Cechy systemu wynagradzania

Aby szybciej i skuteczniej wprowadzać zalecane zasady motywowania oraz realizować dotyczące go postulaty, konieczne wydaje się przeanalizowanie i opis istniejącego rzeczywiście systemu motywowania, opartego na płacach i nagrodach finansowych.

system dystrybucji

Celowo wyodrębniony zbiór podmiotów rynkowych łączących się w sposóbbezpośredni lub pośredni w procesie oferowania —> produktów oraz doprowadza-nia ich do finalnych nabywców. Obejmuje on podmioty tworzące —> kanałydystrybucji oraz rozwiązania logistyczne zapewniające efektywne funkcjonowa-nie kanałów...

system informacji o konsumpcji

Zbiór danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, opisujących stan i —> strukturękonsumpcji. S.i.o k. obejmuje cztery przekroje: 1) przedmiotowy (rzeczowy),2) podmiotowy (—> konsumenci i —> gospodarstwa domowe), 3) przestrzenny(struktury osiedleńcze) i 4) czasowy (krótkie, średnie i długie okresy)...

SYSTEM MARKETINGU

System — celowo określony zbiór — elementów i sprzężeń między nimi, którewspólnie określają cechy całości.

SYSTEM WARTOŚCI

Schemat pojęciowy, który odnosi się do hierarchicznie uporządkowanego zespołuw. ogólnych z odpowiadającymi im w. szczegółowymi. W. są interpretowane jakoprzedmioty zewnętrzne wobec jednostek oraz jako specyficzne postawy, przeko-nania, idee czy koncepcje o normatywnym lub nienormatywnym charakterze.S.w...

Grecja - System dźwiękowy i notacyjny

Cztery tetrachordy (w tym dwa łączne i dwa rozłączne), zestawione kolejno, stanowiły starogrecki system dźwiękowy nazywany systemem doskonałym (systema teleion).

System Rameau — podstawy harmoniki funkcyjnej

Rameau stworzył system oparty na funkcyjnych zwiazkach miedzy akordami.

Nowe systemy skal

Cały system skal stosowa) Barrók {Mikrokosmos), doprowadzajacy swamuzyke do politonalnosci.

WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - KOLORYSTYKA I JEJ ZNACZENIE W SYSTEMIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Podstawowe kolory firmowe, gamy kolorów uzupełniających, zestawienia kolorystyczne, kod kolorystyczny woznakowaniu, zmiany kolorów w zależności od technologii i materiałów oraz zasady rozbudowy systemu kolorów firmowychokreśla księga standardów tożsamości wizualnej.

System akomodacji

Akomodacja chińska wywołała sprzeciwy, jak hinduski system de Nobili.

PAPIESTWO, WROGIE IDEE I SYSTEMY

Klemens XIII 1758 - 1769

Klemens XIV 1769 - 1774

Pius VI 1775 - 1799

Pius VII 1800 - 1823

Leon XII 1823 - 1829

Pius VIII 1829 - 1830

Grzegorz XVI 1831 - 1846

Pius IX 1846 - 1878

Zanim wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, narastały napięcia polityczne, społeczne i ekonomiczne,zrodzone z konkretnych...

System zapewnienia jakości funkcjonujący w Polsce

Do zadań Centrum należy w szczególności: -    organizowanie i nadzorowanie systemu badań i certyfikacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, -    akredytowanie laboratoriów badawczych, -    akredytowanie jednostek certyfikujących, -    certyfikowanie systemów jakości u dostawców, -    certyfikowanie auditorów, -    kontrolowanie: ...

Certyfikacja systemów jakości

Krajowy system certyfikacji systemów jakości jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich dostawców spełniających kryteria certyfikacji systemów jakości.

System wymiarowy opakowań

W Polsce przyjęto system wymiarowy oparty w swych założeniach teoretycznych na systemie norweskim, tj. System ten ujęty został w normie PN-78/0-79021 Opakowania - system wymiarowy.

POBÓR, system uzupełniania armii franc., wprowadzony w 1798

System ten - wygodny dla zamożnych rodzin, mogących w ten sposób uniknąć poboru - miał jednak liczne niedogodności. W miarę rozszerzania cesarstwa system poboru do armii franc.

QUADRILATERALE, system czterech twierdz w płn. Italii, broniących dostępu do płd. Austrii

Parę zach. fortec stanowiły Mantua i Peschiera, leżące nad rz. Mincio, łączącąjezioro Garda z Padem. Parę wsch. tworzyły natomiast Legnano i Werona, położone nad Adygą. Twierdze te miały szczególne znaczenie w wojnach na terenie płn. Italii.

Organizacja administracji w monarchiach absolutnych - system biurokratyczny

Konsekwentny system biurokratyczny jest zarazem, z uwagi na hierarchiczną strukturę władzy, systemem centralistycznym. Można by nawet powiedzieć, że system Murokratyczny stał się na ogół podstawą organizacj i państwa kapitalistycznego, z tym że doznał on ograniczeń i modyfikacji przez przyjęcie w XIX w.

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

System zarządzania wyłącznie przez organy administracji państwowej wifyj zać się musiał z poważną rozbudową centralnej administracji gospodarczo J, od czego wolna była z natury rzeczy Jugosławia.

Przeobrażenia systemu kontroli administracji

system kontroli państwowej ZSRR uległ zasadniczej reorganizacji, która polegała na połączeniu go z systemem kontroli partyjnej do lat osiemdziesiątych.

SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

System sztuczny opiera się na cechach, najczęściej morfologicznych, według których klasyfikuje organizmy, nie uwzględniając stopnia pokrewieństwa ani też pochodzenia organizmów. Obecnie funkcjonuje system naturalny, oparty na pokrewieństwie i pochodzeniu organizmów.