Stop lutowniczy

Czytaj Dalej

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Stopień ryzyka stóp procentowych, jakiemu poddawany jest bank, może być w pewnym stopniu kontrolowany:   można dopasowywać aktywa z pasywami – angażować zasoby wrażliwe na stopy procentowe w takie aktywa , które także są wrażliwe na stopy procentowe.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Jeżeli libor jest większy niż stopa procentowa uzgodniona w FRA, kupiec FRA musi wyrównać swojemu partnerowi różnicę między obiema stopami procentowymi.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Dla takich kontraktów konieczna jest dobra znajomość struktury czasowej stóp procentowych (termin na jaki zawierana jest transakcja oraz okres, którego dotyczy stopa procentowa).

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Instrumentem bazowym (instrument pierwotny) są najczęściej: papiery wartościowe, indeksy giełdowe, stopy procentowe i waluta.

Stopa procentowa

Najważniejsze czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza to: - spodziewany dochód od zainwestowanego kapitału, - preferencje czasowe dla konsumpcji inwestycyjnej,stopień ryzyka, oczekiwana przyszła inflacja.

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Wstępną ocenę przedsięwzięć rozwojowych przeprowadzić można wykorzystując miernik prostej stopy zwrotu (zysku). Stopa zwrotu informuje jaką część nakładu stanowi roczny dochód.

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Mając to na uwadze można wykorzystać miernik prostej stopy zwrotu, obliczonej na bazie wielkości przeciętnych. Mierniki prostej stopy zwrotu pozwalają ocenić (w sposób uproszczony) opłacalność pojedynczych projektów inwestycyjnych oraz wybrać najbardziej opłacalny.

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Obliczenie IRR przebiega według następujących etapów: przygotowanie tabeli przepływów pieniężnych dla wszystkich lat objętych rachunkiem, przyjęcie jakiegoś poziomu stopy dyskontowej i obliczenie wartości zaktualizowanej (poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych dla przyjętego poziomu stopy dyskontowej), przeprowadzenie obliczeń dla wyższego poziomu stopy dyskontowej, jeśli otrzymana wartość zaktualizowana ...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu.

NPV oparta o stopę reinwestycji

Stopa reinwestycji to stopa procentowa określająca poziom rentowności osiąganej z tytułu bieżącego inwestowania osiąganych dodatnich przepływów pieniężnych.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

W przypadku zmiennej stopy oprocentowania wyróżnia się dwa obszary ryzyka : Stopa oprocentowania aktywów reaguje silniej niż stopa oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej Stopa oprocentowania aktywów reaguje słabiej niż stop oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej Do zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowej stopy procentowej wykorzystywane są ...

Stopy procentowe

Stopy rynku pieniężnego oddziałują na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, wpływając na decyzje gospodarstw domowych dotyczące oszczędności i konsumpcji oraz na decyzje przedsiębiorstw o inwestycjach.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

    Ryzyko zmiany stopy procentowej oznacza zagrożenie banku komercyjnego zmniejszeniem dochodów na skutek obniżenia stopy oprocentowania kredytów bądź zwiększenia wydatków przy wzroście stopy oprocentowania depozytów i lokat.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Są to: - stopa redyskontowa; - kontyngenty redyskonta; - wymagania jakościowe w stosunku do materiału wekslowego Stopa redyskontowa powinna być w zasadzie nieco niższa niż stopa, która się kształtuje na rynku pieniężnym.

Zarządzanie stopą procentową

Jeśli stopa okaże się niższa, różnicę wypłaca spółka bankowi, koszt takiej transkacji dla spółki odzwierciedlany w stopie oprocentowania uzgodnionej z bankiem. Jeśli rynkowa stopa % spadnie poniżej stopy opcji, opcja może nie zostać zrealizowana.