Sygnalizacja telekomunikacyjna

Sygnalizacja telekomunikacyjna - zespół środków technicznych wraz z procedurami, przeznaczony do przekazywania informacji niezbędnych do zestawiania i rozłączania połączeń telekomunikacyjnych, przekazywanych od i do abonenta między centralami. Wyróżniamy trzy rodzaje: Nośnikami informacji sygnalizacyjnej są sygnały elektryczne. Mogą to być sygnały prądu stałego lub...

Czytaj Dalej

Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7)

Architektura sygnalizacji SS7 obejmuje: część sieciową NSP (Network Service Part) - odpowiedzialną za przekaz sygnalizacji przez sieć oraz część użytkownika UP {User Part) - specyfikującą różne wersje sygnalizacji klienta w zależności od aplikacji (DUP, UP, ISUP).

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

Sygnalizacja drogowa mechaniczna

Różne systemy sygnalizacji świetlnej były stopniowo wypróbowywane w różnych miastach USA i innych wysoko rozwiniętych krajów. Pierwsze systemy sygnalizacyjne były bez wy­jątku sterowane ręcznie.

Sygnalizacja świetlna - zliczanie samochodów

Inny, bardziej zaawansowany system zlicza prze­jeżdżające samochody i na tej podstawie reguluje czas wyświetlania sygnałów. Samochody liczone są przez czujniki umieszczone przed skrzyżowa­niem. O to, by samochody mogły bezpiecznie prze­jechać skrzyżowanie, dbają elektroniczne systemy czasowe...

Sterowanie komputerowe sygnalizacją świetlną

Często zdarza się, że sygnalizacja świetlna na paru sąsiadujących skrzyżowaniach jest centralnie ste­rowana przez jeden komputer.

Organizacje standaryzacyjne

Do ISO należą przedstawiciele większości dużych organizacji standaryzacyjnych na świecie, ISO jest powiązana z ONZ; h)  Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (International Telecommunications Union - ITU) - została założona w 1932 r.

Bankowość elektroniczna

Narzędzia bankowości elektronicznej: Home banking - komunikacja z bankiem za pomocą komputera, łącza telekomunikacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania po stronie klienta; bankowość internetowa - dokonywanie transakcji bankowych z wykorzystaniem sieci Internet, komputera i przeglądarki internetowej.

Plan marketingowy część 2 - praca zaliczeniowa z marketingu w handlu i usługach

Projektowanie, montaż i konserwacja elektronicznych systemów ochrony mienia: - przemysłowych, sygnalizacji włamania i napadu, - nadzoru wizyjnego CCTV - TV przemysłowa, - kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, - wczesnego wykrywania pożaru.

Infrastruktura teleinformatyczna

Rozległą infrastrukturę telekomunikacyjną tworzą sieci telekomunikacyjne, w których dominuje warstwowa struktura komunikacyjna w wyższych poziomach transportowych (PDH, SDH, ATM), oparta na przekazach cyfrowych, a poszczególne poziomy są łączone ze sobą również za pomocą węzłów (krotnice synchroniczne klasy DXC i SXC, multipleksery ADM, krotnice PCM, rutery).

ITU (International Telecommunication Union)

Dokumentami wyjściowymi są zalecenia, powszechnie uznawane za nieformalne standardy światowe i przyjmowane za podstawę do opracowywania regionalnych i krajowych norm telekomunikacyjnych.

ITU-T (ITU - Telecommunication Standardization Sector)

W ramach zespołów studialnych powoływane są grupy robocze złożone z ekspertów, opracowujące normy i zalecenia telekomunikacyjne ITU-T.

Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne - kable stosowane do transmisji sygnałów, obejmujące dwa rodzaje medium transportowego: z przewodami miedzianymi (skrętka lub  koncentryk) i światłowodowe.

Łącze telekomunikacyjne główne

Łącze telekomunikacyjne główne - pojęcie identyfikowane z każdym łączem telekomunikacyjnym zakończonym u użytkownika urządzeniem końcowym, czyli terminalem.

Pomiary telekomunikacyjne

Pomiary telekomunikacyjne - grupa testów umożliwiająca testowanie zgodności sieci (głównie SDH) rozumianej jako poprawność działania uprzednio opisanego protokołu (sposobu działania, usługi, interfejsu)  w rze-czywistym systemie telekomunikacyjnym.

Satelita telekomunikacyjny

Satelita telekomunikacyjny - sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do przekazów telekomunikacyjnych; stanowi zespół bezobsługowych przekaźników (transpondery) umieszczonych na orbicie okołoziemskiej umożliwiających nawiązanie i utrzymanie łączności satelitarnej (telegraficznej, telefonicznej, radiofonicznej, telewizyjnej, przesyłania danych itp.

Sieć telekomunikacyjna

Przyszłość sieci telekomunikacyjnej leży w transmisjach wyłącznie pakietowych, integrujących przekaz głosu, obrazu i danych.

Siłownia telekomunikacyjna

Siłownia telekomunikacyjna - bezprzerwowe (gwarantowane) źródło napięcia stałego 24/48/60 V lub przemiennego 220/230 V o częstotliwości 50 Hz, przeznaczone głównie do zasilania systemów telekomunikacyjnych, coraz częściej informatycznych.

Sygnalizacja

Ze względu na powiązania logiczne z kanałem użytkownika wyróżnia się sygnalizację: • skojarzoną - związaną z kanałem informacyjnym użytkownika, czyli tą samą trasą co informacja; • nie skojarzoną - sygnalizacja może wędrować inną trasą niż kanały informacyjne; • quasi-skojarzoną - gdzie relacje sygnalizacji mają ściśle zdefiniowaną trasę • wspólnokanałową - z wydzielonym kanałem sygnalizacyjnym,

Sygnalizacja DSS1 (Digital Signalling System No.1)

Wyróżnia się dwa skrajne typy sygnalizacji DSS1: protokół stymulowany - dla najprostszych terminali, gdzie za prowadzenie dialogu odpowiedzialna jest strona centralowa oraz protokół funkcjonalny, w którym do sygnalizacji jest zaangażowana rozbudowana inteligencja terminali użytkownika.

Sygnalizacja DSS2 (Digital Signalling System No.2)

Standardowy zbiór komunikatów sygnalizacyjnych DSS2 (15 komunikatów) o funkcjach zbliżonych do sygnalizacji DSS1, ale dotyczących jedynie połączeń dwupunktowych P-P, został później rozszerzony przez ATM Forum o 6 nowych wiadomości sygnalizacyjnych w celu możliwości zestawiania połączeń wielopunktowych PMP.