Szereg rozdzielczy

Szereg rozdzielczy (ang. stem-and-leaf lub stemplot) jest statystycznym sposobem prezentacji rozkładu empirycznego. Uzyskuje się go dzieląc dane statystyczne na pewne kategorie i podając liczebność lub częstość zbiorów danych przypadających na każdą z tych kategorii. Szeregi rozdzielcze: Kolejne kroki podczas wykonywania szeregu...

Czytaj Dalej

Co to jest szereg rozdzielczy?

budynki mieszkalne oddane do użytku to punktowy szereg rozdzielczy uzyskuje się grupując budynki wg liczby kondygnacji, natomiast przedziałowy szereg rozdzielczy można uzyskać grupując te same budynki wg trwania budowy.

Jakie własności ma średnia arytmetyczna? Czy dla każdego szeregu można ją wyznaczyć?

5/ średnią arytmetyczną możemy obliczać tylko dla zbiorowości jednorodnych Średnią arytmetyczną wyznaczamy dla: szeregu szczegółowego szeregu rozdzielczego punktowego szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

Kiedy istnieje dominanta w szeregu statystycznym i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarcza?

Dominanta dla szeregu szczegółowego i rozdzielczego punktowego jest to taka wartość cechy, która w danym szeregu występuje najczęściej, o ile nie jest to wartość skrajna tzn.

Miary tendencji centralnej- statystyka

[(N : 2) – SsM-1)] gdzie: M – mediana, xoM – dolna granica przedziału liczbowego mediany, L – rozpiętość przedziału mediany (różnica między górną a dolną granicą przedziału), nM – liczebność przedziału mediany, N – liczebność zbiorowości, SsM-1 – liczebność szeregu skumulowanego w wierszu poprzedzającym wiersz mediany Przykład Poziom wynagrodzenia pracowników w czerwcu 2003 roku w „Europak” Wynagrodzenie w zł Liczba ...

Scharakteryzuj średnie pozycyjne

[(N : 2) - SsM-1)] gdzie: M - mediana, xoM - dolna granica przedziału liczbowego mediany, L - rozpiętość przedziału mediany (różnica między górną a dolną granicą przedziału), nM - liczebność przedziału mediany, N - liczebność zbiorowości, SsM-1 - liczebność szeregu skumulowanego w wierszu poprzedzającym wiersz mediany Przykład Poziom wynagrodzenia pracowników w czerwcu 2003 roku w „Europak” Wynagrodzenie w zł Liczba pracowników ...

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Podmiot liryczny zadaje szereg pytań retorycznych opartych na paradoksie i przeciwstawieniach : „Jak żyję, serca już nie mając?

Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

Nie przeszkadza im także, jeżeli przedmioty do policzenia nie są ułożone w szeregu, bo są przekonane, że licząc porządkują je poprzez wymienianie liczebników. Wiedzą także, że wynik liczenia nie zmieni się w zależności od tego, czy zaczyna się liczyć od początku, czy od końca szeregu.

Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

Nie tylko wskazują kto i na jakich warunkach może być emitentem obligacji, lecz regulują szereg wymogów związanych z interesami emitenta i nabywcy obligacji.

Uwagi nad sposobami doboru prób oraz niektórymi metodami optymalizacji statystycznej przydatnymi w badaniach jakościowych

Następnie utworzymy teoretyczny szereg rozdzielczy lub tablice krzyżowe o liczebnościach kategorii kontrolnych identycznych z rozkładem znanym z literatury fachowej, np.

PITAGOREJCZYCY

Podczas gdy jeden szereg wczesnych greckich filozofów, od Talesa po Demokryta, żył i działał w Jonii, drugi występował w zachodnich jońskich koloniach, we Włoszech. Dookoła środka świata wyobrażali sobie szereg sfer - jako kule koncentryczne, do których przymocowane są ciała niebieskie.

LEIBNIZ

Ale poza metafizycznym systemem Leibniz wprowadził do filozofii szereg pomysłów, ważnych niezależnie od systemu.

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. Na przykład w wierszu, że pamiętamy właśnie te ostatnie fragmenty, ale też psychologowie badali jaki jest wpływ długości szeregu na zapamiętywanie.

Ludowa „ontologia” i „technologia”

Moszyński mówi wręcz o wierze w tożsa-mość duszy ludzkiej i wiatru, podając również szereg przykładów wiązania różnych rodzajów ruchu powietrza z demonami i mitycznymi postaciami5.

JAPONIA - historia

Po śmierci kolejnego shoguna - Takanuji Ashikaga - państwo uległo rozpadowi na szereg oddzielnych prowincji rządzonych przez przedstawicieli poszczególnych rodów magnackich. Państwo przeszło szereg głębokich przeobrażeń, prowadzono systematyczną politykę modernizacji kraju, opartą na wzorach zachodnich.

GOSPODARKA NAKAZOWO - ROZDZIELCZA A GOSPODARKA RYNKOWA

Gospodarka nakazowa rozdzielcza istniała w realnym socjaliźmie: Cechy: dominacja polityki nad ekonomią, często lekceważono prawa ekonomiczne, dominował rynek producenta, odgórne zarządzanie gospodarką, nastawienie na potrzeby militarne, w ZSRR istniało nawet niewolnictwo, niszczono środowisko naturalne, scentralizowana gospodarka, dominowała własność państwowa.

Co to jest histogram?

Zwykle histogram służy do przedstawiania struktury szeregów rozdzielczych o równych przedziałach klasowych i wówczas wysokość prostokąta jest proporcjonalna do liczebności.

Podać przykłady podstawowych typów rozkładów empirycznych

Rozkład empiryczny może być prezentowany jako: szereg rozdzielczy histogram wielobok liczebności krzywa liczebności wykres pudełkowy Dane uzyskane z badania podlegają interpretacji i analizie dzięki wyznaczeniu miar rozkładu.

Co to są kwartyle i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarczają?

Kwartyle wyznaczamy w następującej kolejności: mediana inaczej kwartyl drugi – Me kwartyl pierwszy (dolny)– Q1 kwartyl trzeci (górny) – Q3 Wyznaczanie kwartyli: 1/ Szereg szczegółowy i rozdzielczy punktowy: kwartyl dolny: wyznaczamy biorąc pod uwagę elementy szeregu stojące przed Me, a jeśli Me jest elementem szeregu to łącznie z tą Me i wyznaczamy go tak jakby był Me dla tej ...

Sposoby porządkowania danych dotyczących dwóch cech badanych w populacji (szereg szczegółowy i tablica korelacyjna)

a) W przypadku gdy badana zbiorowość jest nieliczna dane porządkujemy w szeregu szczegółowym, podając dla każdej jednostki parę (Xk,Yk) wariantów lub wartości dla obu tych cech.

Co to jest szereg czasowy?

Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie. W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas, a zmienną zależną – wartości liczbowe badanego zjawiska.