Struktura liniowo-sztabowa

Struktura liniowo-sztabowa jest jedną z prób rozwiązania problemu ograniczeń struktury liniowej. Inną próbą była struktura funkcjonalna w ujęciu Fredericka Winslowa Taylora. Kierownik posiadający zbyt dużo zróżnicowanych zadań nie był w stanie efektywnie zarządzać swoimi pracownikami. Dlatego wprowadzono sztab, który miał wyręczać go w niektórych zadaniach. Np. można było powołać eksperta ds...

Czytaj Dalej

Struktura liniowo-sztabowa

76) Koordynacja pracy oraz postulat podobnej interpretacji zdarzeń i przepisów powodują, że wykształca się formalna struktura sztabów równoległa do dotychczasowej struktury liniowej (rys.

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Do odmian struktury liniowej można zaliczyć struktury: wydziałowo-liniowe sztabowo-liniowe i dywizjonalno-liniowe. Współcześnie czysty typ struktury liniowej zarządzania, ze względu na coraz głębszy podział pracy i postępującą specjalizację, nie występuje.

Struktury organizacyjne

STRUKTURA FUNKCJONALNA Utworzenie struktury funkcjonalnej wymaga zerwania z zasadą jedności rozkazodawstwa oraz oparcia się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji kierowniczych. Im więcej jest takich sytuacji, tym bardziej Struktura ta przypomina strukturę funkcjonalną.

Struktura liniowo - sztabowo - funkcjonalna

Do najbardziej rozpowszechnionych nowoczesnych koncepcji doskonalenia organizacji zarządzania, za pośrednictwem struktur organizacyjnych, należą głównie struktury macierzowe, dywizjonalne, organiczne (zadaniowe, zespołowe), hybrydowe.

SZTABOWE I LINIOWE JEDNOSTKI W STRUKTURACH ADM.

– model sztabowy oznacza taki układ organów, który określa kompetencje zbieżne są działaniem polegającym na uczestnictwie bezpośrednim w realizacji działań adm. Model liniowy – polega na takim systemie organizacji, której głównym celem jest zdobywanie i ustalanie niezbędnych informacji i podstaw...

Cechy struktury organizacyjnej

Ze względu na przeważający rodzaj więzi organizacyjnej wyróżnia się wśród klasycznych i nowoczesnych typów struktur organizacyjnych następujące struktury: liniową; funkcjonalną; sztabowo - liniową; sztabowo - liniowo - funkcjonalną; macierzową; dywizjonalną; hybrydową; zespołową; zespołowo - łańcuchową; zadaniową; organiczną.

Struktura hybrydowa zarządzania

Jest rozbudowaną strukturą macierzową przez uwzględnienie regionów zbytu jako trzeciego wymiaru zintegrowanego z wymiarami funkcjonalnym i przedmiotowym oraz przez stworzenie możliwości włączenia do części zmiennej struktury komórek sztabowych.

Struktura sztabowa

Struktura sztabowa powinna łączyć w sobie zalety struktury liniowej i funkcjonalnej a niwelować ich wady, w praktyce jednak często występują konflikty między kierownikami liniowymi a kierownikami komórek sztabowych i sztabowcami na stanowiskach samodzielnych.

Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Wymiary struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa określa się przy pomocy: liczba pozycji w liniowym łańcuchu zwierzchności i podporządkowania; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najwyższemu kierownikowi w hierarchii organizacji; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najniższemu szczeblowi kierowniczemu; proporcji komórek zaangażowanych bezpośrednio w działalności podstawowej przedsiębiorstwa do ogółu komórek liniowych; ...

Struktura funkcjonalna

Struktura_funkcjonalna_taylor. Struktura funkcjonalna zaproponowana przez F. 71) W tej strukturze rządą zatem eksperci, a nie kierownicy "od wszystkiego".

Struktura projektowa

Rodzaje struktur projektowych Tworzenie struktur projektowych napotyka problem związany z podziałem zadań pomiędzy macierzystą strukturę organizacyjną, a czasową, utworzoną specjalnie dla potrzeb projektu.

Teoria przedsiębiorstwa

Pionierską role w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA (National Aeronautics and Space Administration). Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana jest organizacja.

Planowanie, Biznes plan, Organizowanie

Rozpiętość kierowania - struktura smukła liczba szczebli - struktura płaska Służbowe (liniowe) Liniowo-sztabowy – to służbowe, a jeśli potrzeba to doradczy (wspomaga) Funkcjonalna – doradcza (więź) Struktury wg funkcji np.

Struktury organizacyjne

Pierwszy rodzaj typologii ze względu na spiętrzenie i rozpiętość korowania się dwa typu struktury organizacyjnej: • Struktury płaskie • Struktury smukłe Struktury płaskie można w niech zauważyć małe spiętrzenie kierowania, małą liczbę szczebli kierowania przy stosunkowo dużej liczbie rozpiętości kierowania W strukturach smukłych zauważmy duże spiętrzenie kierowania, dużą liczbą szczebli kierowania przy ...

Zadania podstawowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna ustala stanowiska i komórki organizacyjne oraz określa ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi. Struktura liniowa jest strukturą podstawową i najprostszą, a zarazem historycznie najstarszą.

Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

Zwana też sztabową, wykształciła się w praktyce w wyniku kompromisu między liniową strukturą zarządzania a strukturą funkcjonalną, zachowując zalety obydwu tych struktur.

Typy struktur organizacyjnych zarządzania

Ze względy na więzi i konfiguracje funkcji procesów wewnątrz organizacyjnych oraz biorąc pod uwagę dwa krańcowe punkty wyjścia można struktury organizacyjne można podzielić na: • Hierarchiczne: struktura liniowa (przedmiotowa), struktura funkcjonalna, struktura sztabowo-liniowa; • Pośrednie struktura dywizjonalna, struktura macierzowa; • Organiczne struktura zadaniowa, struktura sieciowa;

Struktura macierzowa zarządzania

W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. Struktura macierzowa jest elastyczna i zapewnia współpracę ludzi na wszystkich poziomach zarządzania organizacją.

Struktura dywizjonalna zarządzania

Instytucją powstała w rezultacie poszukiwania bardziej doskonałych rozwiązań strukturalnych w zarządzaniu pozwalających neutralizować braki klasycznych struktur organizacyjnych.

Struktura zespołowo - łańcuchowa

Struktura zespołowo-łańcuchowa charakteryzuje się przede wszystkim dobrą wewnętrzną łącznością i przepływem informacji oraz wysokimi walorami motywacyjnymi.