Straż miejska

Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Ma podstawie art.3 Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży.W ...

Straże

Straże należą do grupy formacji uzbrojonych i umundurowanych działających na obszarze lokalnym np. straże miejskie i gminne bądź też sektorowym np. straż kolejowa, straż parków narodowych, straż leśna. Straże mają znacznie ograniczone uprawnienia w porównaniu z formacjami policyjnymi. Cechą charakterystyczną działania straży jest zapobieganie określonym zagrożeniom przy pomocy kontroli i kar pieniężnych. Obecnie w Polsce działają: Straż Ochrony Kolei, Straże ...

STRAŻ

Dozór, strzeżenie, pilnowanie; posterunek, warta; dawn. stróża, straża, obowiązek kolejnego czuwania przypisanej do tego ludności w grodach, również straż ogniowa. Któż pilnować będzie samych strażników?, łac. quis custodiet ipsos custodes?, kto kontrolować będzie kontrolerów?; i sam strażnik w...

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwowej , stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów . Także administracja lokalna , pozostając...

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje...

HOME GUARD - straż krajowa

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

STRAŻ LEŚNA

STRAŻ LEŚNA — specjalna służba powołanaw lasach państwowych do ochrony mienia pozostającegow zarządzie Ministerstwa Leśnictwai Przemysłu Drzewnego przed kradzieżami i szkodnictwemgospodarczym. Funkcjonariusze strażyleśnej mają takie same uprawnienia w zakresieścigania szkodnictwa leśnego jak organa...