Społeczeństwo sieciowe

Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Koncepcja społeczeństwa sieciowego stanowi próbę zdefiniowania postmodernistycznej rzeczywistości społecznej oraz ekonomicznej, gdzie zmianie podlega rola jednostki jako...

Czytaj Dalej

Florian Znaniecki, „Współczesne narody”

„Solidarna zbiorowość, złożona z setek tysięcy czy nawet milionów ludzi uczestniczących w tej samej kulturze, może istnieć przez dłuższy czas bez wspólnej władzy politycznej.” Powyższe zdanie to wg mnie główne przesłanie, jakiego dowieść chce Florian Znaniecki w dziele pt. „Współczesne narody” Termin „więź narodowa” jest wszelako trudny do zdefiniowania. Jego rdzeniem jest wyraz „naród”, a sam termin oznaczać ma solidarność zbiorowości tworzącej ...

Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu społecznego

Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej - jako prawidłową sekwencję następujących po sobie zmian. Ale nie każdy proces da się przecież...

Funkcje i rozwój społeczeństw

Niezależnie od swojej wielkości i poziomu tech­nologicznego zaawansowania, wszystkie społe­czeństwa mają do spełnienia kilka podstawowych zadań. Muszą sformalizować stosunki między­ludzkie, ustalić hierarchię społeczną i umożliwić swym członkom lepsze dostosowanie się do warun­ków...

Marksizm. Marks i Engels.

MARKSIZM MARKS I ENGELS Marksizm to system poglądów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i filozoficznych związanych z osobami Marksa i Engelsa. Odczytywano go jako formę reakcji na panującą metafizykę idealizmu. Marksizm w ujęciu filozoficznym trudno jest oddzielić od ideologii, jaka zapanowała w byłym ZSRR i po drugiej wojnie światowej, w krajach satelitarnych. Wizerunek marksizmu uległ znacznemu pogorszeniu przez J. Stalina, który użył go do rewolucyjnych praktyk ...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej WSTĘP Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach polityczno – militarnych o granicę zachodnią i wschodnią Polski. Jest to dział historii wymagający głębszego rozpatrzenia losów terroryzowanego społeczeństwa polskiego ze strony ...

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

TEMAT: Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Plan pracy: 1.Analiza tematu – wyjaśnienie pojęć: edukacja i społeczeństwo informacyjne oraz krótki wstęp. 2.Edukacyjne zastosowanie mediów, takich jak komputer, internet, radio, telewizja, prasa, książki. media jako środki, które uczą, pomagają w nauce, zdobywaniu, uzupełnianiu oraz pogłębianiu wiedzy kierunki przemian w edukacji w społeczeństwie informacyjnym 3.Negatywny wpływ mediów na ...

Opracowanaie SZACKIEGO!

Pozytywizm i początki socjologii - Z pozytywizmu powstała socjologia i pod jego wpływem stała się niezależną nauką empiryczną. - Comte- stworzył jej nazwę. - Związek socjologii z pozytywizmem tłumaczymy: a) Rozległością wpływów pozytywistycznej filozofii we Francji i Anglii (w krajach, gdzie narodziła się socjologia jako wyodrębniona dziedzina) b) Jego reformatorskim charakterem c) Scjentyzmem pozytywistów, którzy mówili, że działania ludzkie można i ...

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna.

Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa aż do dzisiaj, podkreśla, że rodzina jest społecznością powołaną do kształtowania życia jednostkowego i stanowi podstawę życia społecznego. To ona “jest starsza od wszelkiego państwa” i w porównaniu z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek społeczeństwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością pierwotną i dla człowieka ma największe znaczenie. Rodzina tworząc nowe życie, będąc podstawą jego ...

Człowiek w społeczeństwie

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia - jest istotą rozumną. Może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem, np. kształceniem się, pracą zawodową, miejscem pracy i miejscem zamieszkania, oraz przynależnością do określonej organizacji. Jako ...

Społeczeństwo sieciowe a jednostka - na podstawie teorii Maneula Castellsa

Trudno mi jest na to jednoznacznie odpo-wiedzieć, ale mogę stwierdzić, że doszło do znaczących przekształceń począwszy od sfery industrializmu aż do sfery kapitalizmu globalnego, sieciowego i informacyjnego, czyli po pro-stu informacjonalizmu.

Wizerunek, rola inteligencji w literaturze

Wielu poetów i pisarzy polskich obok dokonywania sądu nad własna ojczyzną, w swoich utworach przedstawiali rożne warstwy społeczne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na losy państwa. Dokonywali oni analizy wpływu tych warstw na przyszłość kraju oraz ukazywali zależności między nimi...

Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów

W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu.

Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Krasińskiego...

Społeczeństwo internetowe

 

Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają...

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne.

Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA.

Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój...

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego

Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, które charakteryzuje najlepiej powiedzenie: "Za Króla Sasa - jedz, pij i popuszczaj pasa." Lata panowania Augusta II Mocnego (Sasa) i jego syna Augusta III przyniosły upadek...

Czas jako aspekt zmiany społecznej

W badaniach nad zmianą społeczną czas jest nie tylko uniwersalnym wymiarem, ale również podstawowym, konstytutywnym czynnikiem. Zmiana jest wszechobecna w życiu społecznym. Ściśle mówiąc, dwa różne pod względem czasu stany jakiejkolwiek jednostki społecznej (działania społecznego, grupy, wspólnoty...

Główne tradycje teoretyczne w badaniach nad czasem

Klasyczna socjologia czasu jest osiągnięciem Ėmile'a Durkheima (1912) oraz przedstawicieli „francuskiej szkoły”, Marcela Maussa, Henri Huberta, Maurice'a Halbwachsa, Marcela Graneta (por. Banaszczyk, 1989). Durkheimiści położyli nacisk na trzy nowe zagadnienia, które wyznaczały ich odrębne podejście do...

Zmienność społeczeństwa

Dminujący w dzisiejszej socjologii punkt widzenia podkreśla, że wszelkie ujęcia aczasowe, statyczne, są tylko analityczną abstrakcją, potrzebną, ale nie wy-rczającą, aby uchwycić najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak djęcie fotograficzne to tylko obraz chwili między jakąś...

Teoria społeczeństwa postindustrialnego

Teoria społeczeństwa postindustrialnego podejmuje inny nurt rozważań.Myśle-nie ewolucjonistyczne stwarza pokusę prognozowania przyszłości. Skoro kierunek i mechanizmy rozwoju społecznego są konieczne, prawidłowe, nieodwracalne, można budować wizję przyszłości przez prostą ekstrapolację obecnych...