Sygnalizacja telekomunikacyjna

Czytaj Dalej

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

Sygnalizacja drogowa mechaniczna

Różne systemy sygnalizacji świetlnej były stopniowo wypróbowywane w różnych miastach USA i innych wysoko rozwiniętych krajów. Pierwsze systemy sygnalizacyjne były bez wy­jątku sterowane ręcznie.

Sygnalizacja drogowa światłoczuła

Wewnątrz nowoczesnego sygnalizatora zamonto­wane są lampy halogenowe zasilane prądem o niskim napięciu. System optyczny składa się z so­czewki reflektora oraz barwnej przesłony. Całość daje intensywne światło, dobrze widoczne nawet w bardzo słoneczny dzień. Natężenie światła z ta­kiego...

Sygnalizacja świetlna - zliczanie samochodów

Inny, bardziej zaawansowany system zlicza prze­jeżdżające samochody i na tej podstawie reguluje czas wyświetlania sygnałów. Samochody liczone są przez czujniki umieszczone przed skrzyżowa­niem. O to, by samochody mogły bezpiecznie prze­jechać skrzyżowanie, dbają elektroniczne systemy czasowe...

Sterowanie komputerowe sygnalizacją świetlną

Często zdarza się, że sygnalizacja świetlna na paru sąsiadujących skrzyżowaniach jest centralnie ste­rowana przez jeden komputer.

Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne - kable stosowane do transmisji sygnałów, obejmujące dwa rodzaje medium transportowego: z przewodami miedzianymi (skrętka lub  koncentryk) i światłowodowe.

Łącze telekomunikacyjne główne

Łącze telekomunikacyjne główne - pojęcie identyfikowane z każdym łączem telekomunikacyjnym zakończonym u użytkownika urządzeniem końcowym, czyli terminalem.

Pomiary telekomunikacyjne

Pomiary telekomunikacyjne - grupa testów umożliwiająca testowanie zgodności sieci (głównie SDH) rozumianej jako poprawność działania uprzednio opisanego protokołu (sposobu działania, usługi, interfejsu)  w rze-czywistym systemie telekomunikacyjnym.

Satelita telekomunikacyjny

Satelita telekomunikacyjny - sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do przekazów telekomunikacyjnych; stanowi zespół bezobsługowych przekaźników (transpondery) umieszczonych na orbicie okołoziemskiej umożliwiających nawiązanie i utrzymanie łączności satelitarnej (telegraficznej, telefonicznej, radiofonicznej, telewizyjnej, przesyłania danych itp.

Sieć telekomunikacyjna

Przyszłość sieci telekomunikacyjnej leży w transmisjach wyłącznie pakietowych, integrujących przekaz głosu, obrazu i danych.

Siłownia telekomunikacyjna

Siłownia telekomunikacyjna - bezprzerwowe (gwarantowane) źródło napięcia stałego 24/48/60 V lub przemiennego 220/230 V o częstotliwości 50 Hz, przeznaczone głównie do zasilania systemów telekomunikacyjnych, coraz częściej informatycznych.

Sygnalizacja

Ze względu na powiązania logiczne z kanałem użytkownika wyróżnia się sygnalizację: • skojarzoną - związaną z kanałem informacyjnym użytkownika, czyli tą samą trasą co informacja; • nie skojarzoną - sygnalizacja może wędrować inną trasą niż kanały informacyjne; • quasi-skojarzoną - gdzie relacje sygnalizacji mają ściśle zdefiniowaną trasę • wspólnokanałową - z wydzielonym kanałem sygnalizacyjnym,

Sygnalizacja DSS1 (Digital Signalling System No.1)

Wyróżnia się dwa skrajne typy sygnalizacji DSS1: protokół stymulowany - dla najprostszych terminali, gdzie za prowadzenie dialogu odpowiedzialna jest strona centralowa oraz protokół funkcjonalny, w którym do sygnalizacji jest zaangażowana rozbudowana inteligencja terminali użytkownika.

Sygnalizacja DSS2 (Digital Signalling System No.2)

Standardowy zbiór komunikatów sygnalizacyjnych DSS2 (15 komunikatów) o funkcjach zbliżonych do sygnalizacji DSS1, ale dotyczących jedynie połączeń dwupunktowych P-P, został później rozszerzony przez ATM Forum o 6 nowych wiadomości sygnalizacyjnych w celu możliwości zestawiania połączeń wielopunktowych PMP.

Sygnalizacja międzycentralowa

Do najbardziej znanych systemów sygnalizacji międzycentralowej należą: nr 1 - stosowana w centralach ręcznych (sygnalizacja nośnej 500 Hz, częstotliwość przerywania 20 Hz); nr 2 - przeznaczona jedynie do zestawiania dwuprzewodowych połączeń półautomatycznych; nr3 - używana do realizacji połączeń półautomatycznych i automatycznych (sygnalizacja nośnej w paśmie, częstotliwość 2280 ±6 Hz) w łączach ...

Sygnalizacja R1

Sygnalizacja R1 - system sygnalizacji w paśmie przenoszenia informacji podstawowej, stosowany głównie w Ameryce Północnej dla łączy dwukierunkowych. Sygnalizacja wybiercza jest realizowana z użyciem kodu wieloczęstotliwościowego „2 z 6" w zakresie częstotliwości 700-1700 Hz.

Sygnalizacja R2

Sygnalizacja R2 - system sygnalizacji stosowany w wersji analogowej w łączach jednokierunkowych, a w wersji cyfrowej również w dwukierun- kowych. Sygnalizacja R2 jest używana w wielu krajach europejskich - w tym i w Polsce - dla łączy dwuprzewodowych i czteroprzewodowych.

Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7)

Architektura sygnalizacji SS7 obejmuje: część sieciową NSP (Network Service Part) - odpowiedzialną za przekaz sygnalizacji przez sieć oraz część użytkownika UP {User Part) - specyfikującą różne wersje sygnalizacji klienta w zależności od aplikacji (DUP, UP, ISUP).

Tandem siłowni telekomunikacyjnej

Na podobnej zasadzie do generatora można przyłączyć zasilacz bezawaryjny UPS, zwykle w miejsce siłowni telekomunikacyjnej.

Testowanie sieci telekomunikacyjnej

Dla sieci typowo telekomunikacyjnych za podstawowe kryterium przyjęto testowanie zgodności sieci, rozumianej jako poprawność implementacji konkretnych protokołów (sposobu działania, usługi, interfejsów) w rzeczywistym systemie telekomunikacyjnym.