Struktura organizacyjna

Czytaj Dalej

Struktury organizacyjne

Pierwszy rodzaj typologii ze względu na spiętrzenie i rozpiętość korowania się dwa typu struktury organizacyjnej: • Struktury płaskie • Struktury smukłe Struktury płaskie można w niech zauważyć małe spiętrzenie kierowania, małą liczbę szczebli kierowania przy stosunkowo dużej liczbie rozpiętości kierowania W strukturach smukłych zauważmy duże spiętrzenie kierowania, dużą liczbą szczebli ...

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną dynamiczną można scharakteryzować wykorzystując następujące kategorie: funkcje, obowiązki i uprawnienia decyzyjne przepływ rzeczy i informacji przebiegi organizacyjne struktura organizacyjna jest klasycznym przykładem atrybutowego ujęcia organizacji strukturę organizacyjną możemy rozpatrywać w aspekcie: społecznym – gdy rozpatruje się zespolenie ...

Projektowanie i usprawnianie struktury organizacyjnej

W literaturze przyjęty jest pogląd, że efektywna struktura organizacyjna powinna:- stanowić ramy działań organizacyjnych,- regulować działania poszczególnych pracowników i zespołów,- umożliwić osiągnięcie odpowiedniego poziomu realizacji potrzeb pracowniczych,- wynikać ze strategii i być do niej dostosowana,- uwzględniać specyfikę procesów wykonawczych,- zapewnić efektywną realizację celów organizacji43.

Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Wymiary struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa określa się przy pomocy: liczba pozycji w liniowym łańcuchu zwierzchności i podporządkowania; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najwyższemu kierownikowi w hierarchii organizacji; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najniższemu szczeblowi kierowniczemu; proporcji komórek zaangażowanych bezpośrednio w działalności podstawowej przedsiębiorstwa do ogółu ...

Składniki struktury organizacyjnej

SKŁADNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Składniki struktury organizacyjnej to elementy, z których składa się organizacja; wywierają one wpływ na jej kształt.

Struktura organizacyjna

oddziały, dywizje, strategiczne jednostki biznesowe (dywizja – jest to jednostka organizacyjna o stosunkowo dużej samodzielności operacyjnej) Funkcje struktury organizacyjnej: stanowi ramy działań organizacyjnych reguluje działania poszczególnych pracowników i zespołów umożliwia osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników wynika ze strategii organizacji i jest do ...

Cechy struktury organizacyjnej

Ze względu na przeważający rodzaj więzi organizacyjnej wyróżnia się wśród klasycznych i nowoczesnych typów struktur organizacyjnych następujące struktury: liniową; funkcjonalną; sztabowo - liniową; sztabowo - liniowo - funkcjonalną; macierzową; dywizjonalną; hybrydową; zespołową; zespołowo - łańcuchową; zadaniową; organiczną.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Struktura organizacyjna jest z reguły prezentowana w postaci schematu struktury organizacyjnej. Podstawową funkcją jest funkcja regulacyjna- polega ona na porządkowaniu elementów poprzez rozczłonkowanie organizacji na piony organizacyjne, komórki organizacyjne, stanowiska pracy, oraz na poszczególne szczeble hierarchii organizacyjnej.

Struktury organizacyjne

STRUKTURA MACIERZOWA I ZADANIOWA ZALETY:Coraz szybszy postęp techniczny i ekonomiczno-społeczny spowodował obiektywną konieczność doskonalenia struktur organizacyjnych. Nowe warunki i zadania wymagają przede wszystkim macierzowej i zadaniowej(sprężystej i elastycznej struktury organizacyjnej), której zaletami byłyby:1.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Stąd osoba budująca system organizacyjny powinna uwzględnić następujące czynniki: -    określenie działań niezbędnych do wykonania, -    podzielenie tych zadań na grupy, -    przydzielenie każdej grupie kierownika (mistrza, brygadzisty), -    przekazanie każdemu kierownikowi odpowiedniej władzy, -    zapewnienie warunków współpracy między grupami, - ...

Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka

struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami. 2)Struktury nowoczesne: a) macierzowe - są strukturami funkcjonalno - technicznymi opartymi na dwóch kryteriach.

Struktura organizacyjna i zarządzanie

  Struktura organizacyjna stanowi sieć komórek, linii powiązań między nimi dzięki którym i przez które przepływają informacje będące podstawą podejmowania decyzji tj.

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry). Do kompetencji sejmiku województwa należą sprawy prawotwórcze, organizacyjne, planistyczne, finansowo-majątkowe, kreacyjne i kontrolne.

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej

Dyrektor generalny urzędu Podstawowe znaczenie w strukturze organizacyjnej służby cywilnej ma stanowisko dyrektora generalnego urzędu.

Wymień podstawowe formy struktury organizacyjnej i opisz jedną z nich

  Podstawowe formy struktury organizacyjnej: 1. Struktura konglomeratowa (struktura typu H) 3.

Struktura organizacyjna a projekty

Charakterystyka Struktura organizacyjna firmy ma istotny wpływ na zdolność organizacji do zarządzania projektami.

Organizacyjne struktury smukłe i płaskie

Struktury organizacyjne powinny być tak tworzone, aby formalna rozpiętość zarządzania była równa potencjalnej rozpiętości dla wszystkich stanowisk kierowniczych.

Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna: Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i l lub 2 wiceprzewodniczących.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GUS

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne: Sekretariat Prezesa Zadaniem Sekretariatu Prezesa jest obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz działających w GUS komisji, zespołów i rad, wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Prezesa GUS nad jednostkami służb statystyki publicznej, prowadzenie spraw integracji europejskiej i współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą, obsługa prawna,

Struktura organizacyjna Turystyki w Polsce/System obsługi ruchu turystycznego

Elementy systemu organizacyjnego turystyki w Polsce: 1.