Społeczny dowód słuszności

Społeczny dowód słuszności - zasada, według której człowiek, nie wiedząc, jaka decyzja lub jaki pogląd jest słuszny (co może zależeć od różnych czynników), podejmuje decyzje lub przyjmuje poglądy takie same, jak większość grupy. Innymi słowy uważamy, że jakieś zachowanie jest poprawne wtedy, gdy widzimy innych ludzi którzy tak właśnie się...

Czytaj Dalej

Pomoc społeczna - Klienci pomocy społecznej

Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- bezrobocia,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- przemocy rówieśniczej,

- bezradności w...

Pomoc społeczna - Zadania pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  1)   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

  2)   pracy socjalnej;

  3)   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

  4)   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

  5)...

Pomoc społeczna - Formy pomocy społecznej

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, poza tym świadczenie powinno służyć umacnianiu rodziny. Wyróżnia się następujące formy pomocy społecznej:

Pomoc rzeczowa – polega na udzielaniu schronienia, posiłku lub niezbędnego...

Podstawowe cechy pedagogiki społecznej - Geneza pedagogiki społecznej

Przeobrażenia gospodarcze, społeczne i kulturowe Europy i Ameryki XIX wieku, wywołane przez postępy techniki i ruchy rewolucyjne stanowiły podstawowy bodziec dla kształtowania się pedagogiki społecznej.

Rozwojowi kapitalizmu sprzyjała industrializacja i urbanizacja, która także sprzyjała rozkładowi...

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin siły społeczne

a) H. Radlińska prowadza ww. pojęcie do uzdolnień i cech jednostek i grup społecznych, wyrażających się lub mogących się wyrazić w jakiejkolwiek dziedzinie aktywności. Pedagogika społeczna, zdaniem autorki, interesuje się rolą jednostek ( grup) silnych, zdolnych do pracy w środowisku, jak i słabych...

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie diagnoza społeczna

a) H. Radlińska przyjęła z medycyny za pośrednictwem języka pracy społecznej ( Mary Richmond) pojęcie diagnoza społeczna i wprowadziła je do teorii pracy socjalnej i kulturalnej. Za przedmiot diagnozy społecznej uznała: potrzeby psychiczne i społeczne ( socjalne, wychowawcze, opiekuńcze). Szczegółową...

Metodologia badań społecznych - Cechy grup społecznych

a) cechy absolutne –cechy, które w danej grupie przynależą jej z sposób bezwarunkowo

b) cechy relatywne – cechy, które zależą od kontekstu, sytuacji, w której grupa się znajduje

c) cechy agregatywne – cechy, które jako absolutną swoją cechę posiadają wszyscy członkowie danej...

Pojęcie i rodzaje grup społecznych. Czy grupa społeczna jest bytem realnym

Grupą społeczną nazywamy zbiór ludzi, który jednocześnie posiada wszystkie następujące cechy (warunki):

1. Wspólny cel grupy, który nie jest zwykłą sumą celów indywidualnych

2. Uregulowane stosunki społeczne, interakcje i wzajemne zależności miedzy członkami grupy,

3. Wspólne wartości i wynikające...

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

Mikołaj Rej nazywany został „starszym hetmanem młodych poetów”. Świadomie pisał swe utwory po polsku ; zgodnie z duchem epoki propagował twórczość w języku ojczystym. Jest autorem słynnego powiedzenia :

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Literatura od najdawniejszych czasów jest istotnym dopełnieniem ludzkiego życia. Już w starożytności wyznaczono jej ważne zadanie; Arystoteles przypisał literaturze funkcję oczyszczającą, tragedia antyczna miała być wstrząsem uczuciowym, wyzwalającym i oczyszczającym widza z win. Wzbudzała...

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z...

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Czy literatura sredniowieczna jest dowodem zacofania epoki

Sredniowiecze (wieki srednie) jest epoka miedzy czasami starozytnymi a nowozytnymi. Za poczatek sredniowiecza uwaza sie umownie rok 476 n.e. czyli upadek Cesarstwa Zachodnioeuro-pejskiego, natomiast za schylek uwaza sie trzy wydarzenia: wynalezienie druku - 1450, upadek Cesarstwa Bizantyjskiego - 1453 i odkrycie...

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...