Stopy rezerwy obowiązkowej

Czytaj Dalej

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

prowadzonych przez KDPW SA Obligacje nie mogą być zbywane, jak również nie mogą stanowić przedmiotu zastawu ani być w jakikolwiek sposób obciążane Obligacje są oprocentowane wg stopy % ustalanej na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poszczególne miesiące roku; stopa % obliczana jest na podstawie skumulowanego wskaźnika z 12 mcy W przypadku gdy roczna stopa wzrostu cen towarów i ...

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez Bank Centralny

W przypadku stopy dyskontowej i redyskontowej – gdy Bank Centralny podnosi stopę dyskontową (stopę procentową pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez Bank Centralny) powyżej rynkowej stopy procentowej, banki muszą utrzymywać większe rezerwy, aby uniknąć niewygodnych pożyczek od Banku Centralnego.

Rezerwa obowiązkowa

Rezerwa obowiązkowa w Polsce W Polsce wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustalana jest przez Polityki Pieniężnej|Radę Polityki Pieniężnej.

Rezerwy obowiązkowe

Czynniki determinujące poziom rezerwy obowiązkowej Zgodnie z polityką rezerw obowiązkowych bank centralny ustala różne poziomy rezerw dla poszczególnych rodzajów depozytów bankowych.

REZERWY OBOWIĄZKOWE

Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych w banku zrzeszającym, pewnych minimalnych rezerw środków pieniężnych, określonych procentowo w stosunku do zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych, środków ...

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Stopień ryzyka stóp procentowych, jakiemu poddawany jest bank, może być w pewnym stopniu kontrolowany:   można dopasowywać aktywa z pasywami – angażować zasoby wrażliwe na stopy procentowe w takie aktywa , które także są wrażliwe na stopy procentowe.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Jeżeli libor jest większy niż stopa procentowa uzgodniona w FRA, kupiec FRA musi wyrównać swojemu partnerowi różnicę między obiema stopami procentowymi.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Dla takich kontraktów konieczna jest dobra znajomość struktury czasowej stóp procentowych (termin na jaki zawierana jest transakcja oraz okres, którego dotyczy stopa procentowa).

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Instrumentem bazowym (instrument pierwotny) są najczęściej: papiery wartościowe, indeksy giełdowe, stopy procentowe i waluta.

Rezerwy celowe

W Polsce - z uwagi fakt, iż stopa rezerw obowiązkowych jest bardzo wysoka, a środki odprowadzane na rachunek rezerwy nie są oprocentowane - jest ona swego rodzaju podatkiem, który płacą banki na rzecz banku centralnego.

Stopa procentowa

Najważniejsze czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza to: - spodziewany dochód od zainwestowanego kapitału, - preferencje czasowe dla konsumpcji inwestycyjnej,stopień ryzyka, oczekiwana przyszła inflacja.

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Wstępną ocenę przedsięwzięć rozwojowych przeprowadzić można wykorzystując miernik prostej stopy zwrotu (zysku). Stopa zwrotu informuje jaką część nakładu stanowi roczny dochód.

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Mając to na uwadze można wykorzystać miernik prostej stopy zwrotu, obliczonej na bazie wielkości przeciętnych. Mierniki prostej stopy zwrotu pozwalają ocenić (w sposób uproszczony) opłacalność pojedynczych projektów inwestycyjnych oraz wybrać najbardziej opłacalny.

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Obliczenie IRR przebiega według następujących etapów: przygotowanie tabeli przepływów pieniężnych dla wszystkich lat objętych rachunkiem, przyjęcie jakiegoś poziomu stopy dyskontowej i obliczenie wartości zaktualizowanej (poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych dla przyjętego poziomu stopy dyskontowej), przeprowadzenie obliczeń dla wyższego poziomu stopy dyskontowej, jeśli otrzymana wartość zaktualizowana ...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu.

NPV oparta o stopę reinwestycji

Stopa reinwestycji to stopa procentowa określająca poziom rentowności osiąganej z tytułu bieżącego inwestowania osiąganych dodatnich przepływów pieniężnych.