Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (ul. Zarzewska 5)

Synagoga Mordki Markusa w Łodzi – prywatny dom modlitwy znajdujący się w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 5. Synagoga została zbudowana w 1902 roku z inicjatywy Mordki Markusa. Mogła ona pomieścić 20 osób. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę.

Czytaj Dalej

Łódź - stare miasto

Na terenie ziemi sieradzko - łęczyckiej w XI i XII wieku funkcję miasta pełniła Łęczyca.

Wolibórz oddziaływał na Łódź jedynie jako ośrodek zarządu dóbr biskupstwa wrocławskiego.

W XIII wieku w okolicach Łodzi powstawały takie miasta jak: Lutomiersk, Kazimierz nad Nerem, Brzeziny (formalnie od...

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gospodarczych i społecznych w określonym środowisku przyrodniczym podczas wielu lat. Szczególnie ważnym okresem był XIX i XX wiek. Wtedy drastycznym przemianom uległa szata roślinna, świat zwierzęcy, czego konsekwencjami była zmiana...

Historia miasta Łodzi

Początki Łodzi sięgają końca XIII wieku. Była to wówczas książęca wieś. Jej nazwa pojawiła się po raz pierwszy w 1332 roku, gdy książę łęczycki Władysław przekazał wieś Łodzia, usytuowaną przy trakcie piotrkowskim, biskupom Kujawskim. Łódź była wtedy nic nieznaczącą wsią liczącą 44...

Łódź - historia miasta

1432 - 1869

Łódź jako miasto ma 575 lat. Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzą z 1332 roku. W lipcu 1423 roku - król Władysław Jagiełło nadał jej przywilej lokacyjny. W tym okresie Łódź otrzymała 28-łanowy obszar. Podstawą egzystencji jej mieszkańców było rolnictwo.

Ten okres jej dziejów określany...

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Maszyna parowa potrzebowała wielkiej ilości powietrza, by spalić paliwo, oraz dużego komina, który odprowadzałby znad paleniska spaliny i dym. Maszyna mogła pracować gdy okręt płynął na powierzchni^ lecz przed zanurzeniem należało ją zatrzymać, wygasić palenisko i uszczelnić komin. Było to więc...

Nawigacja łodzi podwodnych

Pierwsze peryskopy używane na łodziach podwodnych były bardzo proste i niedoskonałe. Otrzymywano w nich odwrócony obraz (morze było tu nad horyzontem) wyświetlany na matówce. Później wprowadzono o wiele bardziej złożone urządzenia, pozwalające nawigatorowi obserwować szczegółowo powierzchnię wody...

Awaria łodzi podwodnej

Najpoważniejszą awarią jaka może przytrafić się łodzi podwodnej jest uszkodzenie kadłuba. Widmo tego zdarzenia spędza sen z powiek każdego podwodniaka. Kadłub jest podzielony na odrębne czę­ści grodziami wodoszczelnymi, tak że po usz­kodzeniu zalana zostanie tylko sekcja nimi ograniczona. Jednakże...

Czym jest łódź USS Sea Cliff?

Na dno oceanu mogą opuszczać się jedynie batyskafy i łodzie głębinowe (DSV), statki o na­prawdę dziwacznych kształtach. Chociaż lodzie podwodne oraz batysfery (kuliste urządzenia do opuszczania się na duże głębokości) były używane już od dawna, to nie wszystkie regiony dna oceanicznego były dla...

ŁÓDŹ i jej związki z literaturą polską

ŁÓDŹ, miasto wojewódzkie. Należąca do biskupów kuj. wieś Łodzia prawa miejskie zyskała 1423. W XIX w. ośrodek przemysłu włókienniczego - metropolia kapitalist. o złożonym składzie narodowościowym, z niewielką liczbą inteligencji pol., nie stwarzała warunków dla intensywnego ruchu lit. i...

OSNOWA, czasopismo wyd. w Łodzi

OSNOWA, czasopismo wyd. w Łodzi 1963-71 i od 1978, początkowo rocznik, od 1966 kwartalnik. Red. nacz. M. Piechal, J. Huszcza (od 1970), K. Iskrzyńska (od 1978), T. Chróścielew-ski (od 1981). O., wyd. przez łódz. oddział ZLP, ma charakter pisma ogólnopol. o profilu społ.-kult.; dużo miejsca zajmuje...

ŁÓDŹ

Łódź Charona zob. Charon. Łódź głupców zob. Statek (głupców). Łódź Piotrowa przen. kościół rz.-kat.; zob. (św.) Piotr.

Łódź z Óseberg odkryta w 1904 w kurhanie z czasów wikingów (IX w.) w Oseberg u zach. wybrzeży Oslofjórdu, w Norwegii, drewniana łódź dł. 21,4 m, szer. w najszerszym miejscu 5, lm...

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ), uczelnia powst. 1945 jako kontynuacja i rozwinięcie istniejącego od 1928 oddziału Wolnej Wszechnicy Pol. w Warszawie, w celu zaspokojenia wieloletnich potrzeb i aspiracji największego miasta robotn. i sąsiednich regionów. Organizatorami UŁ byli gł. pracownicy Wszechnicy z T...

SYNAGOGA

synagogę 'zebranie; miejsce zgromadzeń'.

Synagoga, bożnica, bóżnica

zespół synagogalny,stanowiący ośr. synagogi 'zebranie, zgromadzenie')

Czółno, barka, łódź

Często jest symbolem przejścia z królestwa żywych do królestwa zmarłych (lub odwrotnie); spotykamy je w mitologicznych wyobrażeniach bardzo wielu ludów. W mit. gr. np. przewoźnik Charon przeprawia zmarłych w czółnie przez graniczą rzekę do świata podziemnego (Styks lub Acheron).

Wg wyobrażeń egip. bóg...

Synagoga

Łukasz pierwszą mowę Jezusa umieszcza w synagodze w Nazarecie (Lk 4, 16-30), czytamy także o innych pobytach Jezusa w synagogach (Mt 9, 35; Mk 1, 39; Lk4,44; 13, 10; J 6, 59).

Historia gospodarcza miasta Łódź od początku powstania do 1989r.

Łódź jest to miasto II pod względem wielkości leżące w centralnej Polsce. Pierwsze słuchy, jakie nas doszły na temat naszego miasta umiejscowione były w dokumencie z 1332 r Nasze miasto było wtedy małą wioską o nazwie Łodzi. Prawa miejskie otrzymaliśmy dopiero w 1432, a wraz z nim prawo na organizowanie targów. Łódź jako małe miasteczko rolnicze rozwijała się dosyć powolnie, lecz w tamtych czasach była to własność biskupstwa włocławskiego. Dopiero na początku ...

Łódź Special Economic Zone

Łódź Special Economic Zone ( ŁSEZ ) The region of Łódź is one of the most disadvantaged in Poland. Before political reformation which took place in ’90, Łódź was mainly an light industrial city. Textile and clothes produced here have been exported to USSR but later production was reduced. Next textile production plants were closed or privatised, workers were fired with no another job opportunity. Increasing unemployement and massive work emigration forced the authorities to ...

Łódź - ulica Piotrkowska

Łódź nazywana jest miastem jednej ulicy. Przecinająca cen­trum czterokilometrowa arteria stanowi najdłuższy trakt handlowy w całej Europie. Tu mieściły się niegdyś banki, fabryki i ekskluzywne sklepy, tu mieszkali najbardziej wpływowi i bogaci ludzie. Tutaj też rozegrały się krwawo stłumione przez...

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

Założony pod koniec XVIII w. Spoczywają tu zasłużeni dla kraju i Lublina: ks. Piotr Ściegienny, powstańcy styczniowi Henryk Wiercieński, Leon Frankowski, Leon Gło­wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski, regionalista Hieronim Łopaciński, pierwsi rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski, UMCS — Henryk...