Sokoł

Sokoł

Sokoł (ros. Со́кол) – miasto w północnej części Rosji, w obwodzie wołogdziańskim, po raz pierwszy wzmiankowane w dokumentach w 1615 roku.

Czytaj Dalej

SOKÓŁ

Sokoły (łac. Fatconidae) to najliczniejsza rodzina w rzędzie ptaków drapieżców, obejmująca orły, orliki, białozory, harpie, bieliki, rybołowy, krótkoszpony, trzmielojady, myszołowy, kanie, jastrzębie, krogulce, błotniaki i wreszcie rodzaj Falco, do którego zalicza się: sokoły, rarogi, kobuzy, drzemliki...

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny jest jednym z najsprawniejszych skrzydlatych łowców. Jego elegancki, szybki lot i gwałtowne opadanie ze złożonymi skrzydłami w czasie ataku na ofiarę należą do najpiękniej­szych widoków w przyrodzie. Dwa ptaki gwałtownie zderzają się ze sobą. Widać sypiące się pióra i nagle...

Sokoły

Ze wszystkich ptaków drapieżnych najlep­szymi lotnikami są niewątpliwie sokoły. Są też wśród nich najszybsze. Uważa się, że sokół wędrowny pikując za zdobyczą może osiągnąć prędkość bliską 300 km/h. Sokoły wędrowne niemal zawsze atakują swą zdobycz - prze­ważnie gołębie - z góry...

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny zamieszkuje otwarte przestrzenie (stepy), skaliste partie gór, a także stare rozległe lasy wszystkich kontynentów. Gnieździ się w podobny sposób jak raróg. Czasami gnieździ się na wieżach. Składa najwyżej 4 jaja. Młode pozostają w gnieździe przez 40 dni i są zupełnie zdane na...

Sokół

Ogólnie symbol solarny, męski, niebiański; w Egipcie ze względu na jego siłę, piękno i wysokie loty — boskie zwierzę symboliczne; m.in. święte zwierzę boga Ra; bóg Horus z reguły przyjmuje postać sokoła lub człowieka z głową sokoła, ale również inne bóstwa pojawiają się w postaci...

Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

Sokół ten jest jednym z rzadkich ptaków kosmopolitycznych, tj. występuje na wszystkich kontynentach.

Niestety jest również gatunkiem rzadkim, zagrożonym wskutek stosowania w rolnictwie pestycydów skażających jego ofiary. Niektóre pestycydy zakłócają gospodarkę wapniową samic, które znoszą jaja o...

SOKÓŁ - okręt podwodny

Okręt podwodny brytyjskiej mary­narki wojennej Urchin zwodowany 30 września 1940 r. w stoczni VI-ckers-Armstrong w Barrow-in-Fur-ness w Wielkiej Brytanii, przekaza­ny 19 stycznia 1941 r. Polskiej Ma­rynarce Wojennej i obsadzony częściowo przez załogę z okrętu podwodnego *Wilk.

Po zakończe­niu procedury...

FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

Żył w XVIw., teolog —» braci polskich, przedstawiciel —» tryteizmu.Pochodził prawdopodobnie z Małopolski i j a k o duchownykat. pracował w Lublinie; po przejściu na kalwinizm, byłkaznodzieją na dworze wojewody wil. M.K. Radziwiłłazw. Czarnym; 1 5 6 3 uczestniczył w synodzie kalwińskim wPińczowie, gdzie...

Strefy roślinne świata

 

T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

ŚREDNIOWIECZE

(^ieki średnie czy „wiek średni", jak mówi się po łacinie, to nazwa wprowadzona dla podkreślenia doby przejściowej, doby obniżenia kultury pomiędzy wielką epoką starożytności i wielką epoką renesansu. Obliczamy erę średniowieczną na około 10 wieków, gdyż najczęściej jako datę...

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Wobec załamywania się Francji pre­mier Władysław Sikorski zawarł ust­ne porozumienie z premierem Win-stonem Churchillem w sprawie prze­niesienia polskiego wojska i władz na terytorium Wielkiej Brytanii. Z Fran­cji ewakuowano 19 451 żołnierzy oraz ok. 3 tys. osób cywilnych; łącz­nie na terytorium...

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Przyroda jest bardzo częstym motywem utworów lirycznych, towarzy­szy przeżyciom podmiotu lirycznego, czasem odzwierciedla stan jego psychiki, a nawet bywa tłem mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Jest także źródłem przeżyć estetycznych i zachwytów, a jeśli ten zachwyt dotyczy przyrody ojczystej...

Cyprian Kamil Norwid - "Wiersze" - streszczenie

„COŚ TY ATENOM ZROBIŁ SOKRATESIE” (1856)

Śmierć a następnie sprowadzenie zwłok Mickiewicza ze Stambułu do Paryża to wydarzenia, które stały się przyczyną sporów wśród emigracji polskiej. Właśnie śmierć i świadomość, że wielcy ludzie nie znajdują uznania za życia ani nawet po śmierci –...

„Bema pamięci żałobny rapsod” C. K. Norwida - retoryczność

Rapsod - pieśń o bohaterze. Utwór napisany po śmierci Józefa Bema (zmarł 10.XII.1850 w Aleppo w Syrii). Obraz pogrzebu skonstruował Norwid na wzór pogrzebów dawnych wodzów słowiańskich, a miarę wierszową wzorował na antycznym heksametrze.

Heksametr - w metryce antycznej: wers sześciostopowy,

-...

Typowe gatunki literackie pozytywizmu

Nowela:

Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio "Dekameron". Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule. Jest ściśle podporządkowana rygorom kompozycyjnym nakazującym dramatyczne spiętrzenie konfliktowo przedstawionych...

Makbet

Akcja Makbeta toczy się w XI wieku w Szkocji i (w końcu IV aktu) w Anglii. Tekst składa się z pięciu aktów.

Akt I rozpoczyna scena w pustej, tajemniczej okolicy, gdzie wśród grzmotów i błyskawic spotykają się trzy czarownice. Umawiają się one na kolejne spotkanie na wrzosowisku, po zakończeniu...

Pan Tadeusz

Utwór składa się z dwunastu ksiąg i Epilogu wyjaśniającego genezę dzieła. Tekst liczy 9720 wersów (zaś Epilog – 129). Epopeja została napisana trzynastozgłoskowcem z średniówką po siódmej sylabie.

I. Gospodarstwo. Księgę I rozpoczyna uroczysta, patetyczna apostrofa do Litwy. Poeta wyraża...

Rejent i Asesor

Rejent i Asesor są nieodłącznymi rywalami. Ambicją każdego z nich jest udowodnić, że jego chart jest szybszy i skuteczniejszy podczas polowania. Rejent jest wybuchowy, gwałtowny, uparty, zaś Asesor spokojny, ale złośliwy, prowokujący dowcipnymi, jadowitymi wierszykami do reakcji. Są reprezentantami...

Pan Wołodyjowski

Utwór poprzedza wstęp nawiązujący do Potopu. Narrator wyjaśnia, że powieściowe losy pana Jerzego Michała Wołodyjowskiego, nie ułożyły się tak, jak to sugerowało zakończenie drugiej części Trylogii. Narzeczeni nie zawarli od razu związku małżeńskiego, ponieważ przyszły znaczne mitręgi, które...

Bema pamięci żałobny-rapsod

Utwór został napisany w 1851 r. dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy śmierci Józefa Bema. Zawarte w tytule określenie gatun­kowe – rapsod – wprowadza patetyczny nastrój pieśni o wielkim generale. Utwór poprzedza motto zawierające słowa: ...Przysięgę oj­cu złożoną aż po dzień dzisiejszy tak...