Styl homerycki

Czytaj Dalej

Styl utworu literackiego

  Jeśli styl utworu w sposób zamierzony przez twórcę i jawnie naśladuje jakiś wcześniej ukształtowany i dający się rozpoznać wzorzec stylowy, mówimy wtedy o zjawisku stylizacji.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EPOSU HOMERYCKIEGO

  styl utworu podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny 6.   porównania homeryckie 10.

CECHY STYLU LITERATURY BAROKOWEJ

−  bogactwo słownictwa i jego niezwykłość

−  zawiły szyk

−  skomplikowana składnia

−  niezwykłość metafor i epitetów

−  paradoks

−  antytetyczność (przeciwstawność, posługiwanie się kontrastami, sprzecznościami)

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

  narracja - styl gawędziarski, dynamiczny w partiach opisowych, czasami nieco rozwlekły 8.

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

  Cechy epopei: występuje inwokacja porównania homeryckie(czyli rozbudowane-jedna część porównania jest samoistnym obrazem poetyckim) epitety złożone(przym+rzecz :gromowładny Zeus) pozycja narratora(ukazuje zdarzenia z dystansem, nie ocenia, nie krytykuje) dwie płaszczyzny zdarzeń(paralelizm-dwupłaszczyznowość-obok świata realistycznego występują wydarzenia fantastyczne, obok płaszczyzny boskiej występuje płaszczyzna ...

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności;

pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie...

Styl perswazyjny, retoryczny

Retoryka - jako sztuka mówienia ustalona w starożytności. Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. W Polsce największy rozkwit przypada na czasy odrodzenia i humanizmu.

(1) M. Rej Krótka...

Styl perswazyjny, retoryczny

(1) M. Rej Krótka rozprawa... - ma formę dialogu, występujące osoby wzajemnie się krytykują - odbicie odwiecznych konfliktów. Na końcu utworu wypowiedź autora - należy przedstawić cyt., aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Żywot człowieka poczciwego - jako...

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

„Iliada” zawiera rozbudowane porównania homeryckie. Styl narracji jest podniosły i uroczysty, pełen szczegółowych i wyrazistych opisów zwalniających akcję.

Styl kierowania

Inny podział wyróżnia styl: demokratyczny - w stylu tym przełożony zajmuje pozycję primus inter pares -pierwszego wśród równych.

Dwa style przywództwa

Zorientowany na zadania - ścisła kontrola podwładnych, by wywiązali się z zadań, kierownicy zwracający większą uwagę na dyscyplinę i wydajność podwładnych,

Zorientowany na podwładnych - motywacja podwładnych zamiast ścisłej kontroli nad nimi, kierownicy interesują się człowiekiem i jego...

STYL I KULTURA ZARZĄDZANIA

styl: są to charakterystyczne cechy zachowań menedżerów z wyższych szczebli zarządzania, ujawniające się podczas realizacji celów firmy w kontekście wyznaczonym przez jej kulturę.

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

Podstawowe style zarządzania

Nie ingerujący styl kierowania (kierowanie bierne) - występuje wówczas, gdy kierownik stwarza wprawdzie sytuacje skłaniające pracowników do uzyskania określonego celu, ale w toku prac zespołu nie wpływa lub wpływa w minimalnym tylko stopniu na przebieg działania.

STYLE KIEROWANIA

Z modelu tego wynika osiem podstawowych stylów kierowania: bierny (inaczej wcześniej omawiany styl nieingerujący); biurokratyczny charakteryzuje się tym, że kierownik nie orientuje się ani na zadania, ani na ludzi, jest jednak efektywny, ściśle przestrzega zasad i przepisów; altruistyczny charakteryzuje się orientacją, na kontakty z ludźmi (styl demokratyczny); promocyjny preferuje efektywność i kontakty z ludźmi.

Style kierowania ludźmi

Zestawienie dominującego sposobu zachowania lidera z właściwościami zespołu pracowników umożliwia wyodrębnienie czterech stylów sprawowania władzy: Styl nakazowy.

Styl zarządzania europejskiego

 

 

Większa stabilność zatrudnienia, nawet w warunkach kryzysu

Wolniejszy awans, dłuższe okresy realizacji podstawowych zadań

Częstsza rotacja na stanowiskach pracy (praca w różnych jednostkach organizacyjnych).

Ostrożne posługiwanie się technokratycznymi instrumentami...