Step Pontyjski

Step Pontyjski

Step Pontyjski (t. Step Pontyjsko-Kaspijski) – region przyrodniczo-geograficzny na południu Wschodniej Europy, na granicy z Azją. Step Pontyjski rozciąga się na północnych wybrzeżach Morza Czarnego i Azowskiego, na obszarze na północ od Kaukazu i na północ od Morza Kaspijskiego. Zajmuje południową i wschodnią Ukrainę, południową część europejskiej Rosji i zachodnią część Kazachstanu. Stanowi...

Czytaj Dalej

"Stepy akermańskie"

 

Pierwsza zwrotka jest rozbudowaną metaforą porównawczą - autor podróż przez stepy porównuje do żeglugi. Podmiotem literackim jest podróżny. Zwrotka ta przedstawia piękno stepu. W drugiej odnajdujemy monolog udramatyzowany - kołysanie traw stepowych budzi u podróżującego obawę, nostalgię. Przedmiot...

Biomy kuli ziemskiej - Step

Step, czyli traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże...

Kości stępu

W skład stępu (tarsus; tarsos — oznaczał pierwotnie cały kościec stopy) wchodzi siedem kości. Są one ułożone w ten sposób, że z dwóch tylnych, kości skokowej i piętowej, pierwsza położona jest nie obok drugiej, lecz na drugiej, a cztery przednie, kość sześcienna i trzy kości klinowate, leżą...

Rozwój kości stępu

Kości stępu kostnieją każda z jednego punktu z wyjątkiem kości piętowej, która ma dodatkowy, nasadowy punkt kostnienia dla swego tylnego końca. Punkty kostnienia występują w następującym porządku: wpierw w kości piętowej w piątym — szóstym miesiącu życia płodowego, następnie w kości...

Staw poprzeczny stępu

Staw poprzeczny stępu (articulatio tarsi transversa). Staw skokowo-łódkowy i piętowo-sześcienny tworzą razem staw poprzeczny stępu, dawniej zwany stawem Choparta. Na grzbiecie stopy szczelina obu stawów biegnie esowato i poprzecznie do długiej osi stopy- Wypukłość przyśrodkowa jest skierowana do...

Azalia pontyjska

Odegrała szczególną rolę w hodowli nowych odmian rosnąca u nas dziko Azalia pontyjska (Rhododendron luteum).

Tętnice przyśrodkowe stępu

Tt. przyśrodkowe stępu (aa. tarseae mediales) są to 2—3 inałe naczynia odchodzące z przyśrodkowego obwodu t. grzbietowej stopy; rozgałęziają się one na przy-środkowym brzegu stopy i łączą z siecią kostki przyśrodkowej. Zaopatrują one poza tym skórę i szkielet brzegu przyśrodkowego...

Tętnica boczna stępu

T. boczna stępu (a. larsea lateralis) jest jedną z większych gałęzi. Pod ostrym kątem odchodzi ona z obwodu bocznego t. grzbietowej stopy nieco poniżej dolnego troczka prostowników; stąd przykryta prostownikiem krótkim palców kieruje się bocznie i do przodu w kierunku podstawy kości V śródstopia i...

Gałąź zatoki stępu

Gałąź zatoki stępu (ramus sinus tarsi) przenika przez zatokę stępu — kanał położony między kością skokową a piętową — i łączy się z t. piszczelową tylną lub z t. podeszwową przyśrodkową. Gałąź ta jest filogenetycznie ważna, silnie rozwinięta u ssaków i zarodków ludzkich. Często...

DUCH OD STEPU. Przygrawka do nowej poezji

DUCH OD STEPU. Przygrawka do nowej poezji, poemat J. B. Zaleskiego, powst. w Molsheim 1836, prwdr. w tomie Poezja, Paryż 1841, wyd. os. w Lipsku 1847, kilka wznów, do 1877. W szeregu luźno powiązanych wizji o bardzo nierównej wartości artyst. autor przedstawił własny rozwój duchowy, inspirowany przyrodą...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

 

W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i...

PONTYJSKA WOJNA CEZARA 47 p.n.e.

Po śmierci Mitrydatesa VI Wielkiego, króla Pontu (ok. 132-63) (patrz mitrydatesa wojny), Pompejusz Wielki (106-48), wódz rzymski na wschodzie, uznał Farnacesa II (wzmian. 63-47), syna Mitrydatesa, władcą królestwa bosporańskiego (Bosporus Cim-merius, na Krymie). W czasie walk zwolen­ników Pompejusza przeciw...

Złamanie kości stępu

złamanie kości stępu; najczęściej jest następstwem urazu bezpośredniego (uderzenie, skok z wysokości na nogi). Przeważnie uszkodzeniu ulegają kość skokowa i piętowa. Leczenie polega na nastawieniu złamania (zachowawczym lub operacyjnym) i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym stopy i goleni przez 8...

Stęp

1. część stawu skokowego znajdująca się między podudziem a śródstopiem.

2. najwolniejszychód konia, przy którym zwierzę stawiakażdą z nóg osobno, tak że słychać wyraźnie4 uderzenia kopyt. Przy tym równocześnie3 nogi dotykają ziemi, zaś czwarta znajdujesię w powietrzu. Jeśli koń rusza...

Neuropatia nerwu piszczelowego (Zespół kanału stępu)

Mianem Zespołu kanału stępu określa się ciasnotę kanału powodującą neu-ropatię nerwu piszczelowego lub jego rozgałęzień.

Neuropatia nerwu piszczelowego tylnego jest częstą przyczyną dolegliwości ze strony stopy i występuje częściej niż się wydaje (np. w złamaniach kości podudzia i stopy)...

Zespół cieśni kanału stępu

Definicja. Zespół ten, będący analogiem zespołu cieśni kanału nadgarstka, spowodowany jest uciskiem n. piszczelowego tylnego i jego gałęzi końcowych w obrębie kanału stępu, pokrytego troczkiem mm. zginaczy, powodując ich neuropatię. Izolowana neuro-patia n. podeszwowego przyśrodkowego spowodowana...