Surowce naturalne

Czytaj Dalej

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.

Środowisko naturalne

Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Koncepcja praw naturalnych

Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne.

NATURALNA STOPA BEZROBOCIA

Po drugie, stopa naturalna pozostaje w ścisłym związku z procesem inflacji. Naturalna stopa bezrobocia stanowi ten najniższy jego poziom, który dany kraj może utrzymywać; nie ryzykując przyspieszenia inflacji w stopniu nie do przyjęcia.

WZROST NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA

Ta zmiana struktury musiałaby doprowadzić do wzrostu ogólnokrajowej naturalnej stopy bezrobocia nawet w sytuacji, w której naturalna stopa bezrobocia dla każdej grupy z osobna byłaby stała.

OBNIŻENIE STOPY NATURALNEJ

Ta stopa naturalna nie jest w żadnym sensie "naturalna". W związku z powyższym nasuwa się pytanie: Jeżeli stopa naturalna nie jest ani naturalna, ani optymalna, to dlaczego dany kraj nie jest w stanie osiągnąć niższego poziomu bezrobocia?

NATURALNY SYSTEM KULTURY

Wynikiem naukowych ich usi­łowań był „system naturalny" kultury; naturalna religia i naturalna teoria moralności, prawa i państwa stanowiły główne jej działy. Zgodę po­wszechną przyjął jako kryterium religii naturalnej.

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Władza naturalna to władza nad otoczeniem.

HERBART I REALIZM: POGLADY - NATURALNY OBRAZ SWIATA

Podobne sprzecznosci widzial takze w innych pojeciach, za pomoca których mysl potoczna formuje nasz naturalny obraz swiata.

Pokrewieństwo - Macierzyństwo naturalne i socjologiczne

Macierzyństwo, tak samo jak ojcostwo, jest włączone w tubylcze doktryny poczę-cia. Zakaz posiadania nieślubnych dzieci faktycznie  dotyczy bardziej matki niż ojca, a karze podlega zawsze jednostka, a nie grupa.

To indywidualna kobieta cierpi z powodu nieślubnego dziecka, chyba że istnieje mężczyzna...

Konsumpcja naturalna, społeczna i rynkowa

Konsumpcja społeczna (w odróżnieniu od konsumpcji naturalnej i rynkowej) realizowana jest w zależności od konieczności i potrzeb, bez nakładów pracy osoby konsumującej.

Dziecko w opiece zastępczej - Piecza zastępcza a rodzina naturalna

  Na rodzica zastępczego, wychowawcę nie przechodzą uprawnienia zagwarantowane  dla rodzica naturalnego objęte pojęciem „Kierowanie”.

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory pierścieniowe (alicykliczne). Stanowią one jedną z...

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Gaz ziemny

Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów nasyconych występujących w temperaturze pokojowej w stanie gazowym. Zdecydowaną przewagę w tej mieszaninie stanowi metan (zawartość metanu w gazie dochodzi do 95% i więcej). Wykorzystywany jest jako tanie paliwo oraz cenny surowiec chemiczny.

W skład gazu ziemnego...