Sprawności zuchowe

Czytaj Dalej

Motywacja a sprawność działania

 

Wielu ludzi zauważa, że wtedy, gdy im na czymś szczególnie zależy, potrafią wykonać rzeczy, których w innych warunkach nie byliby w stanie zrobić, że w tej sytuacji ich inteligencja okazuje się bardziej efektywna, że przychodzą im do głowy liczne pomysły, że lepiej spostrzegają i rozumieją, co...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Rozważa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty to roztropność, umiarkowanie, męstwo...

Ocena sprawności rozwoju mowy

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Klasyfikacja sposobów posługiwania się ciałem w uzależnieniu od sprawności

Sposoby te mogą być klasyfikowane ze względu na ich sprawność, ze względu na wynik tresury. Tresura — niczym konstruowanie maszyny — jest poszukiwaniem i nabywaniem sprawności. Tutaj chodzi o sprawność człowieka. Sposoby posługiwa-nia się ciałem są zatem ludzkimi normami stosowanymi do tresury ludzi...

Co rozumiesz pod pojęciem sprawności fizycznej?

Sprawność fizyczna jest złożona właściwością człowieka np. wg Przewędy jest to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu.

Sprawność fizyczną należy rozumieć jako zintegrowany zespół trzech właściwości...

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

1.bieg na dystansie 50m,

2.skok w dal z...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej. Uwagi ogólne

Pojęcie rewalidacji odnieść można do różnych sfer funkcjonowania czło­wieka, a działania rewalidacyjne prowadzić z wykorzystywaniem różnych koncepcji teoretycznych.

Obuchowska (1991) zwraca uwagę, że rewalidację charakteryzują dwa podejścia: realizujące, związane z oddziaływaniem na czynności...

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

Metody praktyczne i ich wykorzystywanie w rozwijaniu umiejętności i sprawności

Praktyczne:

-metody realizacji zajęć wyrównawczych;

-metody ćwiczeniowe;

Jak utrzymać sprawność fizyczną w kosmosie?

Podczas długich misji kosmicznych astronauci muszą regularnie ćwiczyć, aby zapobiec stopnio­wemu zanikowi mięśni i kości. Ich dieta musi być starannie skomponowana. Pionierzy lotów kos­micznych skarżyli się często na niską jakość poży­wienia, które otrzymywali. Większość miała formę pasty...

Od czego zależy sprawność fizyczna?

Ludzkie ciało można porównać do skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania - właściwej diety i regularnych ćwiczeń fizycznych. Setki tysięcy lat temu nasi przodkowie całymi dniami poszukiwali orzechów i owoców, polowali w celu zdobycia mięsa i...

Jak ocenić sprawność fizyczną?

Ludzie, którzy przez pewien czas nie uprawiali sportu, albo których cechuje niski poziom sprawności fizycznej, zanim przystąpią do regularnych ćwiczeń, powinni poprosić o poradę lekarza. Być może niezbędne okaże się zbadanie ich ogólnego stanu zdrowia. Rytm bicia serca jest doskonałym...

Jakie są przyczyny niesprawności kierowania przez państwo?

 

Na przeszkodzie skuteczności planowania ogólnogospodarczego pojawiły się w praktyce ograniczenia techniczne, poznawcze, informacyjne i emocjonalne. Ograniczenia techniczne są związane z faktem, że liczba wytwarzanych produktów w zależności od wielkości kraj waha się od kilku do kilkudziesięciu...

Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

 

Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

Sprawność

Sprawność jest pojęciem wieloznacznym. Technicznie oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Trudno taką definicję zastosować do pracy menedżera. Zdaniem Kotarbiński|T. Kotarbińskiego w sensie uniwersalnym pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność...

Sprawności

(1) zob. nawyki. (2) Zachodnia scholastyka nazywa łaskę uświęcającą sprawnością stworzoną, ale nadprzyrodzoną, ponieważ (a) przemienia ona naszą duszę i jej całkiem naturalne uzdolnienia, (b) wspiera te cnoty teologalne, które przewyższają nasze naturalne władze.

Zob. cnota, cnoty teologalne...

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Wstęp Instytucjami, które działają na ryku finansowym, lecz nie prowadzą działalności zastrzeżonej dla instytucji kredytowych (banków i parabanków), są instytucje finansowe. Instytucje finansowe nie są zatem uprawnione do prowadzenia działalności depozytowej i wykonywania innych czynności „rdzennie bankowych”. Podobnie jak instytucje kredytowe, również instytucje finansowe zdefiniowane są poprzez zakreślenie obszaru ich działalności, czyli wskazanie rodzajów ...

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna

Edukacja zdrowotna. Sprawność fizyczna w życiu człowieka. "W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia się wydolności fizycznej. W tej sytuacji dla ludzi, nawet umiarkowane wysiłki fizyczne związane z pracą zawodową i codziennym życiem, sięgać będą niejednokrotnie granic ich tolerancji, powodując zmęczenie i spadek ogólnej aktywności życiowej" . Sprawność fizyczna jest ...

Wpływ treningu lekkoatletycznego na sprawność dzieci.

Praca na powyższy temat, w załączniku wykresy. Życzę miłego korzystania I. Wstęp II. Materiał i metoda badań 2.1. Materiał badań 2.2. Metody badań 2.2.1. Pomiary biometryczne 2.2.2. Test sprawności fizycznej - ?Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej" i Test ?Coopera" 2.3. Charakterystyka środowiska 2.4. Sposób opracowania materiału III. Wyniki badań i ich analiza 3.1. Charakterystyka rozwoju fizycznego badanych chłopców 3.2. Charakterystyka rozwoju sprawności ...