Stopa procentowa

Czytaj Dalej

Stopa procentowa w teorii i praktyce gospodarczej.

Poniższy uproszczony schemat przedstawia mechanizm oddziaływania stopy procentowej na podmioty gospodarki rynkowej, a w konsekwencji na produkt krajowy brutto czy zjawisko inflacji: Schemat (ZAŁĄCZNIK) Bank centralny manipulując poziomem podstawowych stóp procentowych, wpływa na krótkoterminowe stopy rynku międzybankowego, a te z kolei oddziałują na wysokość oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

W przypadku zmiennej stopy oprocentowania wyróżnia się dwa obszary ryzyka : Stopa oprocentowania aktywów reaguje silniej niż stopa oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej Stopa oprocentowania aktywów reaguje słabiej niż stop oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej Do zabezpieczania się przed ...

Realna stopa procentowa

56) Klasyczna teoria realnej stopy procentowej Realna stopa procentowa jest to stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym. Obliczenia Realną stopę procentową można wyliczyć, dzieląc różnicę stopy procentowej i stopy inflacji przez sumę (100+stopa inflacji).

Ryzyko stopy procentowej

Innym czynnikiem narażającym przedsiębiorcę na ryzyko stóp procentowych jest brak elastyczności dostosowania pozycji o zmiennej stopie procentowej poszczególnych pozycji aktywów i pasywów do zmian rynkowej stopy procentowej.

Stopa procentowa

Rodzaje Rozróżniane są pojęcia stopa procentowa|nominalnej oraz stopa procentowa|realnej stopy procentowej.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko przypisane zmiennej stopie procentowej rozumiane jest jako przybliżanie się do 0 różnicy między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach rynkowej stopy procentowej na skutek różnego stopnia elastyczności w procesie dopasowywania się różnych pozycji bilansowych do nowych stawek oprocentowania.

Nominalna stopa procentowa

Stopa procentowa nominalna a stopa procentowa realna Nominalna stopa procentowa to stopa procentowa nie uwzględniająca wzrostu cen, czyli inflacji (stopa ogłaszana w gazetach lub w witrynach banków).

Stopa procentowa - teoria i praktyka.

oficjalnych stopach procentowych (stopy dyskontowej, redyskontowej, lombardowej, referencyjnej) lub do oddziaływania na poziom rynkowych stóp procentowych poprzez operacje otwartego rynku .

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Jeżeli libor jest większy niż stopa procentowa uzgodniona w FRA, kupiec FRA musi wyrównać swojemu partnerowi różnicę między obiema stopami procentowymi.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Zmiany rynkowej stopy procentowej mogą doprowadzić do następujących efektów: kiedy pozycje aktywów i pasywów o stałym oprocentowaniu mogą dopasować się do zmiany rynkowej stopy procentowej tylko częściowo, powstaje luka między dochodami i wydatkami banku, co ma wpływ na rentowność banku;   kiedy zmiany rynkowej stopy procentowej maja wpływ nie tylko na niedopasowanie w oprocentowaniu pozycji ...

Efektywna roczna stopa procentowa

' Wzór ' Efektywna roczna stopa procentowa dana jest wzorem: <math>r_e=(1+i)^n-1\;</math></div> gdzie: <math>i</math>- to nominalna roczna stopa procentowa <math>n</math> -to liczba kapitalizacji odsetek w roku ' Uzasadnienie ' Przyjmijmy następujące oznaczenia: <math>I</math>-odsetki za cały okres trwania inwestycji <math>P</math>-kapitał początkowy <math>K</math>-wartość końcowa ...

Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa?

r = rr + ri + ry wzór na nominalną stopę procentową r - nominalna stopa procentowa, rr - realna stopa procentowa, ri - premia równa oczekiwanej inflacji, ry - premia od ryzyka rr = [(1 + r) / (1 + ri)] - 1 wzór na realną stopę procentową re = [1 + (r / m)]m - 1 wzór na efektywną stopę procentową Efektywna roczna stopa procentowa kredytu określa efektywny roczny koszt kredytu.

Wyjaśnić pojęcie stopy procentowej

r = f ( d, s, e, Ss, i, Ry, m, o, k ) r- nominalna stopa procentowa; s- podaż kapitału pożyczkowego; e- przeciętna dochodowość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorczość Ss- skłonność do oszczędzania; i- oczekiwana inflacja; Ry- premia od ryzyka; m- polityka monetarna; k- koniunktura gospodarcza; o- okres umorzenia długu; a- dolna granica stopy procentowej; a< r < e e= zysk netto*100/kapitał własny D= ( N*r*t )*100/360 D- kwota ...

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce

Podatek ten udaje się ściągnąć jedynie wtedy gdy inflacja jest nieoczekiwana, w przeciwnym razie nominalna stopa procentowa wzrośnie, a realna stopa procentowa pozostanie na niezmienionym poziomie.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Dla takich kontraktów konieczna jest dobra znajomość struktury czasowej stóp procentowych (termin na jaki zawierana jest transakcja oraz okres, którego dotyczy stopa procentowa).

Stopa procentowa

Inne czynniki mające wpływ na poziom stóp procentowych to: polityka banku centralnego, deficyt budżetowy, równowaga w handlu zagranicznym, aktywność gospodarcza.

Stopy procentowe

     Odpowiednio wpływając na poziom nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego NBP dąży do osiągnięcia poziomu stóp procentowych w gospodarce spójnego z realizacją założonego celu inflacyjnego.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. źródła finansowania opierają się na stałej stopie, a ich wykorzystanie na zmiennej lub odwrotnie; wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez któregoś z klientów, tzn.

Czym różni się realna stopa procentowa od nominalnej stopy proc.

  Nominalna stopa procentowa składa się z : czystej stopy procentowej , kosztu ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanej stopy przyszłej inflacji.

Polityka stóp procentowych

Stopa kredytu lombardowego nadal pełnić będzie funkcję stopy maksymalnej, określającej krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym, a zarazem stopy wyznaczającej ogólny kierunek zmian polityki pieniężnej.