Sprawności zuchowe

Sprawności zuchowe - odpowiednik sprawności harcerskich, zdobywany przez zuchy. Są wyrazem zdobytej wiedzy i umiejętności w danym zakresie. W przeciwieństwie do sprawności harcerskich, są zdobywane głównie w sposób zespołowy. Celem ich wprowadzenia była potrzeba wspomagania rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i duchowego zuchów. Ponadto, umożliwiają poszukiwanie nowych zainteresowań i...

Czytaj Dalej

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Problemy życiowe osób w starszym wieku i możliwości ich rozwiązywania

Na temat problemów życiowych doświadczanych przez ludzi w star­szym wieku napisano już bardzo wiele. W tym miejscu nie jestem w stanie szczegółowo omówić całości tej problematyki. Ograniczę się zatem do wska­zania i krótkiego scharakteryzowania tych problemów, które najczęściej wy­mieniane są w różnych...

Charakterystyka dyslali

Charakterystyka dyslalii Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie; lalia - mowa) to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy. Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych. Inną definicje przedstawia Genowefa Demelowa: dyslalia to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal ...

Analiza i sporządzenie opisu zawodu Pedagogika pracy

Zaoczne studia magisterskie Wydział: Nauka o wychowaniu Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna Przedmiot: Pedagogika Pracy ĆWICZENIE 1 Temat: Analiza i sporządzenie opisu zawodu Dyspozycje: 1. Sprecyzuj określenie opis zawodu i wskaż podstawowe elementy składowe opisu zawodu. 2. Dokonaj analizy opisu zawodu, dla zawodu z klasyfikacji szkolnej. 3. Dokonaj analizy zawodu z klasyfikacji gospodarczej 4. Sporządź uproszczony opis zawodu, dla ...

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna

Edukacja zdrowotna. Sprawność fizyczna w życiu człowieka. "W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia się wydolności fizycznej. W tej sytuacji dla ludzi, nawet umiarkowane wysiłki fizyczne związane z pracą zawodową i codziennym życiem, sięgać będą niejednokrotnie granic ich tolerancji, powodując zmęczenie i spadek ogólnej aktywności życiowej" . Sprawność fizyczna jest ...

Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

Aklimatyzacja

Ludzie wychowani w tropiku lepiej znoszą upały niż wychowani w klimacie umiarkowanym, a ludzie z okolic koła polarnego lepiej znoszą mrozy i oziębianie niż ludzie wychowani w ciepłych strefach. Mówimy, że są oni zaadaptowani do swoje-

go klimatu, czyli zaaklimatyzowani. Zamieszkanie w innej strefie...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Rozważa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty to roztropność, umiarkowanie, męstwo...

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Klasyfikacja sposobów posługiwania się ciałem w uzależnieniu od sprawności

Sposoby te mogą być klasyfikowane ze względu na ich sprawność, ze względu na wynik tresury. Tresura — niczym konstruowanie maszyny — jest poszukiwaniem i nabywaniem sprawności. Tutaj chodzi o sprawność człowieka. Sposoby posługiwa-nia się ciałem są zatem ludzkimi normami stosowanymi do tresury ludzi...

Co rozumiesz pod pojęciem sprawności fizycznej?

Sprawność fizyczna jest złożona właściwością człowieka np. wg Przewędy jest to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu.

Sprawność fizyczną należy rozumieć jako zintegrowany zespół trzech właściwości...

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

1.bieg na dystansie 50m,

2.skok w dal z...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Osobna grupa niesprawności ruchowych powiązana jest z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), definiowanym jako „przewlekłe niepostepujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwła­szcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w wyniku uszkodzeń mózgu iv okresie...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej. Uwagi ogólne

Pojęcie rewalidacji odnieść można do różnych sfer funkcjonowania czło­wieka, a działania rewalidacyjne prowadzić z wykorzystywaniem różnych koncepcji teoretycznych.

Obuchowska (1991) zwraca uwagę, że rewalidację charakteryzują dwa podejścia: realizujące, związane z oddziaływaniem na czynności...

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

Jak ocenić sprawność fizyczną?

Ludzie, którzy przez pewien czas nie uprawiali sportu, albo których cechuje niski poziom sprawności fizycznej, zanim przystąpią do regularnych ćwiczeń, powinni poprosić o poradę lekarza. Być może niezbędne okaże się zbadanie ich ogólnego stanu zdrowia. Rytm bicia serca jest doskonałym...

Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

 

Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

<table width"100%" border"1"

<tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

Sprawność

Sprawność jest pojęciem wieloznacznym. Technicznie oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Trudno taką definicję zastosować do pracy menedżera. Zdaniem Kotarbiński|T. Kotarbińskiego w sensie uniwersalnym pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność...

DZIECKO - ROZWÓJ

Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...