System ocen pracowników

Oceny pracowników winny być prowadzone systematycznie. Efekty funkcjonowania tego systemu ujawniają się na zewnątrz niego, są wynikiem podtrzymania lub zmiany zachowań organizacji.

System motywacyjny danej firmy – rozmowa z pracownikami

System płacowy pełni poza tym funkcję motywacyjną.   Powyższa charakterystyka jest dowodem na to, że Zespoły Departamentu Kadr współtworzą system motywacyjny banku.

Systemy premiowania i ich charakterystyka

Prezentowany podział systemów premiowania zamykają systemy mieszane, to jest takie, które zawierają rozwiązania różnych wymienionych systemów.

System ocen pracowników

System ten jest sprzężony z systemem wynagrodzeń obowiązującym w danej organizacji i służy, między innymi, zapewnieniu jego motywacyjności.

Systemy wynagradzania.

Decyzje o tym, w jaki sposób będzie mierzona praca pracowników, zapadają w chwili wyboru systemu wynagradzania pracowników określanego w zakładowych lub ponadzakładowych źródłach prawa pracy, czasem także w indywidualnych umowach o pracę.

Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

Dlatego też projektując system ocen, należy przestrzegać następujących zasad:   systematyczności, zgodnie z którą ocenianie powinno mieć stały i okresowy charakter powszechności, oznaczającą, że ocenie podlegają wszyscy pracownicy elastyczności zakładającą dostosowanie kryteriów i technik oceniania do konkretnej sytuacji.

Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników

 

Do najczęściej obserwowanych w praktyce błędów oceniania należą:

 

błędy techniczne – czyli niezrozumienie celów, zasad i procedury oceniania, pomyłki w procedurze ( narzędziach ), nie przygotowanie psychologiczne, merytoryczne i organizacyjne ocenianych i oceniających.

Błędy „w sztuce oceny” z...

System platoński

O filozofii Platona (427-347 p. Chr.), ucznia Sokratesa, mówi się, że była najbardziej wpływowa przez 1000 lat, ale z pewnością jest wpływowa po dziś dzień. Platon w stosunku do swoich poprzedników wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość, nową jej interpretację i nową metodę filozofowania (i...

System arystotelesowski

Z początku zafascynowany systemem swego mistrza, z czasem zaczął poddawać go coraz większej krytyce i w ten sposób formułować zręby swojego systemu.

Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa. Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się wyróżnić istotę i istnienie. Punktem wyjścia badań św. Tomasza...

Apologeci a systemy

) -> opieranie się na filozofii helleńskiej SYSTEMY FILOZOFICZNE Wschód – wysoka kultura, szybko pierwsze systemy filozofii chrześcijańskiej, oparte na filozofii hellenistycznej Zachód – samodzielność myślenia, długo brak pełnych systemów filozofii chrześcijańskiej, ostatecznie samodzielny system (wyraz odrębnej postawy chrześcijańskiej wobec Boga i świata)

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

Dzieje świata: duchy złe upadły w materię i mogą być z niej uwolnione wyłącznie przez działanie Logosa – Chrystusa; duchy nawrócą się do Boga, gdyż ostatecznie zło to tylko odwrócenie się od Boga (nie ma zła pozytywnego), a powrót do boga możliwy jest przez poznanie, zawarte w nauce Chrześcijańskiej -> intelektualizm koniec dziejów to powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła, Boga -> ...

System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi) poprzednicy: Orygenes, filozofia helleńska (Platoni i idealizm silniej niż emanacja Plotyna) jeden z Ojców Kapadockich, który budował system filozofii chrześcijańskiej w oparciu o ustalone już dogmaty główne dzieło: Oratio catechetica magna– pierwszy system filozofii chrześcijańskiej rozumianej jako ...

DRUGI OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, SYSTEMY ŚREDNIOWIECZNE (XIII n.e.)

Franciszka) – opanowali katedry uniwersyteckie (Aleksander, Bonawentura, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu), stopniowo między zakonami uwidaczniały się różnice (dominikanie – nowa doktryna; franciszkanie – konserwatywni) i między nimi rozgrywały się filozoficzne spory; dzięki nim nastąpiła recepcja Arystotelesa i stworzenie arystotelesowsko – chrześcijańskiej filozofii; zalety: przewaga myśli zbiorowej nad indywidualną, skoncentrowanie ...

System motywacyjny

Właściwie zaprojektowane systemy mogą poprawić postawy, motywację i zachowania. Skuteczne systemy nagradzanie muszą zapewnić wystarczające nagrody na poziomie jednostkowym, spełniające przy tym wymaganie sprawiedliwości nagradzania.

System karania.

  System karania.

System produkcyjny

  System produkcyjny wybrany przeze mnie działa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

WPŁYW OTOCZENIA TYPU I i II NA SYSTEM PRODUKCYJNY (i odwrotnie)

Dzięki działalności komórek badawczo-rozwojowych możemy ustalić co i jak produkować, czyli jaki system produkcyjny mamy wybrać, czy system produkcyjny z którego aktualnie korzystamy jest optymalnym rozwiązaniem, czy należy go zmienić.

Klasyfikacja systemów zlecania.

Pierwszy z tych systemów polega na podejmowaniu decyzji o zleceniu produkcji na podstawie poziomu zapasów.

Charakterystyka systemu Just in time

System JIT jest ściśle związany z istniejącym w danym zakładzie systemem pracy co powoduje, że nawet dla zakładów tej samej branży będzie on w każdym indywidualnym przypadku inny.