie nastąpiło 2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych.

Struktura systemu oświatowego w Belgii

WSTĘP Pisząc pracę na temat „ Struktury systemu oświatowego w Belgii ” będę starał się nakreślić znaczenie oraz kształt tegoż systemu w stosunku do systemów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. System oświatowy każdego z krajów członkowskich kształtował się przez wiele stuleci i dostosowywano go do określonych warunków ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych oraz ustrojowych danego państwa. Trudności w ujednoliceniu systemów ...

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

Na przełomie XVII i XVIIIw. nastąpił kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, ponieważ wystąpiła gorsza koniunktura na zborze. Nieubłaganie magnateria przejmowała władze w kraju, a „szlachta gołota” oddawała się jej w opiekę, co zapoczątkowało przekupstwo i zrywanie sejmów. To wszystko spowodowało decentralizacje władzy i blokowanie wszelkich prób reform przez liberum veto. Skarbiec państwowy świecił pustkami, wojsko polskie było coraz słabsze. Nad państwem ...

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

1. Wprowadzenie Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania zawodowego, którym pomagał niewykwalifikowany personel fizyczny. Oprócz państwa sprawą zajęły się także organy samorządowe jak i osoby prywatne. Bezpośrednio po wojnie z pomocą przybyła do Polski grupa przedstawicieli Amerykańskiego ...

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

Szkoła wyższa jako organizacja

 

a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

Przebieg studiów

 

a) Postępowanie kwalifikacyjne

O przyjęcie na uczelnię wyższą mogą się ubiegać ci absolwenci liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny (należy dodać, że w roku 2006 Minister Edukacji Narodowej i sportu wprowadził tzw. „amnestię maturalną”, na mocy której uczniowie, którzy nie przekroczyli...

EWOLUCJA FUNKCJI PERSONALNEJ

 

W każdej organizacji można wyróżnić pewien zestaw podstawowych funkcji, które są niezbędne do osiągania jej celów. Jedną z nich jest funkcja personalna dotycząca efektywnego pozyskiwania i wykorzystania zasobów ludzkich firmy. Funkcja ta, określana współcześnie najczęściej terminem „zarządzanie...

NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII

Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego poznawania. Rozwój filozofii...

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w szkole

Jednym z podstawowych zadań szkoły i różnych placówek oświatowo--wychowawczych, szczególnie placówek kształcenia specjalnego, jest kom­pleksowe podejmowanie problemów wszechstronnego rozwoju dzieci i mło­dzieży niepełnosprawnej. Każda placówka edukacyjna, nie tylko specjalna, zobowiązana jest zapew­nić...

Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU

Chrześcijańskie średniowiecze wyszło z kultury antycznej, ale ze względu na jej pogański charakter nie mogło jej popierać ani też z niej korzystać. Kościół mimo pierwszych prób godzenia wiedzy świeckiej z religią, co wynikało z jej własnych interesów do nauki starożytnej i szkół ją kultywujących...

NOWODWORSKIE SZKOŁY, średnia szkoła humanist.

NOWODWORSKIE SZKOŁY, średnia szkoła humanist. zał. 1588 w Krakowie pod zwierzchnictwem Akad. Krak. (-» Uniwersytet Jagielloński); w założeniu „scholae privatae" (w przeciwieństwie do nauczania uniw., udzielającego stopni nauk.) stanowiła etap wstępny do studiów wyższych; była oierwszą kolonią...

BAZYLIANIE, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM)

Pierwsze chrzęść, wspólnoty zak. obrządku bizant. oparte na reguleBazylego Wielkiego, rozpowszechnione głównie na Wschodzie,i zakony kat. Kościołów wsch.; prawosł. mnisi, chociaż zatrzymaliregułę Bazylego Wielkiego, nie używali nazwy b.

I. GENEZA — Początki b. wiążą się z rozpoczęciem ok...

BIBLIJNE SZKOŁY

Kierunki badań egzeget. w -> biblistycekat. i niekatolickiej.

I. KATOLICKIE — W starożytności chrzęść, istniały 2 główneszkoły: aleksandryjska szkoła egzegetyczna i -» antiocheńskaszkoła egzegetyczna.W czasach nowoż. w egzegezie kat., która pozostaje pod opieką-> nauczycielskiego urzędu Kościoła...

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która teraz przekształcona została w MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej. KEN był państwowym zarządem oświaty w Polsce powołanym z inicjatywy i wspierana przez grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia skupionych ...

12 zagadnień z Historii Wychowania

1) Jakie są zadania Historii wychowania? 2) Jak wyglądało wychowanie Ateńskie i Spartańskie? 3), Jakie były etapy wychowania rycerskiego i wychowania kobiet? 4), Co się zmieniło w programach wychowania i kształcenia w epoce renesansu ? 5), Jakie zmiany w szkolnictwie w Polsce przyniosła epoka odrodzenia 6), Jaki były poglądy pedagogiczne Komenskiego Locke ? 7) Jaka była działalność Jana Chrzciciela de la Salle? 8), Na czym polegała reforma szkolna ...

John Dewey

„Szkoła, zajęcia praktyczne, a życie dziecka”. John Dewey – urodził się w 1859 w Vermont, zmarł w 1952 w Nowym Jorku. Filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku, Chicago. System pedagogiczny: Dewey oparł swój system pedagogiczny na instrumentalizmie, kierunku pragmatyzmu zapoczątkowanym przez Charlesa Peirce’a, a ...

Pedagogika specjalna - notatki

SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE Obecnie w naszym kraju istnieją równolegle dwa systemy kształcenia: 1. system kształcenia specjalnego, 2. system kształcenia integracyjnego. Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego. Jest to elastyczny system udogodnień dydaktycznych i wychowawczych stosowanych wobec osób, które bez specjalnej pomocy nie mogłyby osiągnąć pełni rozwoju. Składniki systemu: 1. przedszkola specjalne, 2. podstawowe szkoły ...

Geneza i działalności Komisji Edukacji Narodowej.

Na przełomie XVIII i XVII w. stan szkolnictwa w Polsce był nadal zły. Szczególnie niepokoił – w porównaniu z osiągnięciami niektórych krajów Europy – stały upadek szkół ludowych. Po reformach pijara Stanisława Konarskiego, dalszego poważnego wyłomu w tradycyjnym szkolnictwie dokonał nowy król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski. Złożona przez niego w 1765 roku Szkoła Rycerska była na naszych ziemiach szkołą państwową, świecką, wychowującą ...