Światowy Dzień Mężczyzn

Czytaj Dalej

DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Doroczny obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający 2 XI w Kościele zachodnim, obejmujący mszę, oficjum i procesję; treściowo złączony z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych, jest wyrazem przekonania o świętych obcowaniu, zmartwychwstaniu ciał i życiu wiecznym (pełnia...

Formy opodatkowania

FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do możliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy można płacić w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w przypadku, kiedy obowiązujące przepisy uprawniają do skorzystania z tych form płacenia) lub na tzw. zasadach ogólnych. Jeżeli zakłada się, że warunkiem uzyskania przychodów ze swojej działalności, będą ...

Narodziny Integracji Europejskiej

NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Tragiczne doświadczenia II wojny światowej sprawiły, iż proces unifikacji kontynentu europejskiego może być jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W tym czasie i kontekście pojawiła się myśl stworzenia struktury, która umożliwiłaby kierowanie przemysłem węglowym w Europie. Wybór tego właśnie sektora gospodarki nie był przypadkowy: kontrola nad bazą surowcową przemysłu ciężkiego stawała się ...

Reguły dokonywania doręczeń w postępowaniu administracyjnym

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Przy doręczeniu obowiązuje zasada domniemania prawidłowości doręczenia ( uważa się, że pismo dotarło do adresata i że zapoznał się on z jego treścią i w...

Migracje zwierząt

Kiedy lato przechodzi w zimę i coraz trudniej znaleźć pokarm, zwierzęta często zapadają w sen zimowy albo przenoszą się na zimę do cieplejszych krajów. W ciągu tysięcy lat wiele gatunków wykształciło zachowania migracyjne, które umożliwiają im przemieszczanie się do obszarów, gdzie znajdą...

Wynalazek

Charakterystyka

Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

Ochrona wynalazków

Ustawa Prawo...

DĄBROWSKA MARIA

ur. 6 X 1889 w Russowie (k. Kalisza), zm. 19 V 1965 w Warszawie, Pisarka.

W 1901-04 uczyła się w Kaliszu na pensji H. Semadeniowej, a nast. w ros. gimnazjum, skąd wydalono ją za udział w strajku szkolnym; ukończywszy 1907 pensję P. Hewelke w Warszawie (gdzie wykładał m.in. I. Chrzanowski i L. Krzywicki)...

Franciszek Bohomolec (1720-1784)

Ważną rolę w historii oświaty i literatury stanisławowskiej odegrały czasopis­ma. Pierwsze polskie pismo periodyczne powstało jeszcze za Jana Kazimierza: w roku 1661 zaczął się ukazywać w Krakowie «Merkuryjusz polski ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie zawierający dla informacyi...

Ignacy Krasicki

Skarży się «chudy literat» Naruszewicza, że «w naszym kraju jeszcze ten dzień nie zawitał, - żeby kto w domu pisma pożyteczne czytał». Niebawem skarga ta przestała być prawdą: ukazał się pisarz, który o pożytecznych rzeczach pisał tak jasno, a zarazem tak powabnie, jąknie pisano w Polsce od...

Zarządznie finansami przedsiębiorstwa

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Ogólne pojęcia zarządzania finansami przedsiębiorstw. PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo – system ekonomiczny produkujący wyroby na sprzedaż, świadczący odpłatnie usługi, prowadzący handel. Dotyczą sfer pieniężnych. Patrzymy na przedsiębiorstwo przez pryzmat finansów (przepływy pieniężne). FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele ...

Modelowe rozwiązania w zakresie gwarantowania depozytów

Problem ochrony depozytów ściśle łączy się z interwencją państwa, które nie chce dopuścić do destabilizacji systemu bankowego. Powoduje to różnorodne rozwiązania, w których środki budżetu państwa, banku centralnego, a także innych banków mają nie dopuścić do bankructw banków, a w razie bankructwa wykorzystywane są do ubezpieczenia depozytów. W pierwszym przypadku (niedopuszczenie do bankructwa) główną rolę odgrywa państwo (zasada to big to fail) za pomocą ...

Marketing usług bankowych.

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra Oferta kredytu studenckiego w banku Pekao S.A. jako forma usługi marketingowej. Prowadzący: mgr Piotr Zawadzki Praca z przedmiotu: Marketing usług bankowych Opracowane przez: Tomasz Witkowski Rok IV grupa III Marketing Spis treści. 1. Historia Banku. 2. Informacje ogólne o banku. 3. Misja i strategia przedsiębiorstwa. 4. Produkt: ...

Rachunkowość finansowa.

1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce; pozwalające na przedstawienie jej sytuacji majątkowo – finansowej i wyniku finansowego. Rachunkowość jednostki obejmuje : 1. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości. 2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych – ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w ...

Ściąga z zarządzania

PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem kapitalizmu. KAPITALIZM – równość wszystkich podmiotów i obywateli, swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Powstała klasa menadżerów i klasa robotnicza. Wynik kapitalizmu – KONKURENCJA – prowadzi do rozwoju, wysiłku,

Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

Rozdział I Zarys historyczny najwyższych państwowych organów w Polsce oraz zmieniająca się terminologia; ogólne pojęcia kontroli. 1. Pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria. Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac ...

Kalendarze słoneczne

Kalendarz słoneczny (solarny) - kalendarz oparty na cyklu zmian pór roku związanym z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Rok ma 365 dni, średnia długość roku słonecznego wynosi 365,2422 dni (rok zwrotnikowy), co wymusza wyrównanie roku kalendarzowego co pewien czas (lata przestępne). Pierwszy raz kalendarz słoneczny pojawił się / został wynaleziony w Mezopotamii. Kalendarz księżycowo-słoneczny - kalendarz będący kombinacją kalendarza słonecznego i księżycowego.

Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Kamil Więcławek KNSH UKW „Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939” Kawaleria stanowiła jeden z głównych rodzajów wojsk w Armii II RP. Pod względem swej liczebności była na 3 miejscu, po piechocie i artylerii1, a trwająca w niej 23 miesięczna służba, nie dość że trwała najdłużej, to jeszcze uważana była za elitarną. Oficerowie, podoficerowie i szeregowi charakteryzowali się wysokim poziomem wyszkolenia, oraz wyższym ...

"Płeć mózgu" Anne Moir i David Jessel.

Kobieta i mężczyzna różnią się od siebie. Mózg nasz skonstruowany jest w inny sposób, co powoduje, że reagujemy odmiennie na te same zachowania, zdarzenia, mamy inne spostrzeżenia i odczucia, inaczej patrzymy na świat. Od bardzo dawna naukowcy podejmują próby by poznać różnice między płciami, choć niejednokrotnie były one dość prymitywne. Badania wiele razy dowodziły, że płcie nie są równe pod względem intelektualnym ( Gustaw Le Bon). W 1911 roku Bayerthal ...

Spółka cywilna

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy zawartej przez wspólników. Przepisy odnoszące się do spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860-875). W umowie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów, (art. 860 k.c.). Spółka cywilna jest prawną formą współdziałania osób fizycznych lub prawnych dążących do osiągnięcia celów gospodarczych (np.

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

1. WSTĘP 3 2. PRAWO POBYTU 3 3. RUCH WIZOWY 4 4. ŚRODKI FINANSOWE NA POBYT 6 5. PRAWO DO OSIEDLANIA SIĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 7 A. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE 7 B. ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ 8 6. NADANIE OBYWATELSTWA 8 A. PRZEZ ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 8 B. OBYWATELSTWO NADANE PRZEZ PREZYDENTA 9 7. LEGALNE ZATRUDNIENIE 9 8. WYDALENIE Z POLSKI 11 9. STATUS UCHODŹCY 11 10. ZAKUP ...