Stalinizm

Stalinizm

Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina. Podstawowymi cechami stalinizmu były: Zazwyczaj przyjmuje się, że pełna wersja stalinizmu trwała od roku 1929 (pozbycie się z kierownictwa WKP(b) głównych oponentów Stalina) do roku 1953 (śmierć Stalina). Po 1953 system ten zaczął powoli ewoluować do socjalizmu...

Czytaj Dalej

Kult jednostki i cechy stalinizmu do 1953 r.

Stalinizm w jego skrajnej ideologicznie i ustrojowo formie wprowadził Mao Tse-tung (Mao Zedong) w Chinach w latach 1949-1976, E.

Hitleryzm i Stalinizm

Hitleryzm i stalinizm jako przykłady zorganizowanych dyktatur Hitleryzm i stalinizm były ideologiami, które odcisnęły wielkie piętno na życiu ludzkiej społeczności w XX wieku.

Stalinizm - Informacje Ogólne

Już w 1944 roku krymscy Tatarzy, buddyjscy Kałmukowie i cztery narodowości kaukaskie: Czeczeńcy, Inguszowie Stalinizm w Polsce rozwiną się na dużą skalę.

Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży

Narrator (mówiący o sobie: ja) staje się w tym utworze świadkiem oskarżenia stalinizmu, a nawet więcej: całego systemu komunistycznego (przecież tzw.

Stalinizm w Polsce

Dlatego też okres od zakończenia wojny, aż do śmierci "Wielkiego Wodza" nazywamy okresem stalinizmu, bądź też terroru stalinowskiego. Reasumując, okres stalinizmu odcisnął się głębokim piętnem na społeczeństwie polskim.

Stalinizm - najważniejsze informacje

Słowo Stalinizm wzięło się od pseudonimu jednego z rządzących Rosją na początku XX wieku. Za koniec stalinizmu uważa się wystąpienie Nikity Chruszczowa na XX zjeździe KPZR w 1956 roku, gdzie poddał on ostrej krytyce okres władzy Stalina.

Stalinizm radziecki

Walka Stalina z unitami i podporządkowanie po wojniepatriarchatowi moskiewskiemu wszystkich prawosławnych w krajach demokracji ludowej stanowiąosobną kartę dziejów, wszakże metody stalinizmu - również w niszczeniu Kościoła katolickiego - stosowanojeszcze długo po śmierci Stalina (zm.

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

Niemieckie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry były potwornymi wytworami dwóch odmian totalitaryzmu XX wieku - faszyzmu i stalinizmu.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Najczęściej mówi się o władcach, którzy niegodni są zaszczytu jaki ich spotkał, nadużywają władzy, a nieraz doprowadzają do takich kataklizmów w dziejach ludzkości jakim był faszyzm, hitleryzm i stalinizm.

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

Machina śmierci stworzona przez hitleryzm i stalinizm zmierzała do całkowitego wyniszczenia broniącego się człowieczeństwa.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Najczęściej mówi się o władcach, którzy niegodni są zaszczytu jaki ich spotkał, nadużywają władzy, a nieraz doprowadzają do takich kataklizmów w dziejach ludzkości jakim był faszyzm, hitleryzm i stalinizm.

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Utwór Orwella ma charakter uniwersalny - jest krytyką każdego systemu rządówtotalitarnych - hitleryzmu, stalinizmu czy komunizmu - które to rządy doprowadzają dozniewolenia człowieka, ograniczają jego indywidualizm i samodzielność, degradują systemwartości, zobojętniają na los drugiego człowieka.

Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku.

Dominowały dwie straszne i zniewalające ideologie: faszyzm i stalinizm. Literatura ta ma dla nas wartość dokumentu oskarżającego faszyzm i stalinizm.

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Kostylew nie poddał się otaczającemu go złu, nie uległ stalinizmowi, zachował swoją ludzką godność czyniąc się prawdziwym bohaterem.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

Totalitaryzm wojenny, stalinizm to czasy błędów i wypaczeń, które spowodowały, że zburzone zostały dotychczasowe systemy wartości.

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Za egzemplifikację tegoż ustroju zdecydowanie uważa się reżim hitlerowskich Niemiec, stalinizm w ZSRR i niektórych państw Europy Zachodniej (do 1956 r.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Najczęściej mówi się o władcach, którzy niegodni są zaszczytu jaki ich spotkał, nadużywają władzy, a nieraz doprowadzają do takich kataklizmów w dziejach ludzkości jakim był faszyzm, hitleryzm i stalinizm.