Stronnictwo Ludowe

Czytaj Dalej

Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

Mikołajczyk nie przyjął do wiadomości faktu istnienia, kontrolowanego przez komunistów (koncesjonowanego), pseudo - Stronnictwa Ludowego i doprowadził do konferencji najwybitniejszych, przedwojennych działaczy ludowych oraz kierownictwa ruchu ludowego z okresu okupacji, SL-„Roch”.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

Dla Czy-żewskiego materiałem szczególnie cennym były w pieśniach ludowych przyśpiewki, nic nieznaczące, melodyjne lub skoczne ciągi brzmień (w rodzaju „tiu li u li”).

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

b) sprawiedliwośc ludowa (wiara iż każde przewinienie będzie proporcjinalnie ukarane). c) ludowe zdrobnienia (Józio, Rózia, Zosia) d) nastrój grozy ( duchy, zjawy, kaplica, środek nocy).

Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza

Motywy do swych utworów czerpał Mickiewicz z pieśni, legend i wierzeń ludowych. Jedną z wielu prawd ludowych, ukazanych w balladach, jest przekonanie o nieuniknionym charakterze kary za popełnione winy.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Dążył do założenia stronnictwa chrześcijańsko-ludowego. Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe. ) i Stronnictwo Ludowe (1895r.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

miały miejsce secesje w Związku Sejmowym Ludowo-Narodowym.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Stronnictwo Narodu w latach okupacji, jego założenia programowe i działalność organizacyjna oraz wojskowa

W okresie II wojny światowej SN było jednym z 4 głównych konspiracyjnych stronnictw politycznych które działało pod kryptonimem Kwadrat.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

Przewidywali głęboką reformę rolną, likwidację klasy ziemiańskiej *1949 powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (PPS+PPR) od 1981 następowały próby zwiększenia ich niezależności. W 1989r nastąpiło przemianowanie partii na Polskie stronnictwo Ludowe-Odrodzenie.

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

Ludowa „ontologia” i „technologia”

Generalnie biorąc ludowa „ontologia” zdaje się opierać  na przekonaniu,  iż wszystkie rzeczy w świecie mają charakter substancjalny oraz  że we wszystkich przedmiotach tkwi element psychiczny. Ludowe obrzędy były ubogie w poezję słowa, tym uboższe, im bardziej rozbudowana była swoista poezja obrzędu.

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Manifest PKWN przewidywał utworzenie terenowego aparatu administracyjnego. Z jednej strony Terenowym Organem Administracji miały być Rady Narodowe, a z drugiej strony Pełnomocnicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 1944 r. został opublikowany dekret KRN o trybie powoływania władz administracji...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Rewolucja październikowa

15 XI Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła Deklarację praw narodów Rosji. Konstytuanta została jednak rozpędzona przez bolszewików w czasie swego pierwszego posiedzenia, w nocy 18/19 I 1918, a Rada Komisarzy Ludowych potwierdziła to dekretem o jej rozwiązaniu.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

Upadła Ukraińska Republika Ludowa, a jej przywódca ataman S.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Nowa polityka ekonomiczna

Pomoc żywnościowa Zachodu była jedynie działaniem doraźnym. W 1921 r. skutki komunizmu wojennego były już katastrofalne. Blisko jedna czwarta ludności cierpiała z powodu głodu, rolnicy produkowali połowę tego, co przed wojną, a produkcja przemysłowa spadła aż o 90 procent. Sytuację pogarszała...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Organizacja władzy

Decydowało ono o składzie Rady Komisarzy Ludowych, ustalało listy wyborcze w wyborach do Zjazdu Rad i wpływało na wyłanianie Wszechzwiązkowego Centralnego Komitetu Wykonawczego.