Spółgłoska szczelinowa krtaniowa dźwięczna

Czytaj Dalej

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

wargowe:

-dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

-wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

    2.  przedniojęzykowe

-zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

-dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Sposób artykulacji spółgłosek

r e)boczne-czubek języka zwiera się z górnymi zębami lub dziąsłami f)szczelinowe-f,v,s,z,ś,ź,x,y -zwarto szczelinowe-zajmują pozycję pośrednią pomiędzy szczelinowymi a zwartymi np.

Mowa bezdźwięczna

Ubezdźwięcznienie, nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie. Wymianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny lub jak brzmią ich bezdźwięczne odpowiedniki. Przyczyną są niedokształcenia słuchu fonematycznego, zaburzenia słuchu, trudności...

Cześć krtaniowa gardła

W ścianie przedniej zachyłka biegnie skośnie ku dołowi i przyśrodkowo niewielki fałd błony śluzowej zwany fałdem nerwu krtaniowego (plica nerci laryngei); fałd ten jest wywołany przebiegiem gałęzi wewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (od n.

Więzadła kieszonki krtaniowej

Więzadło kieszonki krtaniowej leży obustronnie na brzegu dolnym górnego stożka, podobnie jak więzadło głosowe na górnej granicy dolnego stożka.

Fałdy kieszonki krtaniowej

kieszonki krtaniowej) i gruczoły krtaniowe.

Kieszonka krtaniowa

Kieszonka krtaniowa (venlriculus laryngis) jest to podłużna wypustka boczna błony śluzowej, do której szczelinowate wejście leży obustronnie między fałdem kieszonki krtaniowej i fałdem głosowym.

Gruczoły krtaniowe

Gruczoły krtaniowe (glandulae laryngeae) są bardzo liczne; występują one wszędzie w błonie śluzowej z wyjątkiem warg głosowych.

Mięsień kieszonki krtaniowej

Według Goerttlera część włókien tego mięśnia odchodzi z wierzchołka chrząstki nalewkowatej i biegnąc do przodu kończy się na więzadle kieszonki krtaniowej, w błonie czworokątnej oraz w ścianie kieszonki krtaniowej, podobnie jak włókna m.

Tętnica tarczowa dolna i nerw krtaniowy wsteczny

Stosunki anatomiczne wskazują bowiem, że w celu uniknięcia uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego, które prowadzi do jednostronnego niedowładu mięśni krtani wyrażającego się nagłym wystąpieniem chrypki, tętnicę tarczową dolną należy podwiązywać możliwie daleko bocznie, w pobliżu guzka tętnicy szyjnej, w miejscu, gdzie przebija ona blaszkę przedkręgową powięzi szyjnej.

Kołosz szczelinowy

Wygląd: długość 0,8-1,4 cm. Brązowy pająk z ciemnym, jasno obwiedzionym rysunkiem na odwłoku.

Tryb życia i środowisko: dzień spędza ukryty pod korą, w szczelinie drzewnej lub między leżącym drewnem. Staje się aktywny dopiero wraz z zapadnięciem zmroku.  

Występowanie: niemal cała Europa...

Co to jest mikrosko­powa lampa szczelinowa?

Jeśli okulista musi przeprowadzić szczegółowe badanie przedniej części rogówki, przedniej komo­ry oka lub źrenicy, potrzebna mu jest mikrosko­powa lampa szczelinowa. Mikro­skopowa lampa szczelinowa jest używana razem z innym urządzeniem - tonometrem, w celu prze­prowadzenia pomiaru ciśnienia w oku.

Tętnica krtaniowa górna

krtaniowa dolna (z t. krtaniowa górna gałązkami swymi, naczyniem wstępującym i zstępującym zaopatruje znaczną większość krtani, począwszy od nagłośni. Pod błoną śluzową części krtaniowej gardła na m.

Tętnica krtaniowa dolna

krtaniowego dolnego, który leży po jej stronie przyśrodkowej.

Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

głoski dźwięczne i bezdźwięczne; kontrastujące głoski, które różnią się między sobą jedną z podstawowych cech dystynktywnych, jaką jest dźwięczność. Do opozycyjnych par tych głosek w języku polskim należą: p — b, f — w, t — d, s — z, c — dz, k — g, ś — ź, sz — ż, cz — dż, ć - dź oraz...

Głoski szczelinowe

głoski szczelinowe; głoski w języku polskim, które odpowiadają jednemu z kryteriów podziału, jakim jest stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych.

Aloha szczelinowa

Popularny protokół losowego dostępu do wspólnego kanału radiowego w sposób rywali- zacyjny. Radiowa stacja bazowa zapewnia sygnały synchronizacji dla terminali, które mogą wysyłać swoje dane w kolejnych szczelinach ramki. Występujące kolizje (nakładanie się danych w tej samej szczelinie czasowej...

Na czym polega zjawisko określane jako mowa bezdźwięczna?

Pięć pierwszych par opozycyjnych tworzą spółgłoski zwarte, trzy następne pary spółgłoski zwartoszczelinowe i pozostałe pięć par - spółgłoski szczelinowe.

W jaki sposób mogą być realizowane spółgłoski dźwięczne?

Mowa bezdźwięczna występuje przeważnie w postaci:

1.    p a r a l a l i i (substytucji dźwięku) zamiast spółgłosek dźwięcznych wymawiane są odpowiednie bezdźwięczne»

2.    m o g i l a l i i (elizji dźwięku) - opuszczane są odpowiednie głoski dźwięczne,

3.    de form a cj i spółgłoski...

Jakie są przyczyny mowy bezdźwięcznej?

1.    Nicdokształccnie słuchu fonematycznego.

2.    Zaburzenia słuchu (niedosłuch).

3.    Trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady. Zakłócona jest praca mięśni przywodzących i napinających wiązadła głosowe, warunkujących ich drgania.

4.    Niedokształcenie...