Sułtanat

Czytaj Dalej

WIDZAJANAGARU WOJNA Z SUŁTANATEM BAHMANIDÓW 135O-1410

Widżajanagar, niepodległe państwo hinduskie powstałe przed 1335, było wrogiem sułtanatu Bah­manidów, utworzonego w 1346 niepodleg­łego państwa muzułmańskiego, i pozostało nim do końca istnienia sułtanatu. Sułtanat Bahmanidów znajdował się w zachodniej części Dekanu, na południu dochodził...

DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY l DŹAUNPUREM ek. 1414-1493

W 1394 w czasie walk o tron w Delhi (Indie) pro­wadzonych przez dwóch rywalizujących suł­tanów z dynastii Tughlaków, dynastia Szar-ków z Dźaunpuru ustanowiła sułtanat mu­zułmański, nie uznający zwierzchnictwa Delhi. Wojna domowa w 1397 nie pozwoliła dynastii Tughlaków przeciwstawić się temu, a TIMURA...

DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

Wieści

0 bogactwach południowych Indii wzbu­dzały pożądanie nie tylko Ali-ud-Dina, dru­giego sułtana Delhi z dynastii Childżich(1296-1316), ale także jego wielkorządcy,Malika Kafura, pochodzącego z Ghoru ge-nerała-niewolnika, gdyż ekspansyjna poli­tyka sułtanatu i jego obrona pochłaniałyogromne...

BAHMANIDÓW SUŁTANATU WOJNA Z SUŁ­TANATEM DELHIJSKIM 1346-1347.

W 1326 Muhammad Tughlak, sułtan delhijski stłu­mił bunt muzułmanów dekańskich, a w 1328 rebelię w na północy Indii. W 1327 przeniósł stolicę z Delhi do Dewagiri, daw­nej stolicy Jadawów, przemianowanej teraz na Daulatabad. Do nowej stolicy przymuso­wo przesiedlono wielu ludzi z Delhi. Nowi przybysze...

DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY Z GU-DŻARATEM l MALWĄ 1299-1312

Śmierć władcy sułtanatu delhijskiego (Indie) Bal-bana (zm. 1287) stała się przyczyną zaciekłej walki o władzę między Afgańczykami a no­wymi możnowładcami tureckimi; była to okazja dla wielu książąt hinduskich, a zwłasz­cza dla władców takich dużych królestw jak Gudżarat i Malwa, do zrzucenia...