Styl homerycki

Styl homerycki − sposób pisania wzorowany na eposach Homera: Iliadzie i Odysei. Styl ten cechuje się obecnością stałych epitetów, porównań homeryckich, wzniosłością (występuje patos), inwokacją, heksametrem, hiperbolami a także obecnością rozbudowanych, realistycznych opisów, powodujących retardację, czyli spowolnienie akcji utworu. Występują też stałe formułki na wprowadzenie i zakończenie...

Czytaj Dalej

Wykres Hijmansa

SZJ</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Prezes</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Kierownik Działu/Wydziału</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Auditor ...

BIBLIJNY STYL

Z autorytatywnego i sugestywnego styluprofetycznego rozwinął się pod wpływem przemian w sposobiemyślenia styl apokaliptyczny (apokaliptyka); w ST występujejuż w Dn (może również w Iz 24-27), wywarł znacznywpływ na Ewangelie, częściowo na Listy Pawła Apostoła (szczególniena 1-2 Tes, 1-2 Kor, Rz) i na Apokalipsę św.

Style wychowania.

Wyróżniamy trzy style wychowania, należą do nich: · styl autokratyczny (autorytatywny) · styl demokratyczny · styl liberalny Styl autokratyczny - przeważał w rodzinach patriarchalnych, ma on więc charakter, konserwatywny i jest oparty na tym rodzaju autorytetu, który został nazwany autorytetem przemocy lub pedantyzmu.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza.

STYLE KIEROWANIA

Z modelu tego wynika osiem podstawowych stylów kierowania: bierny (inaczej wcześniej omawiany styl nieingerujący); biurokratyczny charakteryzuje się tym, że kierownik nie orientuje się ani na zadania, ani na ludzi, jest jednak efektywny, ściśle przestrzega zasad i przepisów; altruistyczny charakteryzuje się orientacją, na kontakty z ludźmi (styl demokratyczny); promocyjny preferuje efektywność i kontakty z ludźmi.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski. Można wyróżnić wiele takich stylów.

Style komunikacji członków zespołu

W zarządzaniu projektami, opierając się na tych typach, wyróżnia sie style komunikacji: "otwarty"- opisuje członków zespołu , którzy łatwo ujawniają informacje o sobie i swojej pracy; aktywnie poszukują nowych wiadomości "zamknięty"-określa osoby, niechętne do poszukiwania, ale tez ujawniania nowych informacji "ukryty"-określa kogoś, kto raczej rzadko ujawnia informacje które posiada, a których nieustannie poszukuje ( jest doskonałym powiernikiem tajemnic) ...

Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) - Rozmowy Artaksesa i Ewandra...

Jako każda rzecz, tak i styl powinien mieć swoje zwięzłość, nie tak, jako czynią owi, co owo jeden peryjod albo sens rozciągnąwszy na dwadzieścia wierszów, a potem, ścisnąwszy go, nie wyciśnie z niego i jednej kropelki erudycyi i nauki; w takim stylu tyle jest słów wyszukanych, właśnie jako owo w lesie gęstym siła drew drobnych i gałęzistych, z których i jedno nie znidzie do budynku, choć ich powierzchownie siłę się widzi.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

) - Podziały stylistycznesztuki tego okresu są utrudnione; w dziełach odnaleźć możnacechy różnych stylów hist, i lokalnych; eklektyzm charakterystycznydla stylu izabelińskiego panowa!

Meble

style franc: styl regencji, stylLudwika XV, styl Ludwika XVI, dyrektoriat, empire. We Francji panował empire, później styl LudwikaFilipa, następnie styl II Cesarstwa, w Niemczechbiedermeier, potem II rokoko.

Mozarabski styl

styl wytworzonyw VIII—XII w. świątyń wizygockich,co przyczyniło się do wchłonięcia przez nowystyl starych tradycji. Styl ten przechodził dwie fazy rozwojowe.

Różne style kierowania

Szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki styl kierowania jest najskuteczniejszy, a jaki przynosi większą efektywność grupy, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch stylów kierowania: kierowanie zorientowane na zadania i na pracowników.

Świat Zofii Gaardera a podstawowe wyznaczniki stylu naukowego.

Należałoby zacząć od tego, co to jest styl naukowy. Styl artystyczny – ma ścisły związek z literaturą. Wkradają się do nich subiektywne opinie osoby opowiadającej (Alberto), to już nie jest styl naukowy a artystyczny.

Style kierowania a sukces

Te dwa typy odpowiedzialności, wiąże autor z dwoma stylami kierowania: o styl instruktażowy o styl zadaniowy związany z odpowiedzialnością autonomiczną, daje możliwość wyboru wolnego stylu kierowania Jednakże należy pamiętać, że wybór przez kierownika stylu instruktażowego nie pozostawia możliwości wyboru w dół, od tego miejsca w hierarchii organizacyjnej.

Subkultury młodzieżowe.

Ten styl zachowania zwany jest przez młodzież szpanerstwem lub szpanem. Stworzyli oni własny styl zwany punk-rockiem, który stanowi muzyczną ilustrację ich filozofii życiowej.

STYLE KIEROWANIA

Schmidt proponują, aby kierownik zależnie od wymagań sytuacji korzystał z któregoś z sześciu poniżej opisanych stylów kierowania i stosował różne „proporcje” wpływu kierownika i wpływu grupy podwładnych: Polecanie - jeżeli kierownik uważa, że grupa nie ma nic do powiedzenia w danej sytuacji, sam podejmuje decyzje i mówi zespołowi, co ma robić.

Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

Z biegiem czasu, mimo żywości barw, styl malowideł ulega dekadencji. Jak się wydaje, technika wyrobu tych naczyń, formowanych na rdzeniu, zapożyczona została od sąsiadów ze Wschodu, ale w krótkim czasie miejscowi rzemieślnicy opanowali tajniki produkcji i ich dzieła mają odrębny, egipski styl.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

ZRÓŻNICOWANIE STYLISTYCZNE JĘZYKA Teksty językowe bywają zróżnicowane nie tylko terytorialnie i środowiskowo, lecz także stylistycznie.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Autor zastosował mieszaninę stylów, posłużył się groteską, parodią, drwiną i fantastyką. Stworzyła ona nowy styl w poezji kobiecej.

Styl utworu literackiego

  Jeśli styl utworu w sposób zamierzony przez twórcę i jawnie naśladuje jakiś wcześniej ukształtowany i dający się rozpoznać wzorzec stylowy, mówimy wtedy o zjawisku stylizacji.