Stowarzyszenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków - łemkowska organizacja społeczna, założona w Legnicy 15 marca 1989, a zarejstrowana 7 kwietnia 1989, należąca do Światowej Rady Rusinów. Organizacja ta jest niezależna od wpływów ukraińskich i przez to często bywa traktowana jako przeciwwaga dla działalności Zjednoczenia...

Czytaj Dalej

UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

Organem wykonawczym Rady jest Komitet Stowarzyszenia. Forum dla kontaktów Parlamentu RP i Parlamentu Europejskiego jest Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia (Parlamentarna Komisja Wspólna).

Nadzór nad stowarzyszeniami

Starosta może kontrolować bieżącą działalność stowarzyszenia (uchwały, sprawozdania), może udać się do siedziby, prosić o wgląd do dokumentacji stowarzyszenia Organ nadzorujący ma prawo: Żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków Żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

Jakie korzyści daje swoim członkom stowarzyszenie?

Dobrowolne stowarzyszenia uczą jego członków, a zwłaszcza liderów, umiejętności dobrego komunikowania, zawierania kompromisów, wyszukiwania pragmatycznych sposobów rozwiązywania konfliktów, mobilizacji ludzi do różnego rodzaju działań.

TAJNE STOWARZYSZENIA

Różnorodność współczesnych form tajnych stowarzyszeń zaciera różnice między nimi a grupami terrorystycznymi, podziemnymi stowarzyszeniami politycznymi, sektami religijnymi czy organizacjami przestępczymi.

CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Wincentego a Paulo prowadzili Stowarzyszenie na Cześć Trójcy Przenajświętszej dla Wybawienia Dusz z Cz. ] pod wezwaniem Dusz Czyśćcowych, Kr 1766; Moroni II 309, XVI 130-132; Wiadomość o Stowarzyszeniu na Cześć Trójcy Przenajświętszej dla Wybawienia Dusz z Cz.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

W Austrii rozwój katolickich stowarzyszeń nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych. Istniałytakże katolickie stowarzyszenia chłopów.

"Pieśń Filaretów" - streszczenie

33 - 40), by każdy z nich - zgodnie z ideałami stowarzyszenia (hasła: Ojczyzna, Nauka, Cnota; Męstwo, Praca, Zgoda) - "Mierzył siły na zamiary, Nie zamiar podług sił.

Stowarzyszenie

  Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni poniżej 16 lat (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).

Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

Kościół to tylko ludzka korporacja, stowarzyszenie. Pojęcie: społeczność, stowarzyszenie, korporacja, spowodowało, że refleksja o Kościele została zdominowana przez zastosowanie autorytetów w Kościele.

Bolesław Piasecki

W 1952 - w porozumieniu z Władysławem Gomułką - stworzył Stowarzyszenie PAX, przewodniczył jego zarządowi do końca życia.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji.

Polityka jako proces dystrybucji wartości

Polityka jest wszechobecna w relacjach międzyludzkich, ale stanowi tylko jeden aspekt stowarzyszeń i innych organizacji.

Zjawisko równoczesnej partycypacji

W samym obszarze zawodowym mamy tysiące różnych grup pracowniczych, w obszarze politycznym setki partii, stronnictw, frakcji, w sferze religijnej wiele Kościołów, sekt, w sferze rekreacyjnej dziesiątki klubów sportowych, stowarzyszeń kolekcjonerskich, artystycznych itp.

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU

Ze względu na zasięg i kierunek działalności stowarzyszenia można wyodrębnić: f –cje dośrodkowe „wewnętrzne” – związane z zaspokojeniem potrzeb i zainteresowań stowarzyszonych f – cje dośrodkowe „zewnętrzne” – związane z realizacją potrzeb pierwotnych i wtórnych całej społeczności lokalnej lub jej części.

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Ustawa o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń: zwykłe(nie mogą zrzeszać osób prawnych) rejestrowane.

Podaj różnicę między wspólnotą a stowarzyszeniem

Stowarzyszenie – grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny.

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Ruchy wojskowe

Nowym przywódcą został Ksaweryn Krzyżanowski - dążył do obalenia caratu, w Rosji też tego chcieli - Stowarzyszenie Północne i Stowarzyszenie Południowe.

Związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin

Od związków komunalnych należy odróżnić stowarzyszenia gmin o których mówi art.

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia z innymi powiatami, a także z gminami. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r.

Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez tworzenie związków i porozumień komunalnych, jak i stowarzyszeń na podstawie prawa o stowarzyszeniach), jak i prywatnego.