Symetria dwuboczna

Czytaj Dalej

Symetria i asymetria organizmu ludzkiego

A więc możemy mówić nie tylko o symetrii, ale i o asymetrii ustroju, typowej i normalnej dla człowieka.

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Co to są kręgowce? Kręgowce są podtypem zwierząt, należącym do typu strunowców. Charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała.

W szkielecie kręgowców występują chrzęstne i kostne elementy szkieletowe, wyróżnia się szkielet osiowy, czaszkę i...

Ewolucja - Informacje ogólne

Jamochłony ( stułbia, chełbia, koralowce ) - symetria promienista - rozproszone komórki nerwowe tworzą sieć 3. Płazińce ( tasiemiec, wypławek ) - symetria dwuboczna .

Gromady jamochłonów

Robaki płaskie należą do organizmów o dwubocznej symetrii, nie posiadają odnóży. Symetria dwuboczna: część przednia, tylna, grzbietowa i brzuszna.

Wyjście roślin na ląd

W toku tych przemian obłe początkowo osie o symetrii promienistej takiego pierwotnego paprotnika przybierały symetrię dwuboczną i budowę grzbietowobrzuszną.

Co to są kryształy?

Każdy układ różni się od pozostałych rodzajem symetrii - właściwością, która powoduje, że kręcący się wokół własnej osi kryształ wielokrotnie wygląda identycznie (z da­nego punktu widzenia), zanim wykona pełny obrót. Kryształ można rozpoznać po ilości i ro­dzaju osi symetrii.

Gromada koralowce

Przy dużej liczbie przegród, ich dwuboczny układ można stwierdzić dopiero po dokładnym zbadaniu. Także dwuboczny charakter budowy wewnętrznej nie zawsze jest wyraźnie widoczny przy, z reguły kolistym, przekroju kielichów koralitów.

Gromada jeżowce

Płaszczyzna symetrii dwubocznej u tych torm przebiega zawsze od przedniego pasa ambu-lakralnego położonego na lewo od płytki mad-reporowej, przez tarczę szczytową do tylnego pasa interambulakralnego. W dalszym rozwoju symetria dwuboczna zaznacza się także odpowiednio w budowie pancerza i układzie pasów ambulakrafnych.

Równoczesność i symetria ruchów roboczych

równoczesność i symetria ruchów roboczych; oparte są na następujących prawidłach: a) obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie; b) ruchy rąk mogą równo­cześnie odbywać się w kierunkach prze­ciwnych pod warunkiem, że będą one symetryczne; c) obie ręce mogą być bezczynne tylko w okresie odpoczyn­ku; d) organizacja stanowiska robo­czego powinna umożliwiać automatyzację ruchów bez kontroli wzroku; e) ...

Głowonogi (Cephalopoda)

Gromada kręgowców z typu mięczaków, obejmująca wyżnie morskie gatunki w iiczbie około 730, półcześnie dzieli się je na dwie podgromady: ziki i płaszczoobrosłe. Głowonogi pojawiły się w kambrze, spośród form kopalnych najbardziej znane są belemnity i amonity.

Głowonogi posiadają najwyższy...

PŁAZIŃCE, robaki płaskie

Typ zwierząt o ciele wydłużonym lub wrzecionowatym, silnie grzbie-tobrzusznie spłaszczonym. Płazińce należą do trójwarstwowców, mają symetrię dwuboczną i nie posiadają jamy ciała (Acelomata).

Płazińce są obojnakami. Mają skomplikowaną budowę układu rozrodczego i przechodzą złożony cykl...

PROMIENISTA SYMETRIA, radialna

Typ symetrii charakterystyczny dia zwierząt osiadłych, rzadziej aktywnych, a także dla większości roślin naczyniowych. Do organizmów o symetrii promienistej należą np. Przez ich dwubiegunowe ciało można przeprowadzić wiele osi symetrii.

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Symetrie i rozbieżności między granicami zdaniowymi i wersowymi bywają wykorzystywane dla zaznaczania wagi pewnych wyrażeń.

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Ojciec Chrzestny), — symetria kompozycji (cz.

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

" jest inaczej, akcja toczy się w oparciu o "żelazne prawa symetrii i analogii".

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Ojciec Chrzestny), — symetria kompozycji (cz.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza. Jego cechami są min.: lekkość i hieratyczność...

Na podstawie wybranych utworów omów charakterystyczne cechy baroku

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty:

barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski

 

 

Barok kwiecisty.Jest to styl zwycięskiego kościoła i absolutystycznej monarchii. Charakteryzuje się przepychem form literackich. Jego przedstawicielem...

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

Podobnie jak rozdziały o szkole i o pobycie Józia u Młodziaków zostały rozdzielone czcią dotyczącą Filidora, tak teraz, dla symetrii, przed przeniesieniem akcji na wieś, pisarz wprowadza dwa fragmenty o Filibercie (również „dzieckiem podszytym”).