Symbolika

Symbolika - takie ukształtowanie fragmentów świata przedstawionego w dziele literackim (lub elementów dzieła sztuki), które wskazuje na dwupłaszczyznowość znaczenia, zamierzoną zagadkowość. To, co przedstawione bezpośrednio, jest znakiem głęboko ukrytych i niejasnych treści, mających kierować ku nim myśl odbiorcy. Głębszy poziom znaczenia jest sugerowany, lecz niejednoznaczny, otwiera więc...

Czytaj Dalej

Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

W pewnych obrzędach symbolika. G ł ówne funkcje symboliki weselnej. Łatwo zauważyć, że symbolika jest niezmiernie bogata i zróżnicowana i że obejmuje niemal wszystkie aspekty małżeństwa.

Symbolika Wesela

Próby jednoznacznej interpretacji symboliki Wesela zawodzą – ciągle na nowo odczytywane prowokuje ono do rozszerzania analizy o nowe skojarzenia i sugestie.

SYMBOLIKA

symbolikós = symboli­czny, obrazowy) ang. Symbolik Układ —> symboli stosowany w ja­kiejś nauce, teorii, dziele literackim itp.

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

Wiąże się on z osobą ojca i symboliką Ulicy Krokodyli.

APOSTOŁOWIE

symbolika ta wyraziła się w umieszczaniu postaci a. Ta sama symbolika inspirowała przedstawienia a.

BÓG

Ziemijako całości, poszczególnych jej ukształtowań, a ponadtopodziemi (— chtoniczne bóstwa); symbolika opieki B.

Znaki pisarskie - Alfabet

Na grobach nowo ochrzczonych móg on nawiązywać do symboliki dziecięctwa, na którą zdaje się równie: wskazywać ornamentyka na naczyniu używanym podczas chrztu, a znale-zionym w Kartaginie.

Kwadrat, sześcian, ośmiokąt

Ambrożemu (albo Ennodiuszowi), mówi wyraźnie o tej symbolice: „Ośmioboczne jest wewnątrz źródło chrztu — przystoi mu bowiem taka miara; Świętemu miejscu udzielania chrztu słusznie przynależy się ta liczba W świetle zmartwychwstania Chrystusa, który przemógł bramy śmierci.

Drzewa

Upiększano nim także chrzcielnice, co znakomicie odpowiada jego symbolice. Niektóre drzewa, oprócz ogólnej symboliki, pełnią jeszcze szczególną funkcję symboliczną, mającą podstawę w ich specyficznych cechach.

Lew

W historii tej kryje się podwójna symbolika: najpierw, obdarzony niezwykłą siłą bohater jest symbolem Chrystusa, który zwycięża szatana; następnie jednak zmienia się znaczenie tej symboliki: rój pszczół, który Samson po jakimś czasie znajduje w szkielecie lwa, staje się „symbolem życia, które cała ludzkość czerpie ze złożonego w ofierze ciała Chrystusa” “l0.

Miasto

U Greków i spokrewnionych z nimi plemion „polis” nabiera stopniowo — z racji swego wielorakiego i nader ważnego znaczenia zarówno dla całej społeczności, jak i każdego mieszkańca — charakteru symboliki religijnej, a w końcu staje się „Tyche” (boginią szczęścia) dla każdej społeczności miejskiej.

Instrumenty muzyczne

Symbolika dzwonów tkwi jednak nie we „wrażeniu”, które wywołują. Nic nie wprowadza lepiej w symbolikę dzwonów jak pontyfikalny obrzęd ich poświęcenia.

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

Symbolika budowli

Symboliczne znaczenie jakiejś budowli lub jej części, wielokrotnie nadawane dopiero wtórnie (np. przez zwyczaje kultowe, ale również przez interpretację teoretyczną); odgrywała poważną rolę już w budownictwie staroorient. (świątynia schodkowa jako przedstawienie sfer planetarnych, kopuła grobowca jako...

Symbolika

W teologii jest to systematyczne studium nad symbolami (gr. “wyznaniami wiary”) i pod-stawowymi prawdami wiary różnych wyznań chrześcijańskich. Ta gałąź teologii, rozwinięta przez Georga Callixtusa (1586-1656), Johanna Adama Möhlera (1796-1838) oraz innych, ożywiła się na nowo dzięki ruchom...

STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

Sienkiewicz nawiązuje do tej symboliki, tworząc Kmicica - Babinicza.

Motyw tańca

Polonez, chocholi taniec, walc, tango stały się niejako „bohaterami” literatury polskiej, na stałe wchodząc do kanonu jej symboliki.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Męczeństwu Polski poeta nadaje sens w perspektywie historycznej w bajce Goreckiego, odwołującej się do popularnej w czasach porozbiorowych symboliki ziarna, które aby dać plon, musi najpierw zostać zakopane w ziemi – czyli umrzeć.