Sprawozdanie finansowe

Czytaj Dalej

Sprawozdanie finansowe

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na treść jeszcze nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego, to powinna ona sprawozdanie to odpowiednio zmienić, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić o tym biegłego rewidenta, który ...

ISTOTNOŚĆ W BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Poziom istotności wyznacza maksymalny dopuszczalny błąd w rocznym sprawozdaniu finansowym, którego przekroczenie mogłoby spowodować: 1) fałszywą interpretację rocznego sprawozdania finansowego przez użytkowników; 2) odmowę wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń odnośnie do rocznego sprawozdania finansowego.

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych

Raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta musi zawierać stwierdzenie, że został przeprowadzony zgodnie z GAASs, oraz następujące informacje dotyczące; - potwierdzenia, że sprawozdania finansowe, o których mowa w raporcie, zostały poddane badaniu; - wyjaśnienia, że za sprawozdania finansowe odpowiada zarząd korporacji, natomiast biegły rewident - odpowiednio - za wyrażenie opini na temat tych sprawozdań, opartych na ich zbadaniu; - ...

Badanie sprawozdań finansowych

Raport biegłego rewidenta powinien zawierać: ogólną charakterystykę jednostki gospodarczej stwierdzenie faktu uzyskania potrzebnych informacji i wyjaśnień, ewentualnie charakterystykę istotnych elementów sprawozdania, przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, ze wskazaniem na istotne zjawiska negatywne wpływające na tę sytuację, zwłaszcza zagrażające zasadzie komunikacji w stosunku do poprzedniego okresu ...

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Analogiczne wymagania co do zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego odnoszą się również do zatwierdzenia łącznego rocznego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

MSSF a także krajowe standardy rachunkowości rozróżniają trzy rodzaje takich inwestycji jednostki kontrolowane przez jednostkę sprawozdawczą (zależne) jednostki kontrolowane wspólnie przez jednostkę sprawozdawczą oraz przez jeden lub kilka innych podmiotów (wspólne przedsięwzięcia) jednostki, które choć nie są kontrolowane ani współkontrolowane, są jednak pod jej istotnym wpływem (jednostki stowarzyszone) Cele, zakres i metody sporządzania Skonsolidowane ...

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jednostki obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do właściwego urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a ponadto - z dołączonym zeznaniem o ostatniej wysokości dochodów, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a spółki kapitałowe - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie ...

Sprawozdanie finansowe

W skład sprawozdania finansowego zalicza się : bilans rachunek zysków i strat informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W łącznym sprawozdaniu finansowym, będącym sumą sprawozdań jednostki oraz sprawozdań poszczególnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, wyłącza się odpowiednio: aktywa i fundusze wydzielone; wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze; przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) lub między jej oddziałami (zakładami); wynik finansowy operacji ...

OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kierownik jednostki gospodarczej, która zobowiązana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości do corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych, powinien w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania złożyć do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów ...

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

64 ustawy o rachunkowości podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: banków oraz zakładów ubezpieczeń, jednostek działających na podstawie przepisów o: publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, spółek akcyjnych, pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły dwa z trzech ...

Przydatność MSR dla użytkowników sprawozdań finansowych

Sytuację rozwiązują Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wg których muszą sporządzać swoje sprawozdanie m. Łatwiej jest porównać sprawozdania finansowe, które są przygotowane według tych samych zasad.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe odnoszące się do grupy kapitałowej i powstające w drodze łączenia sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów wchodzących w skład tej grupy. nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

Zawartość W informacji dodatkowej można zamieścić takie dane jak: Objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania spra­wozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentual­nych zmian w stosunku do roku poprzedzającego: omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji), aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i ...

BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

przedstawione przez jednostkę jest zgodne z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości i przekazuje we wszystkich istotnych aspektach rzetelny i jasny obraz jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy (w zasadzie koniec roku obrotowego) oraz wyniku finansowego - w zasadzie za rok obrotowy - przy uwzględnieniu wiedzy posiadanej na dzień zakończenia badania.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych.

Badanie sprawozdania finansowego

Sporządzenie wniosków z badania - końcowym etapem rewizji jest sporządzenie wniosków z badania w postaci opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raportu, w którym w sposób szczegółowy zostają omówione zagadnienia związane z badaniem ksiąg, poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego.

Metody inwentaryzacji , sprawozdanie finansowe

Składniki sprawozdania finansowego : 1. We wprowadzeniu opisuje się przyjęte przez jednostkę zasady w tym metody wyceny A i P i sporządzania sprawozdania finansowego.

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Charakterystyka Ogłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w " Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze Spółdzielczym".

BADANIE POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rewizja pozycji sprawozdania finansowego, weryfikacja pozycji sprawozdania finansowego, polega na sprawdzeniu prezentowanej w badanym sprawozdaniu finansowym pozycji w zakresie jej rodzaju i wartości przez porównanie stanu pożądanego pozycji ze stanem rzeczywistym oraz ocenę charakteru i wartości ujawnionych różnic pomiędzy nimi.