Stosunek masowy

Stosunek masowy - to stosunek iloczynów mas atomowych danych pierwiastków przez ilość jaka znajduje się w danym związku chemicznym. Można go wyznaczyć, znając wzór związku chemicznego i masy atomowe pierwiastków wchodzących w skład tego związku. Wzór związku chemicznego: CO2 Stosunek mas pierwiastków w związku...

Czytaj Dalej

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

Jedni stosunkiem prawnym mianują zarówno unormowany przez prawo stosunek podmiotu prawa do innego podmiotu prawa, jak i unormowany przez prawo stosunek podmiotu do rzeczy, inni zaś przez stosunek prawny rozumieją wyłącznie stosunek zachodzący między podmiotami, a zatem relacji „podmiot prawa – rzecz” jako stosunku prawnego nie traktują.

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Są też sytuacje, gdy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy urzędnika służby cywilnej, w przypadku: ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienia, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym ...

Stosunki między uczniem a nauczycielem

Zbigniew Zaborowski wyróżnił następujące formy relacji między nauczycielami a uczniami: - relacje o charakterze stymulatywnym- nauczyciel traktuje uczniów jako współpartnerów, darzy ich życzliwością i zaufaniem; akceptuje uczniów, stosuje częściej nagrody niż kary, nawiązuje przyjazne i bliskie, aczkolwiek nie nazbyt poufałe, stosunki z wychowankami; stara się podwyższyć samoocenę i wiarę w siebie uczniów sprawiających trudności wychowawcze; - relacje ...

Prawne regulacje dotyczące partii politycznych w wybranych państwach współczesnych.

W ten sposób partie masowe dodatkowo wzmacniały i tak silne poczucie odrębności grupowej, co spowodowało prawie kompletna mobilizacje elektoratu.

Elementy Prawa

o charakterze ekonomicznym (dotyczącym finansów, zarządzania), moralnym (pomiędzy podmiotami, czynienie dobra i zła), religijnym (przynależność do grupy religijnej), kulturalnym (były stosunki społeczne –są to pierwotne stosunki, które tworzą się same z siebie) Stosunek prawny nie powstaje sam z siebie – powstaje dlatego, że jakiś stosunek społeczny jest określony przez normę prawną.

Styczności i stosunki społeczne.

Stosunki, składające się na więź mogą być stosunkami bezpośrednimi między podmiotami będącymi uczestnikami danego stosunku. Stosunki społeczne mogą mieć charakter rzeczowy( zdepersonalizowany) w przypadkach, gdy nie zwraca się uwagi na osobę partnera stosunku ( np.

Stosunek społeczny

Czasami mówimy w takim przypadku o symetrii stosunku społecznego albo o stosunkach partnerskich. Ogólnie można powiedzieć, że gdy w stosunku społecznym występuje taka równowaga praw i obowiązków powiemy, że stosunek społeczny jest zrównoważony.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

STOSUNKI RFN Z POLSKĄO stosunkach RFN z Polską nie mogło być mowy. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w drugiej połowie lat 50-tych, Polska uznała za zakończony stan wojny z Niemcami i oświadczyła, że może nawiązywać pokojowe stosunki z Niemcami, nie spotkało się to jednak z żadnym istotnym odzewem ze strony RFN m.

Prawny aspekt stosunku pracy

Aspekt prawny stosunku pracy umożliwia według jednych zabezpieczenie obowiązującego charakteru wzajemnych relacji w organizacji zapewniając kontrolę pracowników przez kierownictwo.

Stosunki międzynarodowe - test

W takiej sytuacji, przy braku zabezpieczenia: mój zysk z transakcji będzie niższy od oczekiwanego (skalkulowanego w kontrakcie) mój zysk z transakcji będzie wyższy od oczekiwanego trudno powiedzieć – to zależy od zmiany kursu DM w stosunku do EURO   W sytuacji niskiej inflacji i wysokiego deficytu w bilansie obrotów bieżących dla przywrócenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej należy: ...

NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

FRITZ MACHLUP – „Przemysł wiedzy – w centrum działań kulturowych funkcjonują masowe środki przekazu różnego rodzaju banki wiedzy , nowe systemy edukacyjne którymi zajmuje się informatyka 40 % kraju wytwarza 1/3 produktu pub USA.

KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu Def kultury masowej: Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ Kłoskowska obejmuje zj współczesnego przekaz wszelkim masom odbiorców identycznych/ analogicznych treści z nielicznych źródeł Golka treści przekaz za pomocą techn śr masowego przekazu (prasy, radia, tv),

Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

Są również spory, które wpływają niekorzystnie na stosunki międzynarodowe, lecz nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Typy stosunków społecznych

W normalnych warunkach stosunek męża i żony (stosunek małżeński) różni się od stosunku dwóch braci (stosunku braterstwa), zakłada bowiem związek osób odmiennej płci.

Przedmiot nauki administracji - Stosunek nauki administracji do prawa administracyjnego

nie jest nauką apolityczną, ponieważ: - nie są obojętne cele, którym służy nauka w państwie - w stosunku do aparatu państwa różnego typu, nie może ona stosować jednakowych metod badawczych

Ocena szkoły stosunków międzyludzkich

Głównym osiągnięciem szkoły Human Relations było zhumanizowanie stosunków pracy w przemyśle. Zwrócono uwagę na człowieka, jego potrzeby indywidualne i społeczne, przestano traktować go jak dodatek do maszyny. Jednakże po ponad 20-letnim okresie dominacji kierowanie ludźmi według wskazań szkoły...

Polityka zagraniczna Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Jednak większe i bardziej negatywne miało wystąpienie w stosunku do Czechosłowacji , ona widząc jak groźna jest Polska starała się unormować z nią stosunki , jednak ta była nie przejednana .

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Było to ugrupo-wanie masowe, broniące istniejącego porządku próbujące uzyskać ustępstwa caratu drogą legalną. Masowe represje doprowadziły w roku 1895 do rozbicia organizacji, przestała też wychodzić ,,Sprawa Robotnicza".

Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

Śledząc losy obu krajów i ówczesnej Europy odnajdujemy jak istotne były stosunki polsko-litewskie, nie tylko w polityce wewnętrznej, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej.

Definicja stosunku pracy

Zgodne oświadczenie woli, jak w początkowym stwierdzeniu definicji wskazuje autor, strony podkreślają swobodę w nawiązywaniu stosunku pracy, odzwierciedlające się zarówno w samym zawarciu tego stosunku, jak również przez jego kontynuację.