Sytuacja prawna

Czytaj Dalej

ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

) na podstawie norm prawa obowiązującego” Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy interpretacji, wykładni) uznanie za udowodniony faktu na podstawie materiałów i w oparciu o przyjętą teorię dowodów Subsumpcja – sprawdzenie czy stan faktyczny „podpada” pod treść normy prawnej ustalenie konsekwencji subsupcji Sprawa ...

Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne

- uprawnienie do własnych zachowań (wolność konstytucyjna) N2 (norma prawna) A - uprawnia A do zachowania się Wszyscy mają zakaz ingerencji w moje uprawnienie.

Administracyjno-prawna sytuacja osób fizycznych

Na szczęście sytuacje, kiedy musimy stawić się w urzędzie nie zdarzają się często, więc obowiązki obywatela wobec administracji publicznej nie są specjalnie uciążliwe, chyba że nasza sytuacja administracyjnoprawna jest wyjątkowo niejasna.

Sytuacja prawna strony w postęp. adm

Zdolność prawna osób fizycznych ustaje z chwilą ich śmierci a osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – z chwilą ustania ich bytu prawnego. Osoby prawne mają pełną zdolność do czynności prawnych a działają przez swoje organy statutowe lub ustawowe.

LUDNOŚĆ PAŃSTWA – pojęcie, sytuacja prawna

Określenie statusu prawnego różnych grup jego ludności należy do wewnętrznej kompetencji państwa. umowy międzynarodowe dotyczące sytuacji cudzoziemców, udzielania pomocy prawnej, wspólnej walki z przestępczością itp.

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

W związku z działalnością człowieka w kosmosie powstały nowe problemy prawne: określenie sytuacji prawnej przestrzeni kosmicznej, zapobieżenie roszczeniu na te obszary wyścigu zbrojeń, ustalenie zasad współpracy międzynarodowej w sprawach badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej.

Sytuacja prawna osób alieni iuris

Sytuacja prawna osoby alieni iuris była w sferze stosunków majątkowych podobna do sytuacji niewolnika.

SYTUACJA PRAWNA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Identyczna jest sytuacja prawna przestrzeni powietrznej położonej nad wodami szelfowymi, które zachowują status morza pełnego.

Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

łączy wspólny katalog powinności i specjalny status prawny.

Złożoność sytuacji prawnej pracownika

Przedmiotem zbiorowych stosunkow prawnych sa uprawnienia o charakterze kolektywnym, przyslugujace zalodze danego zakladu pracy.

Sytuacja prawna urzędników samorządowych

Pracownik sam. to:

- z wyboru

   wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich z-cy

   przewodniczący zarządu zw. kom.

   członkowie org. sejmiku teryt.

- z mianowania

   osoby zajmujące kierownicze stanowiska

- z powołania

   sekretarz gminy

   skarbnik gminy (główny księgowy)

- umowy o pracę

  ...

Sytuacja prawna niewolników

Niewolnik(servus) w prawie rzymskim nie był traktowany jako podmiot , lecz jako przedmiot prawa. Nawet w przypadku śmierci właściciela nie odzyskiwał wolności. Był wówczas rzeczą niczyją – res nullus – i mógł być przedmiotem zawłaszczenia- occupatio . Właściciel miał nad niewolnikiem prawo życia i...

Sytuacja prawna wyzwoleńców

Wyzwoleni na prawie cywilnym otrzymywali wolność i obywatelstwo rzymskie, ale jako wyzwoleńcy ( libertini) mieli węższe prawa publiczne niż wolno urodzeni (np. nie mieli dostępu do urzędów), a wyzwoleni na prawie pretorskim również i prawa prywatne.

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne:

państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej)

cywilne (każde inne)

O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni. – statki bez pilota (mogą przelatywać nad...

POJĘCIE SYTUACJI ADMINISTRACYJNO - PRAWNEJ

Stosowanie do podziału norm prawa administracyjnego na normy ustrojowo – organizacyjne, normy prawa materialnego i normy prawa formalnego wyróżnić można trzy zasadnicze rodzaje sytuacji prawnych: sytuacje organizacyjnoprawne – krąg podmiotów prawnych znajdujących się w tych sytuacjach jest ograniczony do bezpośrednich norm organizacyjnych, co oznacza, że podmioty prawne, dla których norma taka ma ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Sytuacja we Włoszech po Wiośnie Ludów– Włochy są podzielone na wiele drobnych państw, co utrudnia rozwój gospodarczy; – Lombardia i Wenecja znajdują się pod panowaniem austriackim, w kilku innych państwach włoskich obecne są bardzo silne wpływy Habsburgów; – we wszystkich państwach oprócz Piemontu panują rządy konserwatywne; – istnieje podział na rozwiniętą przemysłowo północ i zacofane, biedne południe ...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Osoba prawna – sztuczny twór otworzony w momencie zarejestrowania w krajowym rejestrze sądowym wyposażony w (element ludzki – założycieli , majątek). Jednostka organizacyjna nie posiada zdolności do czynności prawnych.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie