Szereg rozdzielczy

Czytaj Dalej

Co to jest szereg rozdzielczy?

budynki mieszkalne oddane do użytku to punktowy szereg rozdzielczy uzyskuje się grupując budynki wg liczby kondygnacji, natomiast przedziałowy szereg rozdzielczy można uzyskać grupując te same budynki wg trwania budowy.

Rola przeżyć prawnych w wyjaśnianiu istoty funkcji rozdzielczej prawa w teorii Leona Petrażyckiego

Przydzielenie jednostkom i grupom dóbr społecznych w szczególności gospodarczych. wytwarza ustrój prywatno-prawny tj . gospodarczy ,który jest oparty przede wszystkim na działaniu prawa własności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa zobowiązań.Obok dóbr gospodarczych rozdzielone zostają dobra...

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. Na przykład w wierszu, że pamiętamy właśnie te ostatnie fragmenty, ale też psychologowie badali jaki jest wpływ długości szeregu na zapamiętywanie.

GOSPODARKA NAKAZOWO - ROZDZIELCZA A GOSPODARKA RYNKOWA

Gospodarka nakazowa rozdzielcza istniała w realnym socjaliźmie: Cechy: dominacja polityki nad ekonomią, często lekceważono prawa ekonomiczne, dominował rynek producenta, odgórne zarządzanie gospodarką, nastawienie na potrzeby militarne, w ZSRR istniało nawet niewolnictwo, niszczono środowisko naturalne, scentralizowana gospodarka, dominowała własność państwowa.

Jakie własności ma średnia arytmetyczna? Czy dla każdego szeregu można ją wyznaczyć?

5/ średnią arytmetyczną możemy obliczać tylko dla zbiorowości jednorodnych Średnią arytmetyczną wyznaczamy dla: szeregu szczegółowego szeregu rozdzielczego punktowego szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

Kiedy istnieje dominanta w szeregu statystycznym i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarcza?

Dominanta dla szeregu szczegółowego i rozdzielczego punktowego jest to taka wartość cechy, która w danym szeregu występuje najczęściej, o ile nie jest to wartość skrajna tzn.

Sposoby porządkowania danych dotyczących dwóch cech badanych w populacji (szereg szczegółowy i tablica korelacyjna)

a) W przypadku gdy badana zbiorowość jest nieliczna dane porządkujemy w szeregu szczegółowym, podając dla każdej jednostki parę (Xk,Yk) wariantów lub wartości dla obu tych cech.

Co to jest szereg czasowy?

Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie. W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas, a zmienną zależną – wartości liczbowe badanego zjawiska.

Jakie rodzaje szeregów czasowych wyróżniamy, czym one się charakteryzują?

- szereg czasowy okresów (strumieni) – jednostkami czasu są krótsze lub dłuższe przedziały czasowe (okresy) np. lata, kwartały, miesiące - szereg czasowy momentów (stanów) – poziom zjawiska badany jest w ściśle określonym momencie, np.

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Miary dynamiki szeregu czasowego: - przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe; - przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość) - przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość) Przyrosty absolutne (bezwzględne) mogą być obliczane w stosunku do: 1/ jednego okresu Δt/k 2/ stale zmieniającego się okresu bazowego Δt/t-1 Przyrosty ...

Szereg filogenetyczny korony zęba

W szeregu rodowym wraz ze zróżnicowaniem morfologicznym i czynnościowym wyodrębniają się coraz bardziej złożone postacie zębów.

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych ze względu na rodzaj wiążących je relacji (np.

Korporacyjna deska rozdzielcza

Dzięki temu kierownik może śledzić w jakim kierunku zmienia się zarządzane przedsiębiorstwo, oraz osiąga lepsze zrozumienie krytycznych aspektów jego działalności, Informatyczne implementacje deski rodzielczej Jedną z funkcji informatyczny|systemów informatycznych typu menedżerskiej deski rozdzielczej jest możliwość definiowania poziomów alarmowych dla przetwarzanych mierników.

Szereg czasowy

W teorii ekonomicznych szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składniki szeregu czasowego: tendencję rozwojową (trend) wahania okresowe wahania koniunkturalne wahania przypadkowe.

Szare Szeregi poza Warszawą

Nie mamy dotychczas zbyt wielu materiałów dotyczących Szarych Szeregów w Gdańsku. Gustaw Niemiec przez cały czas (do aresztowania w marcu 1941 roku) pełnił obowiązki Szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów w Warszawie.

Charakterystyka stacji transformatorowo-rozdzielczych

Wyposażenie pól rozdzielczych: A(, b), c), d) liniowych; e), f) pomiarowych; g), h), i), j) transformatorowych. Stacje transformatorowo-rozdzielcze składają się najczęściej (rysunek 1.

BRUZDA ROZDZIELCZA

BRUZDA ROZDZIELCZA — ro w e k w y k o n a nyna polu n a w ad n ian y m , służący d o p o b ie ra n iawody z o d p ro w a d za ln ik a stałego lu b czasow egoi doprow adzania jej na p ole n a w ad n ia n e; zasilaon w odą pom ocnicze b ru z d y rozdzielcze lu bbezpośrednio b ru z d y na w ad n iając e.

TABLICA ROZDZIELCZA

TABLICA ROZDZIELCZA — płyta izolacyjna,na której umieszczono —wyłączniki poszczególnychlinii sieci elektrycznej, ich zabezpieczeniai przyrządy pomiarowe; najprostszą tablicąrozdzielczą jest tablica licznikowa, doktórej doprowadza się przewody wewnętrznejsieci zasilającej (pionów); na niej znajdują się-♦bezpieczniki poszczególnych obwodów instalacjielektrycznej domowej oraz licznik energiielektrycznej.

ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

Z punktu widzenia sposobu pomiaru, gromadzenia i prezentowania kosztów można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania rachunku kosztów: zbiorczy i rozdzielczy.