Społeczny dowód słuszności

Społeczny dowód słuszności - zasada, według której człowiek, nie wiedząc, jaka decyzja lub jaki pogląd jest słuszny (co może zależeć od różnych czynników), podejmuje decyzje lub przyjmuje poglądy takie same, jak większość grupy. Innymi słowy uważamy, że jakieś zachowanie jest poprawne wtedy, gdy widzimy innych ludzi którzy tak właśnie się...

Czytaj Dalej

Polityka spoleczna

Polityka społeczna: - dziedzina wiedzy społecznej powstała w latach międzywojennych, zajmująca się badaniem stopnia realizacji celu rozwoju społeczno- gospodarczego jakim jest stałe polepszenie warunków bytu materialnego i podnoszenie poziomu kulturalnego społeczeństwa, a więc wszystkimi stronami działalności gospodarczej, społecznej i politycznej wiążącymi się z możliwością pełnego, wszechstronnego rozwoju człowieka. - świadoma działalność państwa polegająca ...

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

1,Z jakiego języka pochodzi i co oznacza pedagogika. Pedagogika – nazwa została utworzona z wyrazu greckiego paidagogos (pais – chłopiec, ago – prowadzę) – pierwotnie termin ten obejmował wszystkie czynności związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem dzieci – nowożytnym jej twórcą był Jan Amos Komeński. Tradycyjnie pedagogika była nauką o wychowaniu dzieci. 2,Czym się zajmuje pedagogika. Pedagogika bada wszelkie zjawiska wychowawcze odnoszące się tak do dzieci,

Dynamika ruchów społecznych

Ruchy społeczne rodzą się, rozwijają, odnoszą sukcesy lub porażki, ale w końcu rozpadają się i zanikają. Każdy ruch społeczny przechodzi, w krótszym lub dłuższym okresie, pewną „karierę". Można w niej wyróżnić charakterystyczne stadia. Amerykański socjolog Neil Smelser skupił uwagę na okresie...

Więź społeczna w grupie

Na wstępie mojej pracy postaram się wytłumaczyć pojęcie więzi społecznej. Otóż więź społeczna to ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. Więź łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na świadomości przynależności do grupy, wspólnocie wartości i interesów, przekładaniu interesów grupy nad swoje własne, identyfikacji działań i przekonań z działaniami i przekonaniami grupy, co jest efektem ...

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Twórcy teorii i jej korzenie konceptualne Teoria interakcjonizmu symbolicznego należy do szerszego paradygmatu tzw. socjologii interpretatywnej , nawiązującej do tradycji socjologii humanistycznej. Obok teorii strukturalno - funkcjonalnej i teorii konfliktu uznawana jest za główną teorię socjologiczną XX w. Teoria ta zakłada, że rzeczywistość społeczna wyłania się z interakcji - oddziaływań wzajemnych między jednostkami i zbiorowościami, kształtowanych przez znaczenie ...

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Twórcy teorii i jej korzenie konceptualne Teoria interakcjonizmu symbolicznego należy do szerszego paradygmatu tzw. socjologii interpretatywnej , nawiązującej do tradycji socjologii humanistycznej. Obok teorii strukturalno - funkcjonalnej i teorii konfliktu uznawana jest za główną teorię socjologiczną XX w. Teoria ta zakłada, że rzeczywistość społeczna wyłania się z interakcji - oddziaływań wzajemnych między jednostkami i zbiorowościami, kształtowanych przez znaczenie ...

Polityka społeczna

PATOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Pozycje społecznei role społeczne mogą polegać bardzo łatwo różnym patologiomNajczęstrzymi wskaźnikami patologicznego zachowania są: 1 przerost więzi nieformalnych nad formalnymi ( kliki, korupcja i tłumienie krytyki) 2 wadliwośc w systemie selekcji i awansów. Nie uwzględnianie kompetencji w awansach, zły dobór pracowników. Drogą awansu powinno być podnoszenie swoich kwalifikacji. 3 Nieprawidłowy rozkład kar i nagród. Przewaga ...

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

Teorie nierówności społecznej

Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na teren nauki, najpierw filozofii, a później nauk społecznych. Powszechność i dotkliwość nierówności społecznych wyzwalała od najdawniejszych czasów dążenie do wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Socjologia...

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

DZIAŁANIE SPOŁECZNE - Określa się jako intencjonalną aktywność podejmowaną przez człowieka w celu modyfikacji i polepszenia sytuacji. Działanie społeczne pojmuje się najczęściej jako:

strukturowanie teraźniejszości przez przyszłość, nadawanie sensu antycypacji;

samoregulujący się...

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych? Odp. Fizykaliści 2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach … Odp. Holbacha XVIII w – człowiek pojmowany skrajnie materialistycznie, (łatwiej przewidzieć jak zachowa się maszyna, człowiek jest całkowicie podległy przyrodzie) 3. A. Comt wyróżnił trzy fazy w dziejach kultury ludzkiej są to … Odp. - religia (ludzie ...

Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej

2. PRZEDMIOT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ. 1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej: Przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej jest każda jednostka niedosto¬sowana społecznie i zagrożona w rozwoju społeczno-moralnym. Szczególnie jednak pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się dziećmi i młodzieżą, która znalazła się w utrudnionych warunkach rozwojowych i która na skutek tego wymaga specjalnej pomocy wychowawczej i opiekuńczej w dostosowaniu się do wymagań społecznych i ...

Psychologia Społeczna; Robert B. Cialdini, repetytorium

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Cialdini - repetytorium (po przeczytaniu książki) I.Narzędzia wpływu a)Klik, wrrrr... ? zachowanie niczym robot, reakcja na impuls-wyzwalacz, występuje tez u zwierząt b)Na skróty ? zamiast wszystko dogłębnie analizować z braku czasu chodzimy ?na skróty?: kapitanoza, pół ceny w sklepiku z żółwiami c)Wyzyskiwacze ? mała rybka Blenny wykonuje taniec sprzątaczki i odgryza ofierze kawał mięsa, d)Sztuka dżudo ? zasada kontrastu (punkt odniesienia ?

Polityka społeczna.

1. Istota kwestii społecznych, zhierarchizuj kwestie społeczne We współczesnej Polsce przedmiotem szczególnej uwagi polityki społecznej są przeszkody, które blokują możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Problemy społeczne charakteryzują się występowaniem na masową skalę skrajnie trudnych sytuacji w życiu jednostek i rodzin. Źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa, w mechanizmie życia zbiorowego, które generują deprawację i ...

Polityka społeczna - wykłady

POLITYKA SPOŁECZNA Region - Obszar będący częścią kraju Region węzłowy czyli obszar powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem danego regionu, Ośrodek centralny w regionie węzłowym określa się jako biegun wzrostu i między nim a otaczającym regionem istnieje sieć wzajemnych powiązań Region samorządowy - występuje decentralizacja uprawnień administracyjnych władzy centralnej przekazywana jest do regionów w regionie kształtuje się władza polityczna prowadzi ...

Oświata w układzie nierówności społecznej

OŚWIATA W UKŁADZIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ SOCJOLOGIA EDUKACJI MGR KAROLINA GÓRSKA Stan oświaty w Polsce można nazwać stanem zawieszenia pomiędzy dokonaną przeszłością a ocze-kiwaniami przyszłości, ponieważ dzisiejsze problemy strukturalno – organizacyjno - programowe, pomimo zasadniczych przemian są efektem rozstrzygnięć i zaniechań minionych dziesięcioleci, jak również niedo-pracowanej reformy. Wśród zespołu przyczyn, których wpływ decyduje o stanie i ...

Materiały do egzaminu.

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np. podziały społeczne), grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa. Narodziny socjologii wiążą się z zachodzącymi w XIX wieku ...

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Współczesną socjologie dzielimy na dwa działy: 1. Ogólnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie: -Zmian społecznych (poszukuje głównych czynników sprawczych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie np. jakościowe, ilościowe. Ma dwa wektory dodatni i ujemny (regres/ progres) -Struktur społecznych -Zachowania się jednostek w określonych sytuacjach społecznych -Zachowania się całych grup w określonych sytuacjach społecznych Szczegółowa -Zajmuje się poszczególnymi ...

Bezdomność i jej przyczyny

1. Pojęcie bezdomności W polskiej literaturze naukowej i publicystyce nie dopracowano się jednej, powszechnie uznawanej definicji bezdomności. W bardzo wielu publikacjach spotyka się rozważania związane z niejasnościami definicyjnymi pojęcia bezdomności i osoby bezdomnej. Przykładowo, Andrzej Przymeński określa bezdomność jako sytuację osób, które w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, które mogłyby uważać ...

Socjologia dobra ściąga

Socjologia zajmuje się badaniem zachoan ludzkich interakcji oraz organizacji społeczeństwa, ma związek z zyciem każdego z nas ponieważ dostarcza narzedzi służących zrozumieniu, gdzie leza źródła ograniczen w naszym mysleniu, postrzeganiu i dzialaniu.Socjologia powstala w czsach przemian wywolanych: a) upadkiem feudalizmu,rozwojem handlu ,przemyslu i urbanizacji.b) ruchem intelektualnym (oświecenie) c) traumatycznym szokiem spowodowanym rewolucji francuskiej w 1789r. Nazwe ...