Szewska klatka piersiowa

Czytaj Dalej

Mięsień kolcowy klatki piersiowej

spinalis thoracis) rozpoczyna s i ę na wyrostkach kolczystych górnych kręgów lędźwiowych (trzeciego do pierwszego) oraz dolnych piersiowych (dwunastego do dziesiątego) i kończy na wyrostkach kolczystych ósmego do drugiego kręgu piersiowego.

Klatka piersiowa

Otwór dolny klatki piersiowej, znacznie większy, ogranicza: od tyłu XII kręg piersiowy, z boków - XII, XI żebro, łuki żebrowe (łączące się ze sobą chrząstki żeber od X do VII), z przodu - wyrostek mieczykowaty mostka.

Klatka piersiowa lejkowata

Przemieszcze- nie mostka i mostkowych odcinków żeber zmniejsza pojemność oddechową płuc, prowadzi do przemieszczeń narządów klatki piersiowej i może powodo­wać zaburzenia i niewydolność oddechowo-krążeniową.

Otwór górny klatki piersiowej

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka.

Zmienność kształtu klatki piersiowej

Kształt klatki piersiowej stanowi ważną i charakterystyczną właściwość typu konstytucjonalnego; u leptosomików klatka piersiowa zbliżona jest do typu wydechowego z małym kątem podmostkowym, u eurysomików do typu wdechowego z dużym kątem podmostkowym.

Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

najdłuższy klatki piersiowej (m. Wiązki końcowe boczne przyczepiają się do wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych oraz do kątów dwunastego do drugiego żebra, przyśrodkowe — do wyrostków dodatkowych kręgów lędźwiowych i do wyrostków poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych.

Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

półkolcowego klatki piersiowej kończą się na górnym kręgu piersiowym; górne włókna m.

Mięśnie klatki piersiowej

Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie ściany klatki piersiowej, i wreszcie 3) przeponę, która tworzy przegrodę między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

poprzeczny klatki piersiowej (m.

Sieć klatki piersiowej

Sieć klatki piersiowej (rete thoracale) położona jest w jej bocznym obwodzie. pachowej skierowanymi do ściany klatki piersiowej.

Torsja klatki piersiowej

Funkcja narządu krążenia i oddychania jest tym bardziej upośledzona, im większe są zniekształceniaklatki piersiowej i przemieszczenia narządów (serca i pni naczyniowych).

Klatka piersiowa kurza

Klatka piersiowa jest wydłużona do przodu i zapadnięta po bokach, upodabniając się do klatki piersiowej ptaków. Leczenie polega na ćwiczeniach oddechowych, zwiększających po­jemność i poprawiających wygląd klatki piersiowej, i stosowaniu aparatów ortopedycznych.

Uszkodzenia klatki piersiowej

Stłuczenie klatki piersiowej (contusio thoracis) powstaje po bezpośrednich urazach klatki piersiowej z jednoczesnym złamaniem jej ściany kostnej.

Test obwodu klatki piersiowej

Interpretacja: Ograniczoną ruchomość oddechową można stwierdzić w chorobie Bechterewa (dotyczy ona zarówno wdechu, jak i wydechu, a ruchy klatki piersiowej są zwykle niebolesne).

Oklepywanie klatki piersiowej

oklepywanie klatki piersiowej; ma na celu mechaniczne ułatwienie wy­dalenia wydzieliny z oskrzeli.

Wstrząsanie klatki piersiowej

wstrząsanie klatki piersiowej; ma na celu ułatwienie wydalenia wydzieliny z oskrzeli.

KLATKA PIERSIOWA

KLATKA PIERSIOWA — kostne rusztowaniejamy piersiowej, składające się z części piersiowej—>kręgosłupa, z żeber oraz mostka; kręgipiersiowe tworzą jej część górną, a żebra (którychlic/ba u poszczególnych gatunków zwierząt jestróżna) — części boczne; mostek łączy się z dolnymikońcami żeber i tworzy dolną część klatkipiersiowej.

Klatka piersiowa i mostek

a) Klatka piersiowa (lhorax) Istotny wpływ na kształt klatki piersiowej wywierają różnice wynikające z płci, konstytucji i wieku osobnika. Nerkowatego kształtu górny otwór klatki piersiowej zamyka osklepek opłucnej, natomiast dolny otwór klatki piersiowej (apertura thoracis inf.

Badanie radiologiczne klatki piersiowej

Badanie radiologiczne klatki piersiowej dostarcza informacji o wielkości i kształcie serca oraz o stanie łożyska naczyniowego płuc. Jest on ilorazem maksymalnego poprzecznego wymiaru serca i maksymalnego poprzecznego wymiaru klatki piersiowej.

Masaż klatki piersiowej

Oklepywanie - wykonujemy w formie „miotełek” tylko na górnej części klatki piersiowej (mięśniach piersiowych większych). Najpierw masujemy mięśnie po jednej stronie klatki piersiowej, a później po drugiej.