„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości

Można więc powiedzieć, że w każdej epoce wielu pisarzy w swoich utworach, które dedykowali współczesnym i następnym pokoleniom, poszerzało system wartości moralnych.

Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele i System Narzędzi Zzp.

    Działania zzp, struktura, zakres problematyki, system narzędzi:   analiza pracy - jej uciążliwość, specyfika; planowanie; rekrutacja - pozyskiwanie kandydatów do pracy; selekcja; przyjmowanie do pracy; adaptacja; zwalnianie; szkolenie i doskonalenie; awansowanie i kariera; aktywizowanie - minimum to wynagradzanie; świadczenia socjalne i bytowe; BHP i ochrona ...

Przedsiębiorstwo jako system.

System taki stanowią wzajemnie sprzężone i zazębiające się podsystemy dynamiczne, a w szczególności:       podsystemy materialno – techniczne, podsystemy społeczne, podsystemy informacyjne.

Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

Z procesem motywacyjnym wiąże się ściśle system potrzeb ludzkich według Maslowa.

System produkcyjny

System produkcyjny jest układem powiązanych elementów przetwarzanych od wejścia do wyjścia.

Systemy jakości ISO 9000, TQM

Nie ma w tej materii spraw nieważnych, które można sobie lekceważyć W tej metodzie nie znajdziemy jakichś rewelacyjnych stanowiących całkowita nowość pomysłów, jednak zestawienie znanych i wypróbowanych sposobów w zwarty system, opisanie go w postaci uporządkowanej normy oraz skonkretyzowanie, indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie określonych zadań, przypisanych do imiennie wyliczonych stanowisk daje możliwość skutecznego ...

System przyrodniczy Ziemi

Geosfery zatem wzajemnie na siebie oddziaływują i wspólnie tworzą wewnętrznie spójny system przyrodniczy. System przyrodniczy Ziemi nie jest sumą wszystkich sfer lecz układem geosfer powiązanych między sobą relacjami przyczynowo-skutkowymi.

Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

system rzeczny - obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi, czyli dopływami dopływów, zajmu­jący określone dorzecze.

Społeczeństwo i system kulturowy wielonarodowy

Mogą być one całkowicie zdominowane i adaptują się do systemu naczelnej grupy lub funkcjonują we własnym systemie kulturowym.

Ustalanie systemów wartości i kryteriów określających wartość

U podstaw każdego wyboru leży system wartości uznawany przez jednostki lub grupy dokonujące wyboru i pewna hierarchia wartości, na przykład wybierając zawód górnika, który jest zawodem trudnym i niebezpiecznym, ale wybiera się go, ponieważ daje dobre zarobki i wysoki prestiż w społeczeństwie.

Współzależność pomiędzy systemem społecznym a systemem kulturowym

Jako pierwszy należy widzieć system społeczny, ale nie ma społeczeństwa bez systemu kulturowego. System wzajemnych relacji, system społeczny i system.

Badania jakościowe w systemach informacyjnych w aspekcie metodologii i filozofii nauki

System informacyjny został zdefiniowany najpełniej przez Steinmüllera, (1977) jako system społeczny (human activity system), który współtworzą elementy przynależne do pięciu klas, obejmujących: dane, metody, technikę (wykorzystywane technologie - wyposażenie techniczne), organizację i ludzi.

Cechy systemu informacyjnego

Klasa systemu SI określana jest jako system działalności ludzkiej (human activity system), a więc - system społeczny, na który składają są nie tylko ludzie, ale także składniki sztuczne (dane, środki techniczne) i abstrakcyjne (metody, organizacja).

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. P. N. E.)

Natomiast Platon pod koniec życia, a zwłaszcza Arystoteles, łącząc nową filozofię człowieka z dawną filozofią przyrody, objęli całokształt dotychczasowych zagadnień filozoficznych; prace ich stanowią już pełny system filozofii.

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

Arystoteles pozyskał świat łaciński dla swej logiki, a po niej i przez nią dla innych działów: dla teorii poznania, psychologii i filozofii przyrody, wreszcie dla całego systemu filozofii teoretycznej i praktycznej.

NATURALNY SYSTEM KULTURY

Wynikiem naukowych ich usi­łowań był „system naturalny" kultury; naturalna religia i naturalna teoria moralności, prawa i państwa stanowiły główne jej działy. Za cenę tę stał się możliwy powszechny system kultury. DALSZE DZIEJE NATURALNEGO SYSTEMU KULTURY.

DRUGI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES SYSTEMÓW NOWOŻYTNYCH, WIEK XVII)

okres wielkich systemów. I wiek XVII stał się okresem wielkich systemów, stał się dla nowożytnej myśli tym, czym IV w.

CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

Każdy twórca systemu wierzył, że jego system zawiera absolutną prawdę i będzie rządzić światem. Zwłaszcza w Niemczech systemy powstawały jeden za drugim, jeszcze szybciej niż w daw­niejszych okresach wielkich systemów, niż w IV w.

Porównaj system parlamentarno – gabinetowy (system w Anglii) z systemem prezydenckim (system amerykański)

System parlamentarno – gabinetowy występuje w Anglii, natomiast system prezydencki występuje w Stanach Zjednoczonych.