Systematyka

Czytaj Dalej

Systematyka konstytucji

O systematyce szczegółowej decyduje kryterium logicznego układu treści (organizacja, kompetencje, tryb funkcjonowania), co nie wyklucza posługiwania się także kryterium ideologicznym (np.

Systematyka w pedagogice specjalnej

Grzegorzewska ustaliła systematykę w p. Najbardziej złożona jest systematyka pedagogiki specjalnej opracowana przez U. W różnych krajach zachodzą pewne różnice w systematyce wp.

Systematyka rzymskiego prawa prywatnego

Systematyka wg instytucji (pierwsze w U. ) Systematyka pandektowa XVIII/XIX w.

Systematyka zajęć w aerobiku

SYSTEMATYKA ZAJEĆ W AEROBIKU Aerobik jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, "mody na sprawność" i sportową sylwetkę. Ludomir Mazurek „ Gimnastyka podstawowa, słownictwo-systematyka”.

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów

system klasyfikacji dziesiętnej Deveya' opracowany dla systematyki księgozbiorów, czy system klasyfikacji świata roślinnego Linneusza, jak i tworzyć nowe systemy.

Systematyka podatku

innej systematyki: podatki państwowe, samorządowe.

Systematyka prawa rzymskiego

Dzieło składa się z czterech ksiąg i oparte jest na specyficznej systematyce prawa.

Systematyka prawa cywilnego

Systematyka prawa cywilnego zawiera kodeks cywilny według działów – ksiąg: Część ogólna – reguluje ona instytucje wspólne dla całego prawa cywilnego podstawowe pojęcia, zasady; Prawo rzeczowe – określa szczegółowy sposób zasady korzystania z mienia; Zobowiązania – regulują zasady dot.

Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odniesienia i systematyka prawa pracy)

Prawo pracy: a) wąsko – obejmuje teren występowania prawa stosunku pracy b) szeroko – obejmuje również obszary występujące poza ten teren Stosując kryterium podmiotowe można dokonać ogólnej systematyki prawa pracy, choć te obszary treściowe nie zawsze są odrębne i niekiedy mogą się krzyżować : 1.

Szczególna forma konstytucji (tryb uchwalenia, systematyka, tryb zmiany)

Konstytucja jako ustawa zasadnicza w państwie jest w szczególny sposób uchwalana i zmieniana co wraz z wyjątkową nazwą i systematyką stanowi o jej szczególnej formie.

Czynniki wpływające na SM - ich systematyka i rozwój

Systematyka czynników: I wg kryterium czasowego: historyczne, aktualne, potencjalne.

Owady - Systematyka

Systematyka owadów oparta jest głównie na cechach budowy postaci doskonałych.

Systematyka

Naczelnym zadaniem systematyki jest stworzenie uporządkowanego systemu klasyfikacji zwierząt obecnie żyjących, odtwarzaj ącego ich wzajemne pokrewieństwa i filogenetyczne powiązania a więc stworzenie systemu naturalnego, przedstawiającego ciągły rozwój zwierząt poczynając od najprostszych organizmów jednokomórkowych do najbardziej skomplikowanych (wyżej uorganizowanych), czyli historyczny rozwój świata zwierzęcego.

SYSTEMATYKA

Zgodnie z najnowszą systematyką wyróżnia się pięć królestw: Monerą (organizmy pro-kariotyczne), Protista (organizmy eukariotyczne o niejednolitym charakterze i pochodzeniu, które pozostały po wyodrębnieniu organizmów należących do królestw roślin, grzybów i zwierząt), Fungi (grzyby), Plantae (rośliny), Animalia (zwierzęta).

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

Systematyka prawa

 

Prawo nie stanowi bezładnego nagromadzenia norm prawnych, lecz jest zbiorem ułożonych wg z góry przyjętych kryteriów, ma więc charakter systemu.

Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei...

SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW

Przebieg, zakres i i intensywność SM rozpatrywanych jako proces wzajemnych oddziaływań wszystkich jego uczestników, są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami.(zależne od podmiotów SM, jak i od ucz. Podmiotowych, trwałe, okresowe, a treść znaczenie i wpływ tych czynników zmienia się wraz z epokami...

Czynności bankowe - rodzaje, systematyka

Banki wykonują czynności bankowe. Działalność bankowa jest pojmowana bardzo szeroko. Czynności bankowe dzielimy na:

1)czynności sensu stricto (tylko bank może je wykonywać, ale faktycznie tak nie jest- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe np. SKOK Stefczyka).

2)czynności sensu largo. Jeżeli...