Straż Pożarna w Hajnówce

Straż Pożarna w Hajnówce

Wprowadzenie po I wojnie światowej do Hajnówki nowych dziedzin przemysłu spowodowało wzrost zagrożenia pożarowego, czego skutkiem był w 1924 r. duży pożar zabudowań w sąsiedztwie hajnowskiego tartaku. Wtedy podjęto decyzję o utworzeniu straży pożarnych. Komendanci w latach 1927-39 Komendanci straży w Fabryce...

Czytaj Dalej

HOME GUARD - straż krajowa

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

Urząd ochrony państwa - Ochrona przeciwpożarowa

Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, zapewnienie sił i środków do zwalczania ich i prowadzenie działań ratowniczych. Za realizację polityki w tym zakresie odpowiada Min. Spraw Wew. i Adm. Pełni...

Wojewódzka administracja zespolona

Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej...

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim S P I S T R E Ś C I I. Wstęp 1. Wstęp. 2. Założenia ogólne. 3. Podstawa prawna. 4. Cele programu. 5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność. 6. Oczekiwania społeczne. II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena 1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie. 2. Diagnoza i prognoza zagrożeń. 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń. III. Powiatowy program ...

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

1.Pojęcie organu administracji publicznej. Organ administracji publicznej – zasadnicza jednostka składowa administracji w sensie podmiotowym. Organ administracji publicznej- osoba lub grupa osób znajdująca się w strukturze organizacyjnej władzy publicznej powołana do realizacji norm prawa administracyjnego w granicach przyznanych przez prawo kompetencji, wyposażona w odpowiednie środki materialne i ludzkie. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu ...

System ratowniczy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Wstęp Zdecydowałem się opracować ten temat ponieważ jest on bardzo aktualny oraz chciałem zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. W związku z rosnącym tempem życia i ekspansją człowieka w różnych dziedzinach życia wzrasta zagrożenie ludzi jak i również moje. Potrzeba pomagania poszkodowanym spowodowała powstanie wielu służb ratowniczych. Działalność ratownicza została obwarowana przepisami prawnymi regulującymi wyposażenie służb oraz ...

Instrukcja przeciwpożarowa.

KROKI ZAPOBIEGAWCZE Każdy pracownik powinien zasięgnąć informacji na temat zagrożeń pożarowych na jego stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno być utrzymane w należytym porządku. Materiały łatwopalne nie mogą znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych, piecyków czy innych źródeł ognia. Należy surowo przestrzegać zakazu palenia. Do wyrzucania zapałek i niedopałków papierosów należy stosować niepalne popielniczki. Zawartość ...

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Rzym i Prowincje

Miasto Rzym. Budownictwo monumentalne

Trzej następcy Augusta: Tyberiusz, Kaligula i Klaudiusz, chociaż nie mogli równać się z pierwszym princepsem w dziedzinie budownictwa, przejawiali jednak dość ożywioną działalność pod tym względem. Tyberiusz rozpoczął na Palatynie, obok domu Augusta, budowę...

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Postęp wiedzy materialnej, który stworzył olbrzymią rzeczpospolitą amerykańską, opartą na ruchu parowców i kolei  żelaznych, a jednocześnie rozszerzył chwiejne panowanie brytyjskie na wodach  świata, wywołał zupełnie odmienne następstwa na zatłoczonym kontynencie europejskim. Narody europejskie ...

Układ zbiorowy pracy

 

Układ zbiorowy pracy obowiązuje od 1 czerwca 1996 roku zgodnie z postanowieniami działu jedenastego znowelizowanego Kodeksu Pracy (ustawa z 2 lutego 1996r.).

 

Każdy układ zbiorowy pracy powinien regulować minimum dwie następujące kwestie:

Wzajemne zobowiązania układających się stron w...

Pojęcie wypadku przy pracy

 

Rezultatem naruszenia przez zakład pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, powodujące czasową lub trwałą niezdolność do pracy, a nawet śmierć pracownika. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera regulacja prawna kompensacji szkód...

Czas pracy i czas wolny od pracy.

 

Czas pracy (kategoria prawna) to wymierny w jednostkach czasu okres pozostawiania pracownika w dyspozycji podmiotu zatrudniającego bez względu na to , czy praca jest wykonywana w obrębie zakładu pracy , czy w innym oznaczonym miejscu. W Polsce dzień pracy wynosi 8 godzin , tygodniowy - 42 godziny...

Zadania zlecone powiatu

Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Finansowanie działalności policji i państwowej straży pożarnej

Nadzór nad lasami prywatnymi

Prowadzenie powiatowej inspekcji weterynaryjnej i...

Samorząd terytorialny w Anglii

Na potrzeby organizacji samorządów lokalnych w Anglii wyróżnia się nawet cztery poziomy podziału administracyjnego. Na niektórych poziomach różne uwarunkowania prawne doprowadziły do powstania różnych jednostek podziału.

Anglia podzielona jest na 9 regionów, które zostały utworzone w 1994 roku. Wszystkie...

Powiat - Administracja zespolona

Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej

Zasada zespolenia wyrażona jest w art. 33 ustawy powiatowej. Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb...

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwowej , stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów . Także administracja lokalna , pozostając...

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje...

Przymus natychmiastowy

W uzasadnionych przypadkach, kiedy grozi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, ciężka szkoda dla gospodarki państwa, wymaga tego szczególny interes społeczny organy Policji, Straży Granicznej, UOP, straży pożarnej, Celne mogą stosować uproszczone postępowanie egzekucyjne. Nie wymaga ono...

Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

I. Urząd.

Określa je regulamin organizacyjny, uchwalany przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolę funkcjonowania aparatu pomocniczego spełniają dwaj funkcjonariusze samorządowi powoływani przez organy stanowiące; skarbnik i sekretarz. Wspomagają oni zarządzanie...