Średnia chronologiczna

Średnia chronologiczna – miara średnia szeregu czasowego, zmodyfikowana postać średniej arytmetycznej, stosowana dla szeregów momentów, tzn. do wyznaczania przeciętnego poziomu zjawiska obserwowanego w różnych momentach czasu. Średnią chronologiczną liczb nazywamy liczbę taką, że:

Czytaj Dalej

Tablica chronologiczna

Około r. 1000 przed Chr. ludy aryjskie osiedlają się na półwyspie hiszpańskim, włoskim i bałkańskim, a jednocześnie trzymają swe dawniejsze siedziby w północnych Indiach; Knossos leży już w gruzach, a świetne czasy Egiptu za Tutmozisa III, Amenofisa III i Ramzesa II minęły jakieś trzy lub cztery...

Średnia

Charakterystyka

Średnia - termin ten ma w statystyce dwa pokrewne znaczenia:

Średnia z próby, Wartość oczekiwana zmiennej losowej (wartość średnia w populacji);

Średnia jest najpopularniejszą miarą tendencji centralnej (oprócz średnich klasycznych istnieją także mediana i modalna). Informuje o...

Średnia geometryczna

Charakterystyka

Średnia geometryczna jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n wartości zmiennej:

<mathG \sqrt[1]{x_1*x_2*...*x_n} \sqrt[2]{\prod_{i=1}^n x_i}</math

Gdy wartości zmiennej występują z różną częstością, wówczas stosuje się wzór ważony na średnią geometryczną:

<mathG...

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

(najważniejsze ustawy są parlamentu) Inkorporacja może być dokonana przez podmiot oficjalny, ktoś kto ma kompetencje prawodawcze lub przez osobą fizyczną (każdy obywatel)-prywatny wydawca, który decyduje czy to będzie inkorporacja ze względu na kryterium chronologiczne lub rzeczowe.

Średnia Akademia - Arkezylaos z Pitane

Wraz ze scholarchatem następcy Kratesa, Arkezylaosa (ur. w roku 315 przedChrystusem) Akademię Platońską opanowuje nowy sceptyczny duch, którycechuje okres nazywany Średnią Akademią.

Filozofowie Średniej Akademii, nawiązując do Platona twierdzą, żeo świecie zewnętrznym człowiek może mieć tylko...

ŚREDNIA RUCHOMA

Średnia arytmetyczna kolejnych wyrazów —> szeregu czasowego o stałejpodstawie. Dla nieparzystej liczby wyrazów wartości ś. są przypisywane wyrazomśrodkowym, natomiast dla parzystej liczby wyrazów wartości ś. są uśredniane(centrowane) dla dwóch wyrazów...

KSIĘGOWOŚĆ

Zapisów na tych kontach dokonuje się w porządku systematycznym wynikającym z ich treści ekonomicznej i zarazem w układzie chronologicznym.

ZAPISY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zapisów księgowych (zdarzeń), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.

Transport w Polsce

 

TRANSPORT.Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polski krzyżują się szlaki tranzytowe wiodące z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej i w kierunku Azji Wschodniej oraz...

Urlopy, wydajność pracy

1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

Wymiary urlopu:

20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

Tytuły ukończenia:

-Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

-Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

-Śerdnia szkoła...

Pozytywizm

Fabuła: zazwyczaj jeden wątek;wydarzenia ukazywane chronologicznie, zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym Narrator:ocenia sytuację i na jej kanwie wypowiada hasła ideowe;nakazuje pewne jednoznaczne postawy;poucza poprzez komentarz do sytuacji;zwraca się do czytelnika w formie nakazowej

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Powyższe wydarzenia nie są opisywane chronologicznie, wynikają one z rozmów, a więc przeplatają się, bowiem raz Stroop podejmuje temat dzieciństwa, potem epizod wojenny, znów wraca w czasy młodości - i tak trwa dialog.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

W chronologicznym porządku są to, pominąwszy jedną mniej ważną, Ajas, Antygona, Król Edyp, Elektra, Filoktet, Edyp w Kolonos.

HISTORIA LITERATURY - Barok

w pewnej mierze rehabilitowany w ostatnich dziesiątkach lat, chronologicznie należy już do początków doby stanisławowskiej.

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

W dziedzinie liryki najświetniejszym utworem klasycystycz-nym jest Mickiewicza Oda do młodości, napisana, przypomnijmy, przed ukazaniem się pierwszego tomu Poezyj, a więc i chronologicznie należąca do okresu klasycyzmu, a prawidłami poetyki, których trzymał się poeta, uzasadniająca wymienienie utworu na zakończenie rozdziału o klasycyzmie polskim.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Granice chronologiczne pomiędzy renesansem i barokiem nie są łatwe do ustalenia.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Wspomnień tych nikt nie układa w ciąg przyczynowo--skutkowy czy chronologiczny.

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Uszeregowanie zdarzeń najczęściej bywa chronologiczne, ale występują też — np.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie wyznaczają niekiedy daty wydarzeń istotnych w dziejach danej zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica między romantyzmem a pozytywizmem), kiedy...