Sole mineralne

Czytaj Dalej

SOLE MINERALNE

Niedostateczna ilość soli mineralnych w pożywieniu powoduje zaburzenia procesów kostnienia i zniekształcenia w budowie szkieletu. Rośliny pobierają sole mineralne z roztworu glebowego.

SOLE MINERALNE

Makroelementy:

Ca

- kości i zęby

- regulacja pracy serca

- zwiększa syntezę przeciwciał

- odporność: Ca + C daje kolagen

- zapotrzebowanie- 1500 mg/ 24h

- do wbudowania do kości niezbędne wit. D i hormon kalcytoniny, panathoniny

- źródło- mleko i przetwory

Mg

- niezbędny w procesie...

Składniki mineralne - makroskładniki

Niedobory soli powoduje:silne pocenie(upał,ciężka praca fizyczna),stosowanie śr.

Elektroliza soli stopionych

Elektrolizę stopionych soli stosuje się głównie wówczas, gdy nie można przeprowadzić elektrolizy wodnych roztworów tych soli, gdyż produkty po wydzieleniu reagują z wodą, albo też gdy rudy wykorzystywane do elektrolitycznego otrzymywania metali są w wodzie trudno rozpuszczalne (np.

Kwasy, zasady i sole

Dysocjacja soli KNO3 › K+ + NO3- NaCl › Na+ + Cl-   Al(NO3)3 › Al3+ + 3NO3- Na2SO4 › 2Na+ + SO42- CaCl2 › Ca2+ + 2Cl- (NH4)SO4 › 2NH4+ + SO42- Otrzymywanie soli 1) W reakcji tlenku metalu z kwasem MgO + 2HNO3 › Mg(NO3)2 + H2 O 2) W reakcji metalu z kwasem Zn + H2SO4 › ZnSO4 + H2^ 3) W reakcji metalu z niemetalem 2Na + Cl2 › 2NaCl 4) W reakcji zasady z kwasem (w reakcji zobojętnienia) ...

Otrzymywanie soli oraz dysocjacja

(OH)3 + 3HC ŕ AlCl3 + 3H2O KOH+HNO3 ŕ AlCl3 + 3H2O Fe(OH)3 + H3PO4 ŕ FePO4 + 3H2O Dysocjacja soli MnRm ŕ(H2O)ŕ nMm+ +mRn- Na3PO4 ŕ 3Na+ + PO4 3- Cu(NO3)2 ŕ Cu2+ + 2NO3 – Sn(SO4)2 ŕ Sn4+ + 2SO4 2- Al(NO3)3 ŕ Al3+ + 3NO3 – Ca(NO3)2 ŕ Ca2+ + 2NO3 – K2S ŕ 2K+ + S2- Siarczek potasu dysocjuje na 2jedno+ jkat.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO

W wodzie morskiej występują różne jony soli np. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - AZOTANY

Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii. Stosowany głównie jako nawóz mineralny ( saletra, saletrzak ).

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE AZOTANY

Azotan srebra - AgNO3, nazwa farmaceutyczna - Lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna o temperaturze topnienia 208,6­C, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie. Łatwo redukuje się do metalicznego srebra. Działa żrąco na skórę. Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego HNO3 na...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - WĘGLANY

Stosowany do otrzymywania szkła, środków piorących i myjących, wodorotlenku i azotanu sodu oraz innych soli sodowych, poza tym w przemyśle włókienniczym i papierniczym do zmiękczania wody, w hutnictwie ( odsiarczanie żelaza ), jako odczynnik chemiczny, a także w farbiarstwie i garncarstwie.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE WĘGLANY

Węglan żelaza - FeCO3 - syderyt. W przyrodzie występuje w postaci minerału syderytu. Białawy, żółtawy, szarawy lub brunatny, kruchy. Powstaje wskutek procesów hydrotermalnych, także jako produkt metasomatozy innych węglanów. Osadza się też w wodnych środowiskach redukujących ( głównie w zatokach...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - FOSFORANY

Stosowane jako surowiec do otrzymywania fosforowych nawozów sztucznych ( superfosforatu i precypitatu ), do przemysłowej produkcji kwasu fosforowego i jego soli oraz ubocznych związków fluoru.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - SIARCZKI

Siarczek cynkowy z domieszką soli miedzi lub srebra jest stosowany do pokrywania ekranów w kineskopach, jako scyntylator do pomiaru promieniowania jonizującego. Powstaje w postaci czarnego osadu przy nasyceniu siarkowodorem roztworów soli miedziowych.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

Rozpowszechniony w złożach soli, głównie w Niemczech ( Stassfurt ), Rosji ( Solikamsk ), Hiszpanii ( Suria koło Barcelony ), U. Stosowany do otrzymywania magnezu, soli potasowych, w lecznictwie, spektroskopii ( monokryształy ).

Surowce mineralne - Węgiel

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Jest ciałem stałym, z grupy węglowców, niemetalem, nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach. Związki węgla są głównym źródłem energetycznym człowieka. Węgiel najczęściej jest spotykany w formie kopalnej.

Węgiel kopalny...

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z at. metali i grupy wodorotlenowej. M(ch)n. Ilość...

Wodorotlenki, zasady i sole

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

1. Wzór ogólny

MeOH

2. Nazewnictwo stare i nowe

Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość...

Przemysł mineralny

Branże przemysłu mineralnego: przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy ) szklarski ceramiki szlachetnej Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli.

Województwo Podlaskie - Surowce mineralne

Surowce mineralne skalne na terenie województwa podlaskiego związane są z osadami czwartorzędnymi i są eksploatowane metodami odkrywkowymi . Na terenie województwa występują również surowce mineralne związane ze starszym osadami geologicznymi.

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Szczególnym rodzajem wód podziemnych są wody lecznicze, którym mogą być zarówno wody mineralne jak i słodkie, lecz zawierać powinny składniki (tzw.