Sonet 18 (William Szekspir)

Sonet 18 (William Szekspir)

Sonet 18 (Czy mam przyrównać cię do dnia letniego?) - prawdopodobnie najbardziej znany spośród cyklu sonetów autorstwa Williama Shakespeare'a. Odniesienia do niego można znaleźć w filmach takich jak Zakochany Szekspir czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Utwór ten jest częścią cyklu sonetów (1-126), w których podmiot liryczny zwraca się do Młodzieńca (ang. Fair Youth). Przyjmuje się, że to on...

Czytaj Dalej

William Szekspir

William Szekspir (oryginalna pisownia nazwiska: Shakespeare) należy do grona wybitnych twórców literatury. Angielski dramatopisarz tworzył w epoce elżbietańskiej (żył w latach 1564-1616). Jest autorem 36 sztuk teatralnych; połowa z nich pozostaje w repertuarach różnych zespołów teatralnych i cieszy się...

William Szekspir (Shakespeare; 1564-1616),

Poza utworami przeznaczonymi do wystawiania na scenie pisywał poematy i sonety.

William Szekspir

W tym czasie Szekspir napisał dwa poematy epickie, serię sonetów (rymowanych wierszy o 14 dziesięciosylabowych wersach) i - nade wszystko - 37 dramatów.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616)

Wybitny dramaturg angielski uchodzący za twórcę nowożytnego teatru. Był aktorem, dramaturgiem aż stał się dyrektorem. Gdy się wzbogacił stworzył grupę teatralną „The Globe”. Odgrywała ona jego sztuki. Napisał ich około 37. 

−  komedie

„Sen Nocy Letniej”, „Wieczór trzech króli”, „Jak wam się...

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

Kompozycja cyklu jest przemyślana, składa się on z 18 sonetów, podzielonych na tryptyki. W sonecie „Pielgrzym” przywołany zostaje wizerunek człowieka, który został skazany na wieczną tułaczkę. Przeżycia poety podsumowuje sonet „Ajudah”.

Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

Oczywiście nie można porównać Sonetów. Być może dlatego sonety intrygują i fascynują swoją egzotyką, a w Panu Tadeuszu przypomniana została stara maksyma „cudze chwalcie, swego nie znacie”.

Z CHAŁUPY, cykl 40 sonetów J. Kasprowicza

Z CHAŁUPY, cykl 40 sonetów J. Sonet wstępny, czysto liryczny, zarysowuje podwójną perspektywę czasową cyklu (teraźniejszość i przeszłość we wspomnieniach).

CHRYSTOFANIA

(gr. Christos Chrystus, mesjasz, fainomai pokazywać się, objawiać się), Zjawianie się Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu (-> zmartwychwstanie Chrystusa).

I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Najstarsza, oparta na jeszcze wcześniejszych przekazach, relacja o ch. znajduje się w 1 Kor 15, 3-8; wg niej Chrystus...

DIALEKTYKA

(gr. dialektike [domyślne techné] sztuka dyskusji), Nazwa metody lub teorii ujmującej rzeczywistość w aspekcie rozwojowym i dokonującym się przez wewn. przeciwstawienia; najczęściej dotyczy natury i sposobu bytu lub funkcjonowania rozumu albo metody lub sztuki dyskursywnego poznania, zwł. filozoficznego...

GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

1 . S t a r y T e s t a m e n t - mówiąco g. posługuje się wieloma terminami opisującymi poszczególnejego aspekty; istnieje ponad 50 określeń tego, cowspółcz. teologia zalicza do kategorii g.; terminy hebr. odnosząsię nie tyle do istoty g., ile do sytuacji wytworzonej przezpostawę lub działanie...

HUONDER ANTON SJ

ur. 25 XII 1858 w Chur (Szwajcaria),zm. 23 VIII 1926 w Bonn, misjolog.

Do zakonu wstąpił 1875; po studiach filoz.-teol. w kolegiachzak. w Anglii i Holandii oraz przyjęciu święceń kapł.był od 1889 współpracownikiem wydawanego we FryburguBr. czasopisma „Die katholischen Missionen", a 1902-12 i1916-18 jego...

Postacie historyczne

Władysław Bortnowski (1881-1966) Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim. Od 1925 roku był w służbie liniowej. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji. W październiku 1938 roku stanął na czele oddziałów polskich zajmujących Zaolzie. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Armią ...

William Szekspir "Sen nocy letniej" (fragment) opowiadanie odtwórcze

Pewnego razu dość mała grupka przyjaciół spotkała się w lesie. Zamierzali oni zagrać komedię "Piram i Tyzbe". Początkowo zastanawiali się jak rozpoczną ten dramat. Doszli do wniosku, że najpierw Piram musi dobyć miecza, by się zabić. Postanowili, że przeniosą tę scenę, aż po koniec całego przedstawienia. Później ustalili w ilu głoskowych wierszach będzie napisany prolog: - Znajdzie się taki prolog, a będzie napisany w ośmio- i sześciogłoskowych ...

Unieważnienie małżeństwa

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa oraz jej wyłączenie Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie z tych powodów, z którymi przepisy k.r.o. łączą sankcje unieważnialności. Sankcją taką zagrożone jest zawarcie związku małżeńskiego wbrew którejkolwiek spośród wyczerpująco wymienionych w przepisach k.r.o. przeszkód małżeńskich albo z naruszeniem postanowień art. 16 k.r.o. dotyczących pełnomocnictwa do zawarcia ...

SONET (Synchronous Optical Network)

Zwielokrotnienia sygnałów optycznych w standardzie SONET uwzględniają sposób włączania sygnałów przesyłanych z mniejszymi szybkościami (Tl/El, T3/E3) do transmisji synchronicznych SDH stosowanych w Europie.

William Szekspir (1564 — 1614)

Pisał poematy, sonety, alfe przede wszystkim zasłynął jako dramaturg, autor kronik historycznych, tragedii i komedii.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

W Sonetach krymskich opisuje Mickiewicz to, co widział i przeżywał podczas swej wędrówki, a także niekończącą się tęsknotę za Polską – Litwą. Jan Kas–prowicz już pierwsze swoje utwory, sonety Z chałupy, poświęcił rodzinnej wsi – Szymborzu.

Motyw żony w literaturze

Motyw żony w literaturze

 

„Odyseja”– Homer stworzył archetyp wiernej, idealnej żony - Penelopy. Czekała dwadzieścia lat na powrót męża – Odyseusza – z wojny trojańskiej, skutecznie opierając się licznym zalotnikom z lokalnej szlachty, którzy nie wierzyli w powrót Odysa. Zwodziła ich za pomocą...

Rola snu w literaturze i malarstwie

Rola snu w literaturze i malarstwie

 

 Rola snu była różnoraka. Moim głównym zadaniem jest udowodnienie, że sen w wybranych przeze mnie utworach literackich wykorzystywano do osiągnięcia konkretnych celów i efektów. Swoja wypowiedź chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia etymologii słowa oniryzm. Pochodzi...

HUMP - kryptonim

Nazwa powietrznej trasy prowadzą­cej z doliny Brahmaputry w Indiach do Kunmingu w Chinach, którą latały samoloty transportowe ze sprzętem dla wojsk chińskich dowo­dzonych przez *Czang Kai-szeka. W kwietniu 1944 r. tą trasą prze­rzucono z Chin do Indii 18 tys. żołnierzy chińskich, którzy mieli wziąć...