Straż Pożarna w Hajnówce

Straż Pożarna w Hajnówce

Czytaj Dalej

HOME GUARD - straż krajowa

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwowej , stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów . Także administracja lokalna , pozostając...

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje...

STRAŻ

Dozór, strzeżenie, pilnowanie; posterunek, warta; dawn. stróża, straża, obowiązek kolejnego czuwania przypisanej do tego ludności w grodach, również straż ogniowa. Któż pilnować będzie samych strażników?, łac. quis custodiet ipsos custodes?, kto kontrolować będzie kontrolerów?; i sam strażnik w...

HAJNÓWKA

Miasto, parafia kat. w dekanacie BielskPodlaski, należącym do apost. administratora diec. w —> Drohiczynien. Bugiem (od 1991 diecezja), oraz parafia i dekanatprawosł. w warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej. WXVIII w. na zach. krańcu Puszczy Białowieskiej, wchodzącymw skład dóbr książąt litew., a...

Straż miejska

Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Ma podstawie art.3 Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży.W ...

Straże

Straże należą do grupy formacji uzbrojonych i umundurowanych działających na obszarze lokalnym np. straże miejskie i gminne bądź też sektorowym np. straż kolejowa, straż parków narodowych, straż leśna. Straże mają znacznie ograniczone uprawnienia w porównaniu z formacjami policyjnymi. Cechą charakterystyczną działania straży jest zapobieganie określonym zagrożeniom przy pomocy kontroli i kar pieniężnych. Obecnie w Polsce działają: Straż Ochrony Kolei, Straże ...

Hajnówka

Miasto powiatowe na Wysoczyźnie Bielskiej, nad Leśną (dopływem Bugu), węzeł kolejowy. 24 tys. mieszkańców Pierwsze wzmianki z XVIII w., w okresie międzywojennym największy w Polsce ośrodek przemysłu drzewnego. Prawa miejskie w 1951. Ośrodek przemysłu drzewnego i przetwór­stwa runa leśnego. Muzeum...

STRAŻ LEŚNA

STRAŻ LEŚNA — specjalna służba powołanaw lasach państwowych do ochrony mienia pozostającegow zarządzie Ministerstwa Leśnictwai Przemysłu Drzewnego przed kradzieżami i szkodnictwemgospodarczym. Funkcjonariusze strażyleśnej mają takie same uprawnienia w zakresieścigania szkodnictwa leśnego jak organa...