Stowarzyszenie

Czytaj Dalej

Istota stowarzyszenia

Uchwalenie statutu stowarzyszenia: Uchwalony statut określa w szczególności: Nazwę stowarzyszenia - ma się ona odróżniać od innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji, Teren działania i siedzibę stowarzyszenia, Cele i sposoby ich realizacji, Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ...

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie może co prawda posiadać majątek i prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą zysk (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych), jednak nie powinna ona przysparzać członkom korzyści majątkowych ani być działalnością główną stowarzyszenia.

Jak zrobić stowarzyszenie

Członków stowarzyszenia wyróżniamy: a) Członków zwyczajnych; b) Członków honorowych; c) Członków wspierających Członek zwyczajny ma prawo do: 1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze), 2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych ograniczeń, 3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach,

Stowarzyszenia

status stowarzyszenia określa w szczególności: · nazwę stowarzyszenia odróżniającą ja od innych · teren działania i siedzibę stowarzyszenia · cele i sposoby ich realizacji · sposób nabywania i utraty członkostwa · władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru · sposób reprezentowania stowarzyszeń oraz zaciągania zobowiązań majątkowych · sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek ...

Nadzór nad stowarzyszeniami

Starosta może kontrolować bieżącą działalność stowarzyszenia (uchwały, sprawozdania), może udać się do siedziby, prosić o wgląd do dokumentacji stowarzyszenia Organ nadzorujący ma prawo: Żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków Żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Chłopców zrzeszano w kółka ministranckie, często prowadzone na zasadach stowarzyszenia pod różnymi wezwaniami świętych, zwł.

Rodzaje stowarzyszeń

Związki stowarzyszeń- Mogą je tworzyć stowarzyszenia zarejestrowane w liczbie, co najmniej trzech.

TAJNE STOWARZYSZENIA

Różnorodność współczesnych form tajnych stowarzyszeń zaciera różnice między nimi a grupami terrorystycznymi, podziemnymi stowarzyszeniami politycznymi, sektami religijnymi czy organizacjami przestępczymi.

Stowarzyszenie

  Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni poniżej 16 lat (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).

Bractwa i stowarzyszenia (1914 - 1978)

Grupa dzieł i stowarzyszeń dla rozwijania i pogłębiania życiareligijnego objęła takie organizacje, jak Krucjata Eucharystyczna, Legion Maryi. Międzynarodowe organizacje katolickie powstawały z wewnętrznych potrzeb stowarzyszeń diecezjalnychi krajowych, by się konsultować i wspomagać w rozwijaniu działalności.

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Ustawa o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń: zwykłe(nie mogą zrzeszać osób prawnych) rejestrowane.

Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez tworzenie związków i porozumień komunalnych, jak i stowarzyszeń na podstawie prawa o stowarzyszeniach), jak i prywatnego.

Jakie stowarzyszenia działają w Polsce i według jakich podstaw prawnych?

W Polsce do stowarzyszenia mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat. Szczególną formą stowarzyszeń w Polsce są organizacje pożytku publicznego.

CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Wincentego a Paulo prowadzili Stowarzyszenie na Cześć Trójcy Przenajświętszej dla Wybawienia Dusz z Cz. ] pod wezwaniem Dusz Czyśćcowych, Kr 1766; Moroni II 309, XVI 130-132; Wiadomość o Stowarzyszeniu na Cześć Trójcy Przenajświętszej dla Wybawienia Dusz z Cz.

FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

wspomożycielki rodzin i chorych, Franziskusschwesternder Haus- und Krankenpflege, pobożne stowarzyszenie,zał. Franciszka z Asyżu, Figlie de San Francescod'Assisi, pobożne stowarzyszenie na prawie d i e c , zał.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

W Austrii rozwój katolickich stowarzyszeń nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych. Istniałytakże katolickie stowarzyszenia chłopów.

Jak rozwija się stowarzyszenie?

Biurokratyzacja i formalizacja reguł stowarzyszenia może prowadzić do zagubienia jego pierwotnego celu, gdy realizowanie pierwotnych zadań ustępuje potrzebie zachowania procedur i zapewnienia sprawnego funkcjonowania danej organizacji.

UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

Organem wykonawczym Rady jest Komitet Stowarzyszenia. Forum dla kontaktów Parlamentu RP i Parlamentu Europejskiego jest Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia (Parlamentarna Komisja Wspólna).

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia z innymi powiatami, a także z gminami. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r.

Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

  Stowarzyszenia gmin o których mówi art. Te stowarzyszenia mają status stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 1989r.