Stan wyjątkowy (album)

Stan wyjątkowy – trzeci album zespołu Grupa Operacyjna.

Czytaj Dalej

Stan wyjątkowy - podział kompetencji

(Zobacz załącznik, gdzie wszystko jest w tabelce) kompetencje Wojt ;burmistrz,prezydent miasta Starosta Wojewoda Kierowanie dzialaniami w czasie kleski zywiolowej 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego ...

Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności

SupIcmcntacja jest jedną z trzech głównych, obok zmiany sposobu żywienia i wzbogacania żywności, strategią racjonalizacji żywienia wykorzystywaną do zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych oraz do profilaktyki chorób cywilizacyjnych powstających na tle wadliwego żywienia. Suplementacja...

Trybunał Stanu

Skład ma charakter mieszany- prawno- społeczny, bo jedynie zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa członków Trybunału musi legitymować się kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska sędziego.

Trybunał Stanu

Wniosek taki rozpatruje sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej i jej stanowisko stanowi podstawę do podjęcia przez Sejm stosownej decyzji. W razie pociągnięcia do odpowiedzialności uchwała komisji stanowi akt oskarżenia.

Racja stanu

Racja stanu jako zjawisko polityczne i wartość polityczna pojawiła się w momencie powstania organizacji państwowej. Są różne definicje, które można podzielić na 3 grupy: określające rację stanu jako bezwzględną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające rację stanu...

Stany społeczne wg Webera

Położenie stanowe określa Weber następująco: w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych uwarunkowanego położenia klasowego, określamy położenie stanowe, jako typowy składnik losu życiowego ludzi, uwarunkowany przez pozytywną lub negatywną społeczną ocenę szacunku, wiążącą się z jakąś wspólną właściwością przysługującą wielu osobom.

Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

Jednak jest wiadome, że pamiątka paschy stanowi tło dla ostatniej paschy Jezusa, tak że późniejsza interpretacja Chrystusa jako baranka wielkanocnego miałaby historyczny punkt oparcia i może mieć znaczenie eksplikacji (wyjaśnienia).

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

Rozwarstwienie mieszkańców Lipiec :

- organista, młynarz : nie utorzsamiają się ze wsią, lekceważą chłopów, bliższa jest im kuktura miejska, żyją dostatnio, wieś patrzy na nich zawistnym okiem

- Boryna, wójt, kowal: zintegrowani z życiem wsi, wierni tradycjom wsi, mają duże gospodarstwa...

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny:

-Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

-podział kompetencji między unią a stanami

- władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

Zdefiniuj parametry stanu i ruchu zapasów magazynowych

• Parametry stanu zapasów:o Asortyment – zestawienie pozycji towarów będących przedmiotem obrotu magazynowego,o Poziom zapasów magazynowych – wielkość zapasu magazynowego dla każdego asortymentu,

• Parametry ruchu zapasów:o Charakterystyka dostaw i wydań – natężenie przepływu towarów przez magazyn,o...

Stany maniakalne i depresyjne

Stany depresyjne występują często na przemian ze stanami maniakalnymi. Są to głównie zaburzenia nastroju, choć występuj ą tu charakterystyczne rysy zachowania społecznego. Dlaczego ? Dlatego, że osoby o takim usposobieniu funkcjonują społecznie nie najlepiej. Niektórzy pacjenci są maniakalni lub...

Pamięć zależna od stanu

Bower pokazał, że informacje zapamiętane w nastroju pozytywnym są lepiej odtwarzane wtedy, kiedy jednostka znajduje się również w stanie pozytywnym.

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

E. H. Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. zorganizowania składników decydujących o jakości tożsamości jednostki. Są to: struktura A - rozproszenie i pomieszanie w obrębie Ja (diffusion/confusion), struktura B – swobodnie organizująca się całość (wholeness), która „oznacza takie...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a stan emocjonalny poszczególnych członków rodziny

We wszystkich etapach chorowania oraz leczenia, rodziny i pacjent przychodzą do mnie w staniesilnej ambiwalencji emocjonalnej.

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Aktualny stan badań

Niektórzy z badaczy definiuja NPM jako próbe „rozdzielania” ogromnych, biurokratycznych struktur na mniejsze, jako konkurencje pomiedzy róznymi instytucjami publicznymi oraz rywalizacje z sektorem prywatnym, a także zachęta do działań prorynkowych. Zdefiniowana w ten sposób NPM była główną ideą zarzadzania...

Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

Z punktu widzenia obiektywnego IN stanowi zawsze konieczny i logiczny element systemu wartości narodowej, trwały żywotny dla zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb narodu.

UJEMNY WPŁYW TV NA STAN ZDROWIA DZIECKA

Wpatrywanie w TV ujemnie wpływa na wzrok. Redukcja czasu na zabawy, gry ruchowe wpływa na występowanie różnych stanów chorobowych układu kostnego, wad postawy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. Zaburzenia przemiany materii; schorzenia alergiczne spowodowane przeciążeniem receptorów; zmiany w układzie...

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem kancelarii królewskiej dla spraw Księstwa stale przebywający u boku króla.

Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

Centralnym organem władzy i administracji była, odziedziczona po Księstwie Warszawskim, Rada Stanu. Różniła się ona jednak od swojej poprzedniczki w sposób znaczący, dzieli się bowiem na :

Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu (Rada Stanu).

Radę administracyjną

Zgromadzenie Ogólne pełniło te same funkcje...

Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB jest miarą zależności wyrażający stosunek wieku rozwojowego do kalendarzowego:

WSDB =

gdzie,

Xij – wiek rozwojowy i-tego osobnika wyznaczony za pomocą j-tego kryterium (np. morfologicznego, szkieletowego i in. ),

Xich – wiek kalendarzowy i-tego osobnika w...