Św. Bernard z Clairvaux

Czytaj Dalej

BERNARD z CLAIRVAUX Św. SOCist

Poznanie Boga jako najwyższego bytu dokonuje się nietyle przez światło ludzkiego rozumu, ile przez światło miłości ;dzięki niej poznaje się Boga przez doświadczenie jego dobroci ;skoro Bóg jest miłością, to aktem czystej miłości powołał doistnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo; ...

Św. Bernard z Clairvaux - mistycyzm

Benedyktem przyjmował 12 stopni pokory - stopnie poznania - I stopień osiągany przez pokorę - szczyt pokory pozwala nam poznać własną nędzę - II stopień - przez współczucie - dzięki poznaniu własnej nędzy zyskujemy współczujące zrozumienie nędzy innych - III stopień - przez kontemplację - ...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

2) Dla panteizmu pozna­nie mistyczne jest faktem przyrodzonym; człowiek może utożsamiać się z Bogiem, ponieważ posiada tę samą naturę; natomiast dla nauki chrześcijańskiej Bóg jest innej natury niż człowiek i dlatego bezpośrednie poznanie Boga drogą naturalną nie jest możliwe; dla mistycznego poznania potrzebna jest więc ...

BARD, niewielki fort w Alpach, na górskiej drodze z Wielkiej Przełęczy Św. Bernarda ku dolinie Aosty

płk Bem-kopf z 400 grenadierami z p. Załoga fortu, dysponująca 26 działami, zablokowała franc. Bernarda podeszła tu 21 V. W nocy z 24 na 25 V artylerzyści gen.

CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE EWANGELII ŚW. JANA („APOKALIPSA ŚW. JANA”)

Na biały koniu jeździec z łukiem, na ognistym jeździec, który zabierze pokój, na czarnym jeździec z waga w ręku, blady koń niesie na grzbiecie śmierć.    zwierze z ludzką twarzą - zapowiedź śmierci

FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Człowiek jest dobry i zły jednocześnie.

FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

        ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              święci       / inteligencja ...

FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości.

Św. Tomasz z Akwinu - gradualizm

gradus - stopień - świat został stworzony przez Boga , ale praca nad nim została już zakończona - Bóg nadal sprawuje nad nim opiekę, choć nie wszystko dzieje się za jego sprawą - świat materialny jest sam w sobie wartościowy, choć wyżej od niego jest oczywiście świat duchowy - oba porządki - wieczny i doczesny - nie stoją w opozycji do siebie, lecz stanowią uzupełniającą się całość - wszechświat przedstawiony jako ...

Św. Franciszek z Asyżu - franciszkanizm

trędowatym) - stworzył i opracował formułę zakonu wędrownego Braci Mniejszych - franciszkanów - ostatnie lata życia spędził jako pustelnik - zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa - program wiary radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom ...

Św. Augustyn - dualizm

- wypowiedź autobiograficzna z elementami modlitwy i medytacji - rodzaj szczerej, wewnętrznej samoanalizy - dualizm w sztuce - przeciwstawienie tego świata tamtemu najpełniej można oddać przez alegorię - najpełniejszym wyrazem dualizmu w sztuce jest katedra gotycka: ciemny dół symbolizuje świat ziemski, a strzelista, jasna góra - ...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

Dzięki wprowadzeniu jako najbardziej podstawowego złożenia rzeczywistości – złożenia z Istoty i Istnienia – pokazał możliwość samoistnego istnienia jednostkowej duszy, a wykorzystując wątek hylemorfizmu, silniej niż poprzednio zaakcentował psychofizyczną jedność człowieka.

Trójca Św. w życiu Kościoła

Łącząc się z kultem K osiągamy i my najgodniejszy i największy przedmiot naszych aktów religijnych. Przykazanie miłości B i bliźniego wypływa bowiem z trynitarnej struktury i jej wewnętrznych relacji.

Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

Ojcu przypisujemy wszechmoc, dzieło stworzenia, Synostwu dzieła mądrości, pojednania ludzi z B, Duchowi Św. Duchowość rodziny chrześcijańskiej wyprowadzamy z istotnych elementów strukturalnych K Chrystusowego.

Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

W jakim sensie zmartwychwstanie stanowi wydarzenie definitywne,ostateczne w życiu Chrystusa? Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Zmartwychwstały udziela Ducha właśnie dlatego, ponieważ zmartwychwstanie zainaugurowało czasy ostateczne, zapowiadane przez proroków, czasy, w których ostatni Adam stał się duchem ożywiającym (1Kor 15,45).

ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI

Był on zdania, że zasady dialektyki, nie wyłączając zasady sprzeczności, dotyczą wyłącznie rzeczy ludzkich, a nie boskich; Bóg bowiem ma władzę nieograniczoną i mógłby, gdyby chciał, uczynić, aby nawet to, co już się stało, nie było; wprawdzie jest to niezgodne z ...

HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

Podział ten przejął w zasadzie z Arystotelesa (przez pośrednictwo Boecjusza), dodawszy wszakże dział logiczny, który Arystoteles pozostawił poza granicami filozofii, i mecha­niczny, który Arystoteles włączał zazwyczaj (pod ...

ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

, był 1) zainicjowany na początku stulecia przez Wilhelma z Owernii i paru innych współ­czesnych mu scholastyków, 2) wprowadzony do zakonu braci mniejszych i do Uniwersytetu Paryskiego przez Aleksandra z Hales i przezeń rozwinięty w dziale teologii i psychologii, 3) uzupełniony w ...

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

Przydomek „Bonawentura” został mu nadany przez Franciszka z Asyżu. Uważał,  że filozofia Arystotelesa jest niezgodna z nauką chrześcijańską.