Szacowanie

Czytaj Dalej

Szacowanie kosztów i zysków

W pierwszym roku koszty te osiągną 6"*% wartości sprzedaży lecz szacuje się. Najprostszą jest analiza progu rentowności, w której kierownictwo szacuje liczbę jednostek produktu.

METODY SZACOWANIA KRZYWEJ POPYTU

Szacując krzywą popytu badacz musi poczynić pewne założenia o zachowaniu się konkurencji. Istnieją bowiem dwie metody szacowania popytu. "* Bennett i Wilkinson stosowali metodę szacowania krzywej popytu w sklepie.

Inne błędy szacowania

: proximity error) jest równoznaczny z tendencją do dawania osobie szacowanej podobnych ocen do tych, które otrzymały osoby znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Mówi się też o jeszcze innych błędach szacowania, a wśród nich m.

Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych?

Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy dyskontowej jest zadaniem czasochłonnym, trudnym i wymagającym znacznej wiedzy.

Omów metody szacowania podstaw opodatkowania

Metody szacowania: Metoda porównawcza wewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy w których znana jest wysokość obrotów.

Szacowanie przyszłego popytu

Możemy teraz przystąpić do analizy metod szacowania przyszłego popytu.

Szacowanie wielkości sprzedaży

Metody szacowania wielkości sprzedaży zależą od tego czy produkt ten jest nabywany jeden raz.

SZACOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KUPOWANYCH CZYSTO

Dla często nabywanego nowego produktu, sprzedający musi oszacować wielkość sprzedaży zw iązanej z powtarzaniem zakupów, jak i sprzedaży dokonywanej po raz. pierwszy. W y nika to z faktu, że w artość jednostkowa często nabywanych produktów jest niska, i że ponow ne zakupy następują wkrótce po...

Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa kupują raporty, w których szacowane jest ryzyko polityczne, takie jak „Business Internationals Country Assessment Service".

Dopuszczalny błąd względny szacowania zasobów

Możliwa maksymalna różnica między rzeczywistymi zasobami i zasobami szacowanymi, wyrażona w procentach w stosunku do zasobów szacowanych; ustalany w przypadku jego oceny przy wykorzystaniu metod statystycznych lub geostatystycznych na poziomie ufności 0,95.

METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...