Społeczeństwo tradycyjne

Społeczeństwo tradycyjne (inaczej: społeczeństwo preindustrialne, społeczeństwo kopieniackie, społeczeństwo pasterskie) – każde społeczeństwo, które nie osiągnęło jeszcze etapu społeczeństwa przemysłowego, a więc zarówno społeczeństwo rolnicze jak i społeczeństwo pierwotne, charakteryzujące się dużym odsetkiem ludności zamieszkałej na wsiach; wysokim analfabetyzmem; dominacja grup pierwotnych...

Czytaj Dalej

Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne

Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się: - przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu  2 typy społeczeństw tradycyjnych: - wschodni – przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały ...

Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu społecznego

Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej - jako prawidłową sekwencję następujących po sobie zmian. Ale nie każdy proces da się przecież...

Modele biegunowe nowoczesności społeczeństwa

W społeczeństwie tradycyjnym o tożsamości i społecznej ocenie jednostki decyduje jej przynależność grupowa - do rodu, plemienia, wspólnoty lokalnej, etnicznej, narodu itp.

Funkcje i rozwój społeczeństw

Niezależnie od swojej wielkości i poziomu tech­nologicznego zaawansowania, wszystkie społe­czeństwa mają do spełnienia kilka podstawowych zadań. Muszą sformalizować stosunki między­ludzkie, ustalić hierarchię społeczną i umożliwić swym członkom lepsze dostosowanie się do warun­ków...

Podaj definicję i cechy społeczeństwa

  W niektórych krajach w tym sektorze pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%.

Marksizm. Marks i Engels.

MARKSIZM MARKS I ENGELS Marksizm to system poglądów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i filozoficznych związanych z osobami Marksa i Engelsa. Odczytywano go jako formę reakcji na panującą metafizykę idealizmu. Marksizm w ujęciu filozoficznym trudno jest oddzielić od ideologii, jaka zapanowała w byłym ZSRR i po drugiej wojnie światowej, w krajach satelitarnych. Wizerunek marksizmu uległ znacznemu pogorszeniu przez J. Stalina, który użył go do rewolucyjnych praktyk ...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Jednocześnie uważa, że we współczesnym świecie tradycyjny język moralności może być nadal używany, choć nadal brak jest jednego sposobu interpretacji tego języka.

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej WSTĘP Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach polityczno – militarnych o granicę zachodnią i wschodnią Polski. Jest to dział historii wymagający głębszego rozpatrzenia losów terroryzowanego społeczeństwa polskiego ze strony ...

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

Świadomość rozwoju i kulturowego wpływu mass mediów wymusza na nauczycielach wyjście poza tradycyjne „narzędzia” kształcenia: tablicę, żywe słowo i podręcznik.

Opracowanaie SZACKIEGO!

Wierzenia te nie mogą być repliką tradycyjnych wierzeń religijnych, ich źródłem może być tylko nauka. Comte uważał wiarę za niezbędną, choć rozumiał ją w nietradycyjny sposób.

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna.

Kobiety coraz częściej czują się lepiej w roli partnerki życiowej niż tradycyjnej żony.

Człowiek w społeczeństwie

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia - jest istotą rozumną. Może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem, np. kształceniem się, pracą zawodową, miejscem pracy i miejscem zamieszkania, oraz przynależnością do określonej organizacji. Jako ...

Florian Znaniecki, „Współczesne narody”

To właśnie autorzy dzieł literackich rozwinęli nowe języki literackie z tradycyjnych regionalnych dialektów i stworzyli swoiste literatury narodowe.

Wizerunek, rola inteligencji w literaturze

Wielu poetów i pisarzy polskich obok dokonywania sądu nad własna ojczyzną, w swoich utworach przedstawiali rożne warstwy społeczne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na losy państwa. Dokonywali oni analizy wpływu tych warstw na przyszłość kraju oraz ukazywali zależności między nimi...

Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów

W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu.

Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Krasińskiego...

Społeczeństwo internetowe

Cenę jest dezintegracja tradycyjnych społeczności, które zastępowanych przez ,,cyberspace'' czy raczej przez kulturę globalną. Sieć, komputer, czy może raczej technologie teleinformatyczne na naszych oczach zaczęły zastępować tradycyjne źródła potęgi, dobrobytu.

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne.

Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA.

Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój...

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego

Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, które charakteryzuje najlepiej powiedzenie: "Za Króla Sasa - jedz, pij i popuszczaj pasa." Lata panowania Augusta II Mocnego (Sasa) i jego syna Augusta III przyniosły upadek...

Czas jako aspekt zmiany społecznej

Jest to „czas ilościowy” mierzony przez tradycyjne urządzenia, takie jak zegary i kalendarze, które pozwalają nam określić względną długość, szybkość, okres trwania różnych zdarzeń społecznych oraz odstępy między nimi.

Główne tradycje teoretyczne w badaniach nad czasem

Jest to najnowsze rozwinięcie wcześniejszego, tradycyjnego przedmiotu badań socjologii czasu, a mianowicie badania „budżetów czasu” (Szalai, 1972).