Strój śląski

Czytaj Dalej

Stroje uroczyste - ich rodzaje oraz okazje do odpowiedniego ubierania się

Nauka savoir – vivre’u polega na wpajaniu swobodnego i odpowiedniego zachowania. Ubiór musi harmonizować z wiekiem, gest z sytuacją, wygląd z charakterem. Dobre wychowanie bazuje na naturalności, ale nie oznacza przesadnej swobody, podobnie jak chwile odprężenia nie usprawiedliwiają zaniedbania. Wygodny ubiór nie może być niestosowny czy niechlujny. Podczas pierwszego spotkania ludzie oddziaływają na siebie, między innymi poprzez swój wygląd zewnętrzny, który bardzo ...

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasą

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasa to nie tylko zadbany ubiór, ale również inne elementy wpływające na jego image.

Podstawowym elementem jest utrzymanie czystości. Nie ma innej możliwości niż rozpoczęcie dnia od prysznica bądź kąpieli. Każdy trochę się poci. Kiedy pot osiada na ubraniu i...

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna ludność tych plemion była zbliżona językowo i...

HABIT

(łac. habitus ubranie, strój), ubiór członków instytutówzak. męskich i żeńskich, określony przez —» konstytucjezakonne, noszony na znak poświęcenia się Bogu i świadectwoubóstwa; prawodawstwo po Soborze Wat. II używapojęcia h. w znaczeniu szerszym - strój zak. (kan. 669).

1. G e n e z a i r o z w ó j -...

Rodzina śląska

Śląsk - to praca, kopalnie, huty, przemysł. Ale obok tego czarnego, jest także Śląsk zielony, choć mniej znany. To Beskidy, piękne i w lecie, i w zimie. A przede wszystkim człowiek z określonymi, wykształconymi przez wieki cechami, z etosem pracy, który jeszcze nie zaginął i trwa nadal. Śląsk to także wielka różnorodność kulturowa i religijna - są tu katolicy i ludzie innych wyznań. Rodzina na Śląsku - to potęga. Jej specyfikę kształtowała praca, a jeszcze ...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych...

USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY

Przyczyny powstania wielkopolskiego - 26.12.1918 do Poznania przybywa Paderewski, na którego cześć zorganizowano manifest. Dowiedzieli się o tym Niemcy mieszkający w Poznaniu i zorganizowali manifest przeciwko. Z tego powodu dochodzi do starć. 27.12. przeradza się to w powstanie wielkopolskie. Na czele staje...

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK, ur. 111883 w Karwinie, zm. 18 X1950 w Cieszynie, śl. poeta, dramatopisarz i publicysta; ksiądz. Syn górnika, wychowanek i katecheta gimn. pol. w Cieszynie, długoletni proboszcz w Istebnej; kontynuował działalność nar. J. Londzina, po którym objął przewodnictwo Zw...

POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny

POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny, poświęcony sprawom nar. i społ. na kresach zach.'', wyd. w Katowicach 1926-39. Związany z obozem sanacji, pozostawał pod wpływem woj. śląskiego M. Grażyńskiego, z czasem nawiązał także współpracę ze środowiskami o in. zapatrywaniach...

ŚLĄSK a literatura polska

ŚLĄSK, dzielnica hist. Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Nazwa, występująca w źródłach hist. od przełomu XI i XII w., pochodzi od słow. plemienia Ślężan (w rejonie góry Ślęża i późniejszego Wrocławia). Dzielnica, obejmująca ziemie przyłączone do państwa pol. ok. 990 przez Mieszka...

Temat powstań śląskich w literaturze powojennej

Temat powstań śl. w literaturze powojennej służył podkreśleniu tradycji plebejskich i rewolucyjnych. Morcinek łączył w powieściach dzieje powstań z ogółem problemów społ. i narodowościowych na Ś. (Pokład Joanny, Górniczy zakon), dokonując niekiedy uproszczeń hist. (Mat Kurt Kraus). Dyskusję z...

STRÓJ

Dawn. ozdoba, przybranie (głowy kobiecej), ubieranie się, strojenie się; dawn. rząd koński; dawn. sposób, wzór, modła; ubiór, zwł. odświętny, strojny; por. Ubiór.

Strój Adamowy zob. Adam. Strój babiloński zob. Babilon. Strój bobrowy wydzielina gruczołów napletkowych bobra występujących parzyście u...

AFRODYTA

(gr. afros piana morska), Gr. bogini piękna i miłości, jedno z 12 głównych bóstw -> Olimpu, rzym. —> Wenus.

1. Geneza — Zarówno imię A. (być może pokrewne sem. -y Asztarte), jak wiele rysów jej charakteru wskazuje na pochodzenie syr.-palest. lub minojsko-anatolijskie.

Od syr.-palest. bogini płodności i...

BYTOM

Siedziba parafii rzym.kat. i dekanatów w diecezjiopolskiej oraz parafii ewang.augsb. w diecezji katowickiej. B. należałdo diec. krakowskiej, a 1821-1945 do archidiec. wrocławskiej.Gród, zał. przez króla Kazimierza Odnowiciela w poł. XI w.,zniszczony 1241 przez Tatarów, otrzymał 1254 przywilej lokacyjnyod...

FABIAN Św.

Rzymianin, papież 10 I 236 - 20 I 250, męczennik.

Wybrany niespodziewanie i jednomyślnie, przyczyniłsię do zjednoczenia gminy rzym. (po schizmie —> antypapieżaHipolita); podzielił Rzym na 7 kośc. jednostek adm.,powierzając je 7 diakonom; ustanowił kolegium notariuszy,mających spisywać akta...

FELIKS i ADAUKT

Św. męczennicy i kapłani rzym.z III w. pochowani w katakumbach Kommodylli przy drodzeOstyjskiej w Rzymie.

Jedynym przekazem źródłowym o F. i A. jest poemat kuich czci pap. Damazego I (366-384), pozwalający przyjąć, żebyli braćmi i ponieśli śmierć, prawdopodobnie podczas prześladowańDioklecjana...

HENRYK IV PROBUS (Prawy)

ur. 1257-58, zm. 23 VI1290, książę wrocł. i krakowski.

Był synem — Henryka III Białego i Judyty, córki KonradaI Mazowieckiego; po śmierci ojca 1266 opiekę nad H. przejąłstryj Władysław, abp Salzburga oraz król czes. Przemysł OttokarII, z którym sojusz stanowił trwały element w polityceksięcia;...

Akceptuj zamiast tolerować.

Inny nie znaczy gorszy! Każdy z nas ma prawo do odmienności. My jako drużynowi, wychowawcy powinniśmy być szczególnie tolerancyjni wobec wszelkich przejawów odmienności naszych podopiecznych. Nauczyliśmy się już tolerować odmienną muzykę, strój, wygląd, nieśmiałość czy problemy z poprawnym wysławianiem się. Jednak czy tolerowanie tych i wszystkich innych objawów indywidualności wystarczy? Czy zadowalające jest pobłażliwie spojrzeć na ciemny makijaż naszych ...

Subkultury młodzieżowe.

Chuligaństwo. Przestępczość o charakterze chuligańskim znana jest od ponad 100 lat. Należy jednak nadmienić, że w swej obecnej postaci stanowi jeden z najpoważniejszych problemów w skali światowej. Do głównych przyczyn chuligaństwa należy zaliczyć: 1. Wadliwe funkcjonowanie systemu społecznego. 2. Alkoholizm. 3. Prostytucja. Często wiąże się z alkoholizmem, powoduje rozpad więzi rodzinnej. 4. Niewłaściwa postawa rodziców wobec dzieci. Sytuacja taka rodzi ...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7 6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. Głównym celem ...