Strzałka wodna

Strzałka wodna

Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.) – gatunek byliny, należący do rodziny żabieńcowatych (Alismataceae). Występuje powszechnie w płytkich zbiornikach wodnych śródlądowych, prawie na całej Ziemi, przede wszystkim w Europie i Azji. W Polsce często spotykana na niżu. Hydrofit występujący przeważnie w wodach...

Czytaj Dalej

Nie ma życia bez H2O - Zbiorniki wodne jako ekosystemy

Strefa przybrzeżna często spełnia jeszcze ważniejsze funkcje - jako teren lęgowy ptactwa wodnego, tarlisko dla ryb, obszar rozwoju i wylotów wielu gatunków owadów wodnych oraz żerowisko rozmaitych zwierząt.

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

Ten olbrzymi obszar wodny rozdzielony jest kontynentami lub granicami umownymi na 3 wielkie zbiorniki wodne: Ocean Spokojny – 180mln km², Ocean Atlantycki – 106mln km² i Ocean Indyjski – 75mln km².

Elektrownie wodne w Polsce

Zbiorniki wodne mają obok energetycznego, charakter retencyjny, to jest wyrównują poziom rzeki poniżej zapory. elektrownia w Myczkowcach na Sanie) lub elektrownie szczytowo -pompowe (ich działanie polega na współpracy dwóch zbiorników wodnych położonych obok siebie, ale na różnych poziomach.

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Tamy i zapory wodne

Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne.

Czym jest energia wodna?

Największe w świecie elektrownie wodne zbu­dowano na rzekach Parana na granicy pomiędzy Brazylią i Paragwajem (moc 12,6 min kW), Ko­lumbia w USA, oraz na Jeniseju w Rosji.

Wody stojące - Stawy naturalne i sztuczne

Za przykład mogą tu posłużyć zarówno skrze-lonogi, komary, kumaki, a także ptaki wodne, wykorzystujące ofertę pokarmową drobnych zbiorników wodnych, zwłaszcza podczas jesiennych przelotów, zanim ulegną one wyschnięciu lub przemrożeniu.

Wody stojące - Rośliny wodne i przybrzeżne

Ptaki wodne najwyraźniej tak skutecznie roznoszą większość roślin wodnych, że często rezygnują one z wytwarzania kwiatów i nasion.

Turbiny wodne

Straty te uwzględnia się za pomocą sprawności mechanicznej ηm a zatem Sprawność efektywna turbiny jest iloczynem poszczególnych sprawności Zastosowanie turbin wodnych Elektrownie wodne Moc elektrowni wodnej zależy od ilości wody kierowanej w jednostce czasu na turbinę oraz od wysokości spadu.

Lilia wodna (lotos)

Podobnie w kosmogonii egipskiej lilia wodna, która otwiera swój kielich przy pierwszych promieniach słońca, a wraz z ostatnim, jak samo słońce, zanurza się w wodnej głębinie, odgrywa główną rolę.

PIERŚCIENICE (Annelida)

Same przyczyniają się do obiegu materii, spożywając duże ilości -> detrytu-su zawartego w glebie i w mułach zbiorników wodnych. Często spotykanym przedstawicielem wodnych skąposzczetów jest spotykany w płytkich zbiornikach rurecznik (Tubifex).

Strzałka wodna

 

Wygląd: Bylina 20-120 cm wysokości. Wszystkie liście odziomkowe, ale zależnie od głębokości wody różnego kształtu: podwodne są pasmowate i pływające; na powierzchni wody owalne, okrągławe i strzałkowate (nazwa!); wyrastające nad wodę - głęboko strzałkowato wycięte.

Na swych długich...

Bilans wodny

Po strome zysków należy w nim uwzględnić: • opady atmosferyczne • kondensację pary wodnej w postaci osadów • zasoby wodne z poprzedniego okresu (wody zretencjonowane) • spływ powierzchniowy z sąsiednich obszarów • podziemne przesiąkanie wody z sąsiednich obszarów Po stronie ubytków znajdują się: • straty spowodowane parowaniem • odpływ powierzchniowy na inne obszary • ...

Kultura czasu wolnego

Wyróżniają się tu dwie grupy: z jednej strony „mieszkańcy Olimpu” — aktywni, którzy piją aperitify w barze, zgrabnie tańczą, uprawiają sporty wodne, flirtują, uwodzą, a z drugiej ci, któ-rzy są raczej widzami, mniej aktywni, a którzy „mieszkańców Olimpu” podziwiają.

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Różnica między tymi wielkościami dobrze obrazuje objętość przestrzeni wodnej wewnątrzkomórkowej.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

Roztwory wodne mają odczyn słabo kwaśny. Wodny roztwór ma odczyn słabo kwaśny, prawie nie przewodzi prądu, gdyż jest jedną z niewielu soli, które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.

Czym jest Woda - Zanieczyszczenia

W niektórych fazach swego obiegu ma ona postać cieczy (deszcz), w innych –gazu (para wodna), jeszcze w innych ciała stałego (śnieg, grad).

Czym jest Woda - Sporty wodne

Sporty wodne na wolnym powietrzu Wielu ludzi woli uprawiać sporty wodne na otwartej przestrzeni – w łódce lub na desce.

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Wodna gospodarka organizmów roślinnych: Obejmuje pobieranie wody całą powierzchnią (u roślin niższych zwłaszcza wodnych) lub przez włośniki ( u roślin wyższych); rozprowadzanie jej w roślinie elementami naczyniowymi oraz wydalanie- u roślin lądowych przez liści w postaci pary wodnej lub rzadziej przez wypacanie w stanie płynnym; u roślin wodnych natomiast głównie przez całą powierzchnię.

Bilans wodny ziemi

Krążenie obejmuje: parowanie z powierzchni zbiorników wodnych,, z powierzchni terenu i organizmów przemieszczanie się pary wodnej w atmosferze opad wsiąkanie spływ powierzchniowy, i podziemny Zestawienie strat i zysków wody w ciągu roku na określonym obszarze nazywa się bilansem wodnym Gdy rozpatrujemy bilans dla całego globu to po stronie strat mamy parowanie a po stronie zysków opady.