Sprawdzanie

Czytaj Dalej

Funkcje sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia

Poprzez sprawdzanie osiągnięć szkolnych W. Sprawdzanie osiągnięć dokonywane na różnych etapach kształcenia może pełnić różne funkcje.

SPRAWDZANIE

  SPRAWDZANIE ang. Sprawdzanie zalicza się do rozumowania redukcyjnego, gdzie do racji niepewnej dobiera się następstwo, którego prawdzi­wość jest pewna.

Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych

a) sprawdzanie – obejmuje czynności gromadzenia i scalania informacji o uczniach i klasie przy pomocy różnych środków, jego efektem jest rozpoznanie osiągnięć ucznia b) ocenianie – jest to proces, ma charakter ciągły i systematyczny c) ocenianie ciągłe d) ocenianie jednorazowe : zewnętrzne – matura e) ocenianie kształtujące – opiera się na informacjach zebranych przed rozpoczęciem nauki, do planowania przyszłego kształcenia f) ...

Formy i metody sprawdzania (kontroli)

: ustne sprawdzanie wiadomości, prace pisemne, prace praktyczne, posługiwanie się książką, obserwacja, 2) metody tekstowe: testy luk, które wymagają od ucznia uzupełnienia w zadaniu brakujących słów, co stwarza konieczność przypomnienia sobie właściwej odpowiedzi, testy wyboru, które dają możliwość opowiedzenia się za jednym (lub kilkoma) z wymienionych wariantów odpowiedzi, testy ...

Sprawdzanie zadania domowego zleconego przez terapeutę indywidualnego

Jak w innych terapiach behawioralnych, tak i tutaj terapeuta musi pamiętać o tym, żeby zawsze sprawdzać zlecone zadania domowe.

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - II FAZA – SPRAWDZANIE TEORII WSZECHMOCNYCH MEDIÓW

- od lat 30 – 60 XX w.

- środki masowe ustępują innym sposobom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw w zachowaniu

Teoria ograniczonego wpływu

Recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna

Interpretacja treści przekazów medialnych, jest różna u...

Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

Metody kontroli i oceny:

- konwencjonalne:

- obserwacja ucznia

- kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś)

- kontrola ustna

- kontrola pisemna

- niekonwencjonalne:

- testy:

- ...otwarte (zadanie, rozprawka itp.)

- ...krótkiej odpowiedzi (zadania z luką itp.)

- ...zamknięte (wielokrotnego...

Co sprawdzamy przy zakupie żywności?

Odważniki używane przy ważeniu żywności są okresowo sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane. Sprawdzane są również warunki składowania i przechowywania artykułów spożywczych, w tym temperatura.

Jak sprawdzać i poprawiać prace pisemne uczniów z dysortografią?

Także ten sposób w odniesieniu do dzieci dysortograficznych budzi wątpliwości i nie sprawdza się, bo poprzez uważne przyglądanie się dziecka wyrazom, może dojść do utrwalenia się w jego świadomości nieprawidłowego zapisu, a na dodatek dziecko przejawia czasem tak duży zakres trudności, żc odszukanie przez nic wyrazu źle zapisanego jest praktycznie niemożliwe każde słowo musiałoby ono sprawdzić w słowniku (Polański 1995, Nowak 1993).

Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...