Funkcje systemu bankowego

 

 

stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia

zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami

zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem...

SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

 

BANKI CENTRALNE

Powstałe na bazie banków emisyjnych

B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej.

Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z...

Warunki uczestnictwa w systemie KIR

 

 

1) wniosek o uczestnictwo

data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce

poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)

średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach

sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach...

Międzynarodowy system walutowy

System wielodewizowy przede wszystkim zakłada płynność walut krajów uprzemysłowionych. Ponadto system wielodewizowy zdecydowanie lepiej chroni przed stratami niż system jednodewizowy.

SYSTEM KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

-  ogół relacji komunikacyjnych, polegających na tworzeniu gromadzeniu oraz odbieraniu informacji między uczestnikami systemu, którym jest ogół społeczeństwa

SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO

-  komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności

-  komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów

-  komunikowanie społeczne -...

System społeczny

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

Szczególne znaczenie odegrała ONZ w procesie dekolonizacji obszarów niesamodzielnych, które nie podlegały systemowi powierniczemu tej organizacji.

Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  System informacji marketingowej w przedsiebiorstwie rodzaje informacji marketingowej w przedsiebiorstwie istota badań marketingowych metody badań marketingowych organizacja badań marketingowych Rodzaje informacji marketingowej w przedsiębiorstwie Informacje gromadzone w toku badań marketingowych mogą pochodzić z tzw.

System informacji marketingowych

Na system informacji marketingowych składają się: ocena potrzeb informacyjnych przez podejmujących decyzje, gromadzenie danych i ich analiza, dostarczanie informacji kierującym marketingiem w firmie.

System informacji marketingowej (SIM)

systematyczne planowanie, zbieranie, analiza i   przekazywanie danych i  informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo”); informacje ze źródeł wtórnych (prasa fachowa, publikacje statystyczne, listy adresowe itp.

Rola prawa w systemie techniczno - ekonomicznym (model„przepołowionego obywatela"- bourgeois)

Nasza ocena zmiany systemu polityki w warunkach zaostrzającego się ryzyka zostanie na wstępie zarysowana w czterech tezach. Zgodnie z tym dochodzi do rozróżnienia systemu polityczno-administracyjnego i tcchniczno-ekonomicznego.

Dylematy globalnego systemu praw człowieka

Badacze starając się znaleźć przyczyny różnic tych decyzji, wskazują na różne powody, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwszy, to, że prawa ogólne, fundamentalne są formułowane w sposób nie dość dokładny, precyzyjny, co powoduje różne interpretacje zwłaszcza z uwagi na określanie ich...

Definicja systemu CRM

Od systemów CRM jest wymagana integracja z pozostałymi programami działającymi w przedsiębiorstwie, przede wszystkim systemami ERP.

System clearingowy

  System clearingowy - jest to ogół porozumień na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w rozliczeniach międzybankowych.

Zalety i wady systemu gospodarki centralnie planowanej

  Wady systemu gospodarki centralnie planowanej: Ze względu na konieczność wykonywania planów może wystąpić: nadprodukcja niektórych dóbr , braki rynkowe, zaniedbanie jakości produktów brak zgodności z wymaganiami konsumentów.

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

  Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania.

Zasady funkcjonowania systemu informowania kierownictwa.

Doprowadziło to do pojawienia się koncepcji skomputeryzowanych systemów informacyjnych (SSI), później znanych pod nazwą skomputeryzowanych systemów informowania kierownictwa albo po prostu SIK. System wspomagania decyzji (SWD) jest systemem komputerowym pracującym w trybie konwersacyjnym.

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

W okresie powojennym gdzieś na początku lat osiemdziesiątych system ten, a właściwie gospodarka Polski, poddawany był wielu kryzysom. System centralnego planowania ulegał dalszej erozji.

Systemy motywowania płacowego

  Każda organizacja tworzy system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.